Wpływ na środowisko naturalne segmentu Dystrybucja

Segment Dystrybucja dokłada wszelkich starań, by utrzymanie i eksploatowanie urządzeń elektroenergetycznych jak najmniej oddziaływało na środowisko naturalne. Dla zminimalizowania wpływu napowietrznych linii elektroenergetycznych na zwierzęta - zarówno podczas planowania nowych inwestycji, jak i modernizacji już istniejących - uwzględniane są rozwiązania proekologiczne.

Nowe i modernizowane sieci napowietrzne niskiego i średniego napięcia wykonywane są w pełnej (lub częściowej) izolacji. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, spółka zgłasza instalacje emitujące pola elektromagnetyczne (stacje elektroenergetyczne WN i WN/SN oraz stacje bazowe - telekomunikacyjne) do właściwych organów administracji państwowej.

Segment Dystrybucja sukcesywnie dostosowuje istniejące stacje elektroenergetyczne do wymogów dotyczących zabezpieczenia środowiska naturalnego przed niekontrolowanymi wyciekami oleju. Budowane są szczelne zbiorniki na olej (misy) pod transformatorami 110kV na stacjach elektroenergetycznych.

Spółka PGE Dystrybucja S.A. podejmuje również wiele działań związanych z ochroną ptaków: budowę bezpiecznych dla środowiska linii izolowanych, montowanie kul ostrzegających ptaki, specjalnych konstrukcji i osprzętu zapobiegających siadaniu i gniazdowaniu ptaków na słupach linii 110 kV i SN, czy też montaż osłon na stacjach transformatorowych 15/0,4 kV. Prace przy gniazdach, poddawanych renowacji bądź wynoszonych ponad słupy energetyczne na platformy, można prowadzić od 16 października do 28 lutego - wynika to z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. To krótki okres, na który przypadają wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne - opady śniegu, silne wiatry i przede wszystkim niskie temperatury. Energetycy przez całą zimę wynoszą gniazda bocianie ponad słupy energetyczne, wykorzystując w tym celu specjalne platformy. Na terenie spółki zamontowano obecnie ponad 22,6 tys. platform bocianich. W listopadzie 2014 roku PGE Dystrybucja S.A. nawiązała współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu. Pod opieką placówki znalazło się ok. 70 bocianów, które z przyczyn zdrowotnych pozostały w Polsce. Dodatkowo Fundacja PGE „Energia z Serca” przeznaczyła środki na rehabilitację i całodobową opiekę weterynaryjną stada.

We współpracy z lokalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych energetycy wraz z młodzieżą szkolną posadzili w 2015 roku 80 tys. młodych drzew w ramach akcji „Lasy pełne energii”. Jest to autorska akcja ekologiczna spółki PGE Dystrybucja S.A. projekt ma na celu budowę postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Adresowany jest przede wszystkim do społeczności lokalnych. W przedsięwzięciu biorą udział uczniowie, którzy w ramach nauki szkolnej prowadzą również własne projekty ekologiczne. W ten sposób wspólnie z energetykami przyczyniają się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego, a sadząc „lasy pełne energii”, aktywnie uczestniczą w obchodach Światowego Dnia Ziemi. W 2015 roku wzbogacono drzewostan w Nadleśnictwach: Gidle, Radomsko, Smardzewice, Kolumna, Wieluń, Brzeziny, Radzyń Podlaski, Kraśnik, Józefów i Kolbuszowa. Spółka w pełni realizuje Politykę Ochrony Środowiska GK PGE.

 

Tabela: Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem w PGE Dystrybucja S.A. [t].

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 3.603,87
Przekazanie uprawnionym odbiorcom 3.603,87
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne według metody utylizacji: 8.614,53
Przekazanie uprawnionym odbiorcom 8.614,53