Walne Zgromadzenie

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 6 listopada 2009 r. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne Zgromadzenie reprezentuje Akcjonariuszy Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Statucie PGE, w tym w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, przekształcenia bądź podziału Spółki. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad określa Statut PGE.

 CZYTAJ WIĘCEJ...

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej PGE S.A. www.gkpge.pl.

 • I. Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki.

  Walne Zgromadzenie zwoływane jest w sposób i w przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki. Szczegółowy sposób zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki określony jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie musi odbywać się corocznie, nie później niż 30 czerwca danego roku.

 • II. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki.

  Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz z zapisami Statutu Spółki, do podstawowych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  • udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
  • podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku oraz pokrycia straty,
  • powoływanie, odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  • połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  • zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • III. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Spółki

  Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

  Jedna akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.