Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w milionach zł Nota Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone*
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ      
Zysk/(strata) brutto   (3.756) 4.613
Podatek dochodowy zapłacony   (616) (635)
       
Korekty o pozycje:      
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy aktualizujące   11.817 3.197
Odsetki i dywidendy, netto   134 56
Zysk/ strata na działalności inwestycyjnej 29.1 (28) 531
Zmiana stanu należności 29.1 (236) 41
Zmiana stanu zapasów 29.1 224 (508)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 29.1 318 (541)
Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych, rozliczeń międzyokresowych i uprawnień do emisji CO2 29.1 (860) (378)
Zmiana stanu rezerw 29.1 (348) 9
Pozostałe   128 (52)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   6.777 6.333
       
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ      
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych   39 44
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 29.2 (8.606) (6.376)
Sprzedaż aktywów finansowych   74 -
Założenie lokat powyżej 3 m-cy   (243) (2.202)
Rozwiązanie lokat powyżej 3 m-cy   233 2.191
Nabycie aktywów finansowych oraz zwiększenie udziału w spółkach Grupy PGE 29.2 (97) (111)
Nabycie/sprzedaż jednostek zależnych po potrąceniu przejętych /oddanych środków pieniężnych   - 28
Dywidendy otrzymane   1 3
Odsetki otrzymane   - 17
Spłata udzielonych pożyczek   - (2)
Pozostałe   5 26
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   (8.594) (6.382)
       
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ      
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów i emisji obligacji 29.3 648 2.950
Spłata pożyczek, kredytów, obligacji i leasingu finansowego 29.3 (311) (530)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom 29.1 (1.462) (2.061)
Odsetki zapłacone 29.3 (176) (84)
Pozostałe   36 9
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   (1.265) 284
       
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW   (3.082) 235
Różnice kursowe netto   4 8
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 18 6.183 5.948
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 18 3.101 6.183
O ograniczonej możliwości dysponowania   333 136

* przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 5 niniejszego sprawozdania finansowego

DOWNLOAD XLS