Sytuacja makroekonomiczna

Rozwój Grupy PGE jest wspierany rosnącą konsumpcją energii elektrycznej w efekcie wzrostu gospodarczego Polski.

Głównym obszarem działalności Grupy PGE jest rynek polski, a krajowa sytuacja makroekonomiczna w istotny sposób oddziałuje na wyniki Grupy. Jednocześnie kondycja polskiej gospodarki pozostaje w dużym stopniu powiązana z koniunkturą w Unii Europejskiej i na rynkach międzynarodowych. Na wyniki finansowe Grupy wpływ ma zarówno sytuacja w poszczególnych segmentach gospodarki jak i na rynkach finansowych, które mają wpływ na warunki pozyskiwania przez Grupę PGE finansowania dłużnego.

 CZYTAJ WIĘCEJ...

Co do zasady, w Polsce istnieje historyczna dodatnia korelacja pomiędzy wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, a wzrostem gospodarczym. Z danych historycznych w długim okresie wynika jednak, że związek ten ulega osłabieniu w związku z malejącą ogólną energochłonnością gospodarki. W ciągu ostatnich 10 lat realny Produkt Krajowy Brutto Polski wzrósł około czterokrotnie silniej niż zapotrzebowanie na energię elektryczną brutto. Biorąc pod uwagę pozycję Grupy PGE na polskim rynku wytwarzania, a także istotny udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz dystrybucji, zmiany w zakresie poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło mogą znacząco wpływać na wyniki Grupy.

W 2015 roku odnotowano wzrost zużycia energii elektrycznej brutto o 1,7% w stosunku do 2014 roku. Wzrost był wyższy niż przed rokiem, kiedy to zużycie energii wzrosło o 0,5% w porównaniu z 2013 rokiem. Po odsezonowaniu zużycia o czynniki pogodowe i wpływ liczby dni roboczych wzrost r/r wyniósł 0,9% w 2015 oraz tyle samo w 2014 roku. Istotny wpływ warunków atmosferycznych na zużycie energii wynika z długotrwałego okresu wysokich temperatur w sezonie letnim.

Tendencje gospodarcze w 2015 roku pozostały ogólnie pozytywne. Od początku 2014 roku kwartalny wzrost PKB utrzymuje się powyżej 3%. Zgodnie z opublikowanym przez GUS Szacunkiem Wstępnym PKB w 2015 roku był realnie wyższy o 3,6% niż w poprzednim roku.

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, PSE

Z punktu widzenia GK PGE korzystnym zjawiskiem jest również rosnąca dynamika produkcji przemysłowej ogółem. W 2015 roku zanotowano średni wzrost na poziomie 4,9% r/r, wobec 3,4% w poprzednim roku. Zmiana była spowodowana znaczącą dynamiką wzrostu przetwórstwa przemysłowego (5,9% r/r w 2015 roku wobec 4,6% przed rokiem). Ponownie spadła natomiast dynamika produkcji w całym sektorze energetycznym (-2,3% r/r w 2015 roku wobec -3,0% w poprzednim okresie). Wartość produkcji przemysłowej zależy od ilości wyprodukowanych dóbr i poziomu cen. Wskaźnik cen producenta („PPI”) utrzymuje negatywną dynamikę od ponad trzech lat. W 2015 roku PPI spadł o 1,8%, ze względu na niskie ceny paliw kopalnych, w szczególności ropy naftowej.

Od półtora roku wskaźnik cen konsumenta („CPI”) odnotowuje ujemne wartości. W ciągu roku inflacja CPI spadła o 0,9%, m.in. dzięki spadkom cen żywności i energii. W 2015 roku Rada Polityki Pieniężnej dokonała jednej obniżki poziomu stóp procentowych. Od marca 2015 roku referencyjna stopa procentowa wynosi 1,5%, a stopa depozytowa 0,5%.

Tabela: Kluczowe wskaźniki ekonomiczne związane z polską gospodarką.


Kluczowe wskaźniki
(zmiana % r/r)
2015 2014
Produkt Krajowy Brutto 1 3.6 3.3
Wskaźnik cen konsumenta (CPI)2 -0.9 0.0
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI)2 -1.8 -1.4
Dynamika produkcji przemysłowej ogółem 2 4.9 3.4
Dynamika produkcji przemysłowej – przetwórstwo przemysłowe 2 5.9 4.6
Dynamika produkcji przemysłowej – sektor energetyczny 3 -2.3 -3.0
Krajowe zużycie energii elektrycznej brutto 4 1.7 0.5
Krajowe zużycie energii elektrycznej brutto (TWh)4 161.4 158.7
EUR/PLN 5 4.18 4.18

Źródło: 1 GUS, 2 GUS, 3 GUS - Sektor wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, 4 PSE S.A., 5 NBP