Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w naszej Grupie realizowane jest w oparciu o koncepcję Modelu GRC (Governance Risk Compliance).

Działalność spółek z Grupy Kapitałowej PGE, podobnie jak innych podmiotów działających w sektorze elektroenergetycznym, narażona jest na szereg ryzyk i zagrożeń zewnętrznych, związanych z otoczeniem rynkowym, regulacyjno-prawnym oraz wewnętrznych, wynikających z prowadzonej działalności operacyjnej.

 CZYTAJ WIĘCEJ...

W GK PGE zarządzanie ryzykiem realizowane jest w oparciu o koncepcję Modelu GRC (Governance – Risk – Compliance), która umożliwia dopasowanie i integrację procesu na wszystkich poziomach zarządzania w poszczególnych obszarach działalności Grupy. Dzięki ustanowieniu na najwyższym poziomie zarządczym Komitetu Ryzyka, raportującego bezpośrednio do Zarządu, zagwarantowany jest nadzór nad efektywnością procesów zarządzania ryzykiem w całej Grupie. Zdefiniowanie funkcji w ramach korporacyjnego zarządzania ryzykiem umożliwia niezależną ocenę poszczególnych ryzyk, ich wpływu na GK PGE, jak również limitowanie i kontrolę istotnych ryzyk specyficznych przy wykorzystaniu koncepcji kapitału ekonomicznego za pomocą instrumentów zarządzania ryzykiem. Wydzielenie w ramach Grupy odrębnej funkcji compliance gwarantuje, że prowadzona przez GK PGE działalność jest zgodna z uwarunkowaniami prawnymi oraz zapewnia przestrzeganie przyjętych norm wewnętrznych, wzmacniając jednocześnie monitoring otoczenia prawnego, zwiększając skuteczność identyfikacji potencjalnych luk i inicjowanych zmian dostosowawczych.

Grupa Kapitałowa PGE konsekwentnie rozwija i udoskonala kompleksowy system zarządzania ryzykami, tak aby ryzyka towarzyszące jej działalności, mające istotny wpływ na wartość Grupy, utrzymywane były na zrównoważonym poziomie w stosunku do zakładanych celów biznesowych. Wprowadzane są kolejne mechanizmy doskonalące zarówno sam pomiar poziomu ryzyka, jak i skuteczność identyfikacji obszarów na nie narażonych. Dzięki podjętym w ostatnim okresie działaniom w ramach procesu ERM m.in. zidentyfikowano obszary działalności szczególnie narażone na nadużycia oraz przeprowadzono dwupoziomową ocenę ryzyk korporacyjnych Grupy.

Ryzyka Grupy Kapitałowej PGE dotyczące poszczególnych segmentów jej działalności są identyfikowane i utrzymywane w ustalonych granicach poprzez ograniczanie negatywnych skutków tych zagrożeń oraz podejmowanie działań wyprzedzających lub naprawczych, zgodnie z przyjętym cyklem.