Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

w milionach zł   KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
  Kapitał
podstawowy
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał
zapasowy
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Zyski
zatrzymane
RAZEM Udziały nie-kontrolujące RAZEM KAPITAŁ WŁASNY
Nota 22.1 22.2 22.3 22.4 22.4 22.5   22.6  
1 STYCZNIA 2014 ROKU 18.698 - - 8.941 50 15.851 43.540 268 43.808
Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - 3.638 3.638 19 3.657
Inne całkowite dochody - (61) (1) - - (321) (383) (1) (384)
CAŁKOWITE DOCHODY - (61) (1) - - 3.317 3.255 18 3.273
                   
Podział zysków lat ubiegłych - - - 290 (50) (240) - - -
Dywidenda - - - -   (2.057) (2.057) (4) (2.061)
Zmiany w składzie Grupy - - - - - - - (17) (17)
Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych - - - - - 15 15 (148) (133)
Pozostałe zmiany - - - - - 15 15 (1) 14
TRANSAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI - - - 290 (50) (2.267) (2.027) (170) (2.197)
31 GRUDNIA 2014 ROKU 18.698 (61) (1) 9.231 - 16.901 44.768 116 44.884
Strata netto za okres sprawozdawczy - - - - - (3.032) (3.032) (5) (3.037)
Inne całkowite dochody - 40 - - - 12 52 - 52
CAŁKOWITE DOCHODY - 40 - - - (3.020) (2.980) (5) (2.985)
                   
Podział zysków lat ubiegłych - - - 3.778 - (3.778) - - -
Dywidenda - - - - - (1.458) (1.458) (4) (1.462)
Zmiana w udziale spółek zależnych nie powodująca utraty kontroli - - - - - - - 68 68
Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych - - - - - (10) (10) (78) (88)
Pozostałe zmiany - - - - - 1 1 (1) -
TRANSAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI - - - 3.778 - (5.245) (1.467) (15) (1.482)
31 GRUDNIA 2015 ROKU 18.698 (21) (1) 13.009 - 8.636 40.321 96 40.417

DOWNLOAD XLS