Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa trwałe Grupy według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły odpowiednio 49.586 mln PLN oraz 52.298 mln PLN.

Aktywa trwałe - spadek o 2.712 mln PLN  
Spadek
 • amortyzacji i utrata wartości aktywów w wysokości 11.987 PLN
 • zaliczek na rzeczowe aktywa trwałe w budowie o 151 mln PLN
 • pozycji aktywa z tytułu podatku odroczonego o 70 mln PLN
Wzrost
 • poniesionych nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w kwocie 9.450 mln PLN, z czego:
  • Energetyka Konwencjonalna - 6.495 mln PLN
  • Dystrybucja - 1.841 mln PLN
  • Energetyka Odnawialna - 931 mln PLN

Aktywa obrotowe Grupy według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły odpowiednio 11.710 mln PLN oraz 13.907 mln PLN.

Aktywa obrotowe - spadek o 2.197 mln PLN  
Spadek
 • wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 3.092 mln PLN
 • zapasów o 216 mln PLN
Wzrost
 • pozycji uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych o 620 mln PLN
 • należności z tytułu dostaw i usług o 187 mln PLN
 • rekompensat z tytułu KDT o 107 mln PLN
 • należności z tytułu naliczonego VAT o 127 mln PLN
 • należności z tytułu akcyzy o 61 mln PLN
 • należności z tytułu podatku dochodowego o 55 mln PLN

Zmiana poziomu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów została opisana w części dotyczącej sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Spadek zapasów wynika głównie ze spadku uprawnień do emisji CO₂ przeznaczonych do obrotu o 311 mln PLN, przy wzroście wartości świadectw pochodzenia energii o 115 mln PLN.

Wyższa wartość pozycji uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych wynika głównie z dokonanych zakupów uprawnień do emisji CO2 na potrzeby własne GK PGE.

Kapitał własny Grupy według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku ogółem wyniósł odpowiednio 40.417 mln PLN oraz 44.884 mln PLN.

Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł odpowiednio 96 mln PLN oraz 116 mln PLN.

Ujemnie na poziom kapitału własnego Grupy w 2015 roku wpłynęło ujęcie straty netto w wysokości (-) 3.037 mln PLN oraz podziału zysku za 2014 rok i przeznaczenie części zysku netto tj. 1.462 mln PLN na wypłatę dywidendy.

Zobowiązania długoterminowe według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły odpowiednio 13.295 mln PLN oraz 14.135 mln PLN.

Zobowiązania długoterminowe - spadek o 840 mln PLN  
Spadek
 • rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 1.238 mln PLN
 • poziomu rezerw długoterminowych o 55 mln PLN
Wzrost
 • pozycji kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing o 430 mln PLN

Spadek rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika głównie z efektu podatkowego odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych.

Spadek poziomu rezerw długoterminowych wynika głównie ze spadku rezerw aktuarialnych, przy wzroście rezerwy na koszty rekultywacji.

Zobowiązania krótkoterminowe według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły odpowiednio 7.584 mln PLN oraz 7.186 mln PLN.

Zobowiązania krótkoterminowe - wzrost o 398 mln PLN  
Wzrost
 • zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych o 513 mln PLN
 • zobowiązań z tytułu KDT o 364 mln PLN
Spadek
 • poziomu rezerw o 261 mln PLN
 • zobowiązań z tytułu podatku dochodowego o 76 mln PLN
 • zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 75 mln PLN
 • kredytów bankowych, pożyczek, obligacji o 66 mln PLN

Spadek rezerw krótkoterminowych wynika głównie z niższego poziomu rezerwy na koszty zakupu świadectw pochodzenia energii o 175 mln PLN oraz niższego poziomu rezerwy na świadczenia pracownicze o 144 mln PLN.