Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

w milionach zł Nota Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone*
Stan na dzień
1 stycznia 2014
dane przekształcone*
AKTYWA TRWAŁE        
Rzeczowe aktywa trwałe 9 47.068 49.738 46.127
Nieruchomości inwestycyjne 10 30 33 22
Wartości niematerialne 11 904 763 718
Należności finansowe 27.1.1 142 125 492
Instrumenty pochodne 27.1.2 43 4 -
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 27.1.3 15 15 25
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 12 8 9 9
Pozostałe aktywa długoterminowe 17.1 1.063 1.228 644
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14.1 313 383 302
    49.586 52.298 48.339
AKTYWA OBROTOWE        
Zapasy 15 1.959 2.175 1.684
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 16 2.172 1.552 1.404
Należności z tytułu podatku dochodowego   101 46 9
Instrumenty pochodne 27.1.2 7 11 104
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 27.1.1 3.748 3.515 3.533
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 27.1.3 4 16 9
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 17.2 599 380 210
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 3.104 6.196 5.952
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 19 16 16 8
    11.710 13.907 12.913
SUMA AKTYWÓW   61.296 66.205 61.252
         
KAPITAŁ WŁASNY        
Kapitał podstawowy 22.1 18.698 18.698 18.698
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych 22.2 (21) (61) -
Różnice kursowe z przeliczenia 22.3 (1) (1) -
Kapitał zapasowy 22.4 13.009 9.231 8.941
Pozostałe kapitały rezerwowe 22.4 - - 50
Zyski zatrzymane 22.5 8.636 16.901 15.851
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ   40.321 44.768 43.540
Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym 22.6 96 116 268
RAZEM  KAPITAŁ WŁASNY   40.417 44.884 43.808
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE        
Rezerwy długoterminowe 23; 24 6.044 6.099 4.766
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 27.1.4 5.118 4.688 1.994
Instrumenty pochodne 27.1.2 55 84 -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14.2 852 2.090 1.702
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 25.1 1.192 1.158 1.181
Pozostałe zobowiązania finansowe 27.1.5 34 16 11
    13.295 14.135 9.654
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE        
Rezerwy krótkoterminowe 23; 24 1.809 2.070 2.435
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 27.1.4 291 357 528
Instrumenty pochodne 27.1.2 34 37 24
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 27.1.5 3.945 3.132 2.879
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   5 81 155
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 25.2 112 142 151
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 26 1.388 1.367 1.618
    7.584 7.186 7.790
RAZEM ZOBOWIĄZANIA   20.879 21.321 17.444
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ   61.296 66.205 61.252

DOWNLOAD XLS