Zarządzanie wpływem na środowisko w segmentach – Energetyka Konwencjonalna

W PGE GiEK S.A. obowiązuje Polityka Ochrony Środowiska Grupy Kapitałowej PGE oraz Model Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmujący między innymi ustanowiony i wdrożony w spółce System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001. System zarządzania środowiskowego funkcjonuje we wszystkich oddziałach i centrali spółki. Podstawowym zadaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne.

Koncepcja zunifikowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego ma służyć ujednoliceniu dokumentacji i poprawie efektywności zarządzania obszarem ochrony środowiska. Realizowane jest m.in. centralne zarządzanie aspektami środowiskowymi we wszystkich oddziałach spółki. Dokumentacja ta podlega aktualizacji z tytułu corocznego przeglądu. Dodatkowo w PGE GIEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra miała miejsce kolejna weryfikacja systemu EMAS PI:2999, zakończona wynikiem pozytywnym.

W obszarze energetyki konwencjonalnej Grupa PGE ogranicza wpływ na środowisko związany m.in. z emisjami do powietrza czy hałasem. Minimalizuje wpływ także dzięki zarządzaniu odpadami, ściekami oraz racjonalnemu i efektywnemu korzystaniu z wód.

Grupa PGE podejmuje szereg działań mających na celu modernizację obecnie funkcjonujących bloków energetycznych, a także budowę nowych mocy wytwórczych, spełniających najwyższe standardy środowiskowe. W lutym 2014 roku rozpoczęła się budowa dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny w Elektrowni Opole. Dzięki budowie efektywnych, wysokosprawnych jednostek konwencjonalnych w oparciu o krajowe zasoby, projekt przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju oraz będzie pozytywnie oddziaływać na rozwój Opolszczyzny. Poza korzyściami gospodarczymi, inwestycja ta pozwoli obniżyć emisję dwutlenku węgla o ok. 25% w porównaniu do emisji z obecnie istniejących bloków na węgiel kamienny. Przekazanie do eksploatacji pierwszego bloku przewidziane jest na II półrocze 2018 roku, a drugiego na I półrocze 2019 roku.

Kolejnym projektem jest rozpoczęta w grudniu 2014 roku budowa bloku energetycznego na węgiel brunatny w Turowie. Nowy blok zastąpi wycofane z eksploatacji bloki, a parametry techniczne nowej instalacji będą spełniały wymagania związane z ochroną środowiska, wynikające z przepisów krajowych i dyrektyw unijnych. Proces produkcji energii elektrycznej i ciepła będzie także bardziej przyjazny środowisku – zastosowane technologie wytwarzania pozwolą na osiągnięcie niższego poziomu emisji CO₂. Przekazanie nowego bloku do eksploatacji nastąpi w I półroczu 2020 roku.

W latach 2014-2020 na modernizację istniejących jednostek wytwórczych GK PGE wyda ok. 16 mld PLN. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie mocy zainstalowanej oraz podniesienie sprawności, a także na dostosowanie do wymogów w zakresie emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. Dzięki prowadzonym pracom modernizacyjnym firma zmniejszyła energochłonność procesów produkcyjnych, zarówno dla energii elektrycznej, jak i ciepła.

Jedną z inwestycji mającą na celu obniżenie emisji dwutlenku siarki była rozpoczęta w lipcu 2014 roku budowa instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrowni Turów. Zastosowanie tej technologii pozwoli obniżyć emisję SO₂ do poziomu poniżej 200 mg/Nm3 spalin, a także zredukować emisję pyłów do atmosfery. Instalacja została przekazana do eksploatacji w grudniu 2015 roku.

W celu ograniczania emisji CO₂ oraz innych substancji do powietrza, w elektrowniach oraz elektrociepłowniach Grupy PGE stosuje się możliwie najlepsze, aktualnie dostępne rozwiązania techniczne oraz specjalistyczne urządzenia.

Tabela: Emisja związków NOx, SOx, i innych istotnych związków emitowanych do powietrza przez PGE GIEK S.A.

  Waga istotnych emisji do powietrza [tony]
NOx 57.008,00
SOx 99.409,00
Pył zawieszony 2.921,00

 

  Emisja dla wygenerowanej energii netto ze wszystkich
mocy produkcyjnych [kg/MWh]:
NOx 1,06
SOx 1,85
Pył zawieszony 0,05

Wykorzystanie odpadów

Proces energetycznego spalania węgla kamiennego, brunatnego lub biomasy nieodłącznie związany jest z powstawaniem ubocznych produktów spalania („UPS”), wytwarzanych bezpośrednio w procesie spalania (np. popioły lotne, żużle) lub w procesach oczyszczania gazów odlotowych (gipsy z mokrych metod odsiarczania spalin).

Grupa PGE doskonali i poszerza skalę wykorzystania UPS, prowadzi badania i poszukuje nowych zastosowań UPS z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wieloletnie badania nad wykorzystaniem tych substancji potwierdzają, że spełniają one wymagania środowiskowe oraz nie zagrażają życiu i zdrowiu ludzi. Potwierdziły to szczególnie badania z zakresu własności fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych wykonane na potrzeby rejestracji substancji zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH.

Odpady pochodzące ze spalania węgla kamiennego z uwagi na swoje właściwości znajdują szerokie zastosowanie w sektorze budowlanym i cementowym. Całość odpadów powstających w instalacjach spółki PGE GiEK S.A. jest zagospodarowywana w procesach odzysku. Bardzo zmienne właściwości popiołów, pochodzących ze spalania węgla brunatnego, powodują że ich gospodarcze wykorzystanie nie jest znaczące i podlegają one głównie składowaniu lub są wykorzystywane do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych. Gips syntetyczny znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym i cementowym. Jego zagospodarowanie oparte jest na wieloletniej współpracy i długoterminowych umowach ze stałymi odbiorcami.

Tabela: Całkowita waga odpadów w PGE GiEK S.A. [t].

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 1.203,69
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 804,37
Recycling 269,31
Spalanie (mass burn) 10,10
Pozostałe 524,96
Unieszkodliwianie 241,52
Składowanie na składowiskach odpadów 61,46
Pozostałe 180,06
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 157,80
Ilość odpadów innych niż niebezpiecznych według metody utylizacji: 7.784.916,41
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 2.342.649,75
Recycling 46,07
Spalanie (mass burn) 0,00
Pozostałe 2.342.603,68
Unieszkodliwianie 5.365.423,69
Składowanie na składowiskach odpadów 5.339.595,29
Pozostałe 25.828,40
Magazynowanie 76.842,97