Wydobycie węgla brunatnego

Omówienie głównych zagadnień związanych z zasobami

Zasoby i parametry jakościowe węgla brunatnego

Zasoby złoża węgla brunatnego ustalane są w ramach prowadzonej ewidencji zasobów kopaliny w operacie ewidencyjnym za dany rok do 28 lutego, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

 

Jakość węgla brunatnego w Kopalniach Bełchatów i Turów określona jest na podstawie badań geologicznych. Dodatkowo na poszczególnych poziomach węglowych wykonuje się odwierty pozwalające na przeprowadzenie bieżących badań jakości węgla.

 

Tabela: Zasoby węgla brunatnego na koniec 2015 roku, wielkość wydobycia oraz średnie parametry jakościowe złóż PGE.

Złoże Zasoby – stan na koniec 2015 roku Wielkość wydobycia w roku 2015 (mln Mg) Średnia wartośćopałowa (Qir) Średnia zawartość popiołów (Ar) Średnia zawartość siarki (Str)
  Geologiczne Przemysłowe
  [mln Mg] [mln Mg] [mln Mg] [kJ/kg] [%] [%]
Bełchatów – Pole Szczerców 854 643 17,03 7.560 12,50 1,35
Bełchatów – Pole Bełchatów 110 65 25,05 7.579 11,90 0,73
Turów Pokład I 365 318 7,32 9.729 11,37 0,28
Pokład II 9.523 11,86 0,71
Pokład III 9.070 14,69 0,62

 

Projekty perspektywiczne

Obecnie eksploatowane złoża węgla brunatnego w Kopalni Bełchatów i Kopalni Turów zapewnią stabilny poziom wydobycia do 2030 roku. Po tym roku poziom wydobycia będzie ulegał zmniejszeniu. Prowadzone są prace w celu uzyskania koncesji na eksploatację złóż węgla brunatnego Złoczew i Gubin, których wykorzystanie będzie zależne m.in. od kształtu przyszłej polityki klimatycznej i rozwoju technologii węglowych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla ze złoża Złoczew przewidywane jest na styczeń 2017 roku

W odniesieniu do złoża Gubin w styczniu 2016 roku uzyskano decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną części złoża Gubin przewidzianego do eksploatacji (dokumentacja geologiczna złoża węgla brunatnego Gubin 2) i dodatki do dokumentacji geologicznej dla tej części złoża, która nie będzie przedmiotem eksploatacji (dodatek nr 3 do kompleksowej dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Gubin, dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Gubin.

 

Tabela: Średnie parametry jakościowe węgla brunatnego występującego w złożu Złoczew oraz Gubin odnoszące się do zasobów bilansowych.

Złoże Zasoby – stan na koniec 2015 roku Średnia wartość opałowa (Qir) Średnia zawartość popiołów (Ar) Średnia zawartość siarki (Str)
  Geologiczne Przemysłowe
  [mln Mg] [mln Mg] [kJ/kg] [%] [%]
Złoczew 624,57 538,54 8.230 10,68 1,06
Gubin Pokład II 1.086,91 857,93 8.854-9.380 13,76-18,20 1,50-1,63
Pokład IV 9.435-10.225 14,53-16,57 3,97-4,73