Strategia na lata 2014-2020 i kluczowe działania w 2015 r.

Sytuacja rynkowa oraz regulacyjna ulega obecnie ciągłym zmianom, które wymagają od Grupy PGE weryfikacji dotychczasowej strategii poprzez priorytetyzację oraz ewentualną korektę kluczowych aspiracji i działań strategicznych.

W szczególności, wymagane jest przyśpieszenie inicjatyw restrukturyzacyjnych i poprawy efektywności funkcjonowania całej organizacji, niezbędnych do szybszej dywersyfikacji portfela wytwórczego GK PGE. Spółka analizuje swoje plany rozwojowe w kontekście sytuacji rynkowej oraz maksymalizacji efektywności nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych.

Podstawowe zagadnienia analiz to:

 • Program inwestycyjny i modernizacyjny
 • Działania w zakresie Fuzji i Przejęć i restrukturyzacja
 • Optymalizacja struktury organizacji i programy poprawy efektywności

Wiodący wytwórca energii elektrycznej w Polsce

W celu wzmocnienia pozycji lidera w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce, PGE przewiduje w latach 2016-2020 przeznaczenie istotnych nakładów finansowych na odtworzenie, modernizację i budowę nowych aktywów wytwórczych. Przegląd programu inwestycyjnego i modernizacyjnego jest jednym z kluczowych elementów procesu aktualizacji aspiracji i działań strategicznych GK PGE.

Kluczowe działania w tym zakresie to:

 • Modernizacje oraz budowa nowych wysokosprawnych jednostek konwencjonalnych w oparciu o krajowe zasoby energetyczne. Do 2019 roku Grupa odda do użytku nowy wysokosprawny blok węglowy w Elektrowni Opole oraz do 2020 roku blok na węgiel brunatny w Elektrowni Turów o łącznej mocy około 2.290 MW.
 • Rozwój kogeneracji w powiązaniu z długoterminowym systemem wsparcia. Aktualnie Grupa PGE finalizuje projekt budowy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów o mocy 138 MWe oraz przystępuje do realizacji spalarni odpadów na terenie Elektrociepłowni Rzeszów. Realizacja kolejnych projektów uzależniona jest od wdrożenia długoterminowego systemu wsparcia.
 • Dywersyfikacja portfela wytwórczego poprzez realizację inwestycji zeroemisyjnych (EJ, OZE) w modelach biznesowych zapewniających ich ekonomiczną przewidywalność. Grupa PGE zamierza kontynuować projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz rozwijać nowe moce w farmach wiatrowych. Obydwie inicjatywy będą realizowane wyłącznie w modelach biznesowych zapewniających ich ekonomiczną przewidywalność.
 • Utrzymanie pozycji wiodącego operatora aktywów regulacyjnych. PGE rozbudowuje i modernizuje aktywa regulacyjne, aby w pełni wykorzystywać ich potencjał we współpracy z Operatorem Systemu Przesyłowego. Do 2020 roku planowane są kolejne nakłady inwestycyjne mające na celu zapewnienie najwyższych standardów pracy i niezakłóconej dyspozycyjności aktywów.
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej energetyki konwencjonalnej jako strategicznej opcji zależnej od kierunków rozwoju polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Aktualnie projekty uzyskania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Złoczew oraz uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Gubin znajdują się na etapie uzyskiwania wymaganych zgód administracyjnych. Projekty eksploatacji złóż będą rozpatrywane w ramach strategii rozwoju całego portfela wytwórczego Grupy.
 
Kluczowe projekty realizowane w 2015 roku  
Budowa nowych bloków w Elektrowni Opole
 • budowa dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy
 • budżet: ok. 11 mld PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • paliwo: węgiel kamienny
 • sprawność: 45,5%
 • wykonawca: konsorcjum firm: Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa; główny podwykonawca: Alstom
 • przekazanie gotowych bloków do eksploatacji: blok 5 – II półrocze 2018 roku, blok 6 – I półrocze 2019 roku
Budowa nowego bloku w Elektrowni Turów
 • budowa bloku energetycznego o mocy 490 MW
 • budżet: ok. 4 mld PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • paliwo: węgiel brunatny
 • sprawność: 43,1%
 • wykonawca: konsorcjum firm: Mitsubishi-Hitachi Power Systems Europe, Budimex i Tecnicas Reunidas
 • przekazanie gotowego bloku do eksploatacji: I półrocze 2020 roku
Budowa nowego bloku w Elektrociepłowni Gorzów
 • budowa kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 138 MWe i cieplnej 88 MWt
 • budżet: ok. 607 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • paliwo: lokalny gaz zaazotowany lub gaz sieciowy wysokometanowy (Grupa E)
 • sprawność ogólna: 84%
 • wykonawca: Siemens
 • przekazanie gotowego bloku do eksploatacji: I półrocze 2016 roku
Inwestycje w odnawialne źródła energii

Farma wiatrowa Karwice

 • budżet: ok. 256 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • moc: 40 MW (16 turbin o mocy 2,5 MW)
 • w lipcu 2015 roku nastąpiło oddanie do eksploatacji

Farma wiatrowa Resko II

 • budżet: ok. 386 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • moc: 76 MW (38 turbin o mocy 2 MW)
 • w grudniu 2015 roku nastąpiło oddanie do eksploatacji

Farma wiatrowa Gniewino Lotnisko

 • budżet: ok. 530 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • moc: 90 MW (30 turbin o mocy 3 MW)
 • koncesja na wytwarzanie uzyskana w styczniu 2016 roku

Farma wiatrowa Kisielice II

 • budżet: ok. 87 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • moc: 12 MW (6 turbin o mocy 2 MW)
 • koncesja na wytwarzanie uzyskana w lutym 2016
Łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych w Grupie PGE wynosi obecnie 529 MW.  
Najważniejsze inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe

Kompleksowa modernizacja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów

 • celem projektu jest: Wydłużenie żywotności bloków do 320 tys. godzin, co umożliwi wykorzystanie istniejących zasobów węgla
 • podwyższenie sprawności bloków o około 2 p.p.
 • budżet: ok. 4,7 mld PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • zaawansowanie prac: Bloki nr 7, 8, 9, 11 i 12 przejęte do eksploatacji, blok nr 10 w fazie modernizacji
 • paliwo: węgiel brunatny
 • termin zakończenia: 2016 rok

Modernizacja instalacji odsiarczania spalin bloków nr 3-12 w Elektrowni Bełchatów

 • celem projektu jest: Obniżenie emisji SO2 do poziomu wymaganego po wejściu w życie dyrektywy IED (<=200 mg/Nm3)
 • budżet: ok. 162 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • paliwo: węgiel brunatny
 • termin zakończenia: 2016 rok
Redukcja emisji NOx na blokach nr 1, 2 i 4 w Elektrowni Opole
 • celem projektu jest: Obniżenie emisji NOx z kotłów bloków 1, 2 i 4 Elektrowni Opole do poziomu wymaganego po wejściu w życie dyrektywy IED (<=200 mg/Nm3).
 • budżet: ok. 148 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • paliwo: węgiel kamienny
 • termin zakończenia: 2016 rok
Budowa instalacji odsiarczania spalin bloków nr 4-6 w Elektrowni Turów
 • celem projektu jest: Obniżenie emisji SO2 do poziomu wymaganego po wejściu w życie dyrektywy IED (<=200 mg/Nm3).
 • budżet: ok. 530 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
 • paliwo: węgiel brunatny
 • termin zakończenia: 2016 rok

Preferowany i niezawodny dostawca energii

PGE przeprowadza reorganizację procesu sprzedażowego w oparciu o efektywną strategię handlową. We wszystkich segmentach klientów PGE koncentruje się na zrozumieniu potrzeb i poprawie jakości obsługi klienta. W szczególności obejmuje to:

 • segment klientów korporacyjnych - Grupa PGE koncentruje się na efektywnym zarządzaniu marżą na poziomie Grupy oraz na zapewnieniu optymalnego zakontraktowania jednostek wytwórczych GK PGE;
 • segment SME (małych i średnich przedsiębiorstw) - Grupa PGE koncentruje się na utrzymaniu klientów historycznych przy zachowaniu poziomu marżowości oraz pozyskiwaniu klientów poprzez poprawę jakości obsługi i poszerzenie oferty produktowej;
 • segment gospodarstw domowych - Grupa PGE pozyskuje nowych klientów, poszerza ofertę produktową, dąży do obniżenia kosztów obsługi i sprzedaży oraz buduje nowoczesne narzędzia IT wspierające proces sprzedaży.

W segmencie Dystrybucji PGE koncentruje się na zapewnieniu niezawodności dostaw poprzez efektywność operacyjną i inwestycyjną. Celem PGE jest poprawa niezawodności sieci, mierzona wskaźnikiem SAIDI, o 50% do 2020 roku. Będzie on osiągany poprzez ukierunkowanie nakładów inwestycyjnych na projekty ograniczające w największym stopniu poziom niedostarczonej energii oraz efektywność operacyjną.

Kluczowe projekty realizowane 2015 roku  
Aktualizacja strategii handlu
 • Nowe podejście do zarządzania łańcuchem wartości, handlu hurtowego, obrotu energią elektryczną i zarządzania ryzykiem.
Projekt ograniczenia strat sieciowych
 • wymiana transformatorów na niskostratne;
 • przebudowa i modernizacja sieci: budowa nowych stacji WN/SN, zwiększenie przekrojów przewodów linii WN, SN i nN, skracanie ciągów linii SN i nN;
 • utrzymywanie optymalnego układu pracy sieci, eliminacja niekorzystnych tranzytów energii w sieci WN, optymalizacja rozcięć w sieci SN, zmniejszenie asymetrii obciążenia w sieciach nN.
 • efekty realizacji projektu: obniżenie wskaźnika różnicy bilansowej w 2015 roku do poziomu 5,91% (w 2014 roku wskaźnik wynosił 6,32%);
CRM Billing
 • wdrożenie systemów wspierających rozliczenia i obsługę klienta w segmentach Obrót i Dystrybucja
 • wdrożenie narzędzi IT wspierających zarządzanie relacjami z klientami, obsługę klienta, procesy rozliczeniowe, obsługę posprzedażową, zarządzanie należnościami, wymianę danych pomiarowych, informacji o operacjach technicznych
 • w 2015 r. uruchomiono nowy, zcentralizowany portal „eBOK” dla Klientów GK PGE oraz udostępniono aplikację „mBOK” na platformy Android oraz IOS

Najbardziej efektywna grupa energetyczna w Polsce

Celem PGE jest również pozycja najbardziej efektywnej grupy energetycznej w Polsce. Obejmuje to poprawę efektywności operacyjnej, dialog z interesariuszami w zakresie otoczenia regulacyjnego oraz wdrożenie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania korporacyjnego. Kluczowe działania w tym obszarze to:

 • Restrukturyzacja organizacji pozwalająca ograniczać koszty i zwiększać przychody. Efekty działań związanych z poprawą efektywności mają skutkować trwałym wpływem na EBIT na poziomie 1,5 mld PLN po 2016 roku. Cel ten będzie osiągnięty poprzez konsekwentną realizację programów poprawy efektywności operacyjnej w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Dystrybucji, ograniczenie strat sieciowych i przerw w dostawach oraz racjonalizacja kosztów stałych w energetyce odnawialnej.
 • Aktywny dialog z interesariuszami w zakresie otoczenia regulacyjnego. W szczególności Grupa PGE będzie dążyć do zagwarantowania ekonomicznej przewidywalności projektów inwestycyjnych oraz do budowy porozumienia z kluczowymi interesariuszami mającymi wpływ na kształtowanie otoczenia regulacyjnego w Polsce i na poziomie Unii Europejskiej.
 • Wdrożenie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania korporacyjnego. Dotyczy to obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, wsparcia decyzji biznesowych i zarządzania efektywnością, a także optymalizacji i standaryzacji funkcji wsparcia.

 

Kluczowe projekty realizowane w 2015 roku
Model Operacyjny
 • celem projektu jest: zwiększenie efektywności organizacyjnej GK PGE poprzez centralizację funkcji zarządczych, decyzyjnych i planistycznych w Centrum Korporacyjnym przy jednoczesnym synergicznym połączeniu potencjałów najważniejszych składników wartości Grupy - kapitału, doświadczeń, kompetencji i wiedzy - usytuowanych w Liniach Biznesowych
 • projekt określa strukturę wzajemnych zależności pomiędzy spółkami Grupy, precyzując ich kompetencje, zakresy odpowiedzialności oraz cele operacyjne, rozumiane jako powiązane ze sobą elementy składowe strategicznych celów biznesowych całej Grupy.
 • do końca grudnia 2015 r. wdrożono zdecydowaną większość zaprojektowanych zmian. Decyzją Komitetu Sterującego Projekt Model Operacyjny został zakończony.
Strategia Zarządzania Kapitałem Ludzkim („Strategia ZKL”)
 • celem projektu jest: wsparcie strategii biznesowej w efektywnym realizowaniu jej celów poprzez:
  • podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
  • zapewnienie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
  • optymalizacja i standaryzacja procesów HR
 • w 2015 roku trwały działania związane z szeroką komunikacją przyjętej Strategii ZKL w GK PGE oraz rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem I grupy inicjatyw strategicznych. Kluczowe w pierwszym okresie okazały się Korporacyjne Zasady Obszaru Zarządzania Kapitałem Ludzkim standaryzujące obszar ZKL w GK PGE. Przyjęte zasady to zakres zatrudnienia, mobilności, kluczowej kadry, szkoleń i rozwoju, kontrolingu HR, relacji społecznych, architektury stanowisk oraz nowego modelu organizacji obszaru ZKL w GK PGE.
Program SAP
 • Do końca lutego 2015 r. wdrożenie Systemu SAP objęło 18 tys. użytkowników w ramach obszarów RiL, ZKL, AM, FC we wszystkich spółkach GK PGE.
 • celem projektu jest:
  • zwiększenie efektywności działania poprzez standaryzację procesów w ramach Grupy,
  • zwiększenie przejrzystości poprzez: stworzenie jednorodnej ewidencji zdarzeń gospodarczych, dostęp do bieżących i spójnych informacji zarządczych, usprawnienie i przyspieszenie procesu podejmowania decyzji
Konsolidacja OZE
 • skoncentrowanie całej działalności związanej z produkcją energii elektrycznej z OZE (poza spalaniem i współspalaniem biomasy) w jednym podmiocie – PGE EO S.A. oraz zmniejszenie liczby spółek i uproszczenie struktury obszaru OZE

Grupa aktywnie rozwijająca nowe obszary biznesu

W ramach przyjętej w czerwcu 2015 roku przez Zarząd PGE S.A. Strategii Rozwoju i Innowacji GK PGE na lata 2015-2020 zdefiniowane zostały Strategiczne Obszary Badań i Rozwoju oraz Nowego Biznesu („SOBiR+NB”), w których Grupa zamierza realizować projekty badawczo-rozwojowe („B+R”) oraz innowacyjne dotyczące np.: dostarczania nowych produktów lub usług. SOBiR+NB wynikają z najważniejszych wyzwań Grupy i zostały zidentyfikowane dla każdego elementu łańcucha wartości. Ponadto, w celu rozpoznania technologii dostępnych na rynku globalnym w ramach PGE S.A. powołano trzy zespoły robocze dedykowane technologii zgazowania węgla, gospodarki odpadami do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz suszenia i wzbogacania węgla. Charakterystyki i oceny technologii, dokonane przez zespoły, będą podstawą do zdefiniowania projektów rozwijających bądź służących wdrażaniu najwartościowszych z punktu widzenia Grupy PGE rozwiązań.

 

Kluczowe projekty realizowane w 2015 roku
Koncepcja
„Power-to-Gas”
 • celem projektu jest: rozwój technologii magazynowania energii w ramach instalacji „Power-to-Gas polegającej na konwersji nadwyżek energii elektrycznej, głównie wyprodukowanej przez farmy wiatrowe, w wodór w procesie elektrolizy z możliwością jej późniejszego wykorzystania w różnych konfiguracjach technologicznych. Koncepcja opracowywana jest wspólnie przez PGE S.A. i Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”)
 • jednym z głównych założeń projektu jest wykorzystanie przez GK PGE funduszy publicznych dostępnych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój („POIR”), którego NCBiR jest instytucją wdrażającą
 • główne działania:
  • 1 lipca 2015 r. podpisano porozumienie o współpracy w celu wdrożenia otwartego modelu innowacji w sektorze energetycznym. PGE i NCBiR przeznaczą łącznie 200 mln zł na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw
  • Program Sektorowy dla elektroenergetyki – współpraca Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
  • W październiku 2015 r. NCBiR zakończył proces przyjmowania Studium Wykonalności Programu Sektorowego przygotowanego pod auspicjami PKEE którego realizacja ma odpowiedzieć na kluczowe wyzwania stojące przed całą branżą w Polsce. Budżet programu w wysokości 1 mld zł, z czego połowa ma zostać sfinansowana przez konsorcja projektowe lub firmy wykonujące badania.
  • Zainicjowano współpracę z Grupą PZU, która poprzez przygotowanie i uruchomienie mechanizmu funduszy kapitałowych ma wspierać i rozwijać innowacyjne technologie i rozwiązania. PGE S.A. i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU podpisały List intencyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych projektów. Po dokonanym przez NCBiR wyborze TFI PZU na menedżera Funduszu Funduszy (powoływanym w celu realizacji wspólnych z NCBiR inwestycji w ramach przedsięwzięcia BRIdge VC) równolegle do negocjacji szczegółowych porozumień między NCBiR a TFI PZU, trwają prace nad ustaleniem warunków współinwestowania Grupy PGE.