Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

w milionach zł Nota Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone*
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT      
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7.1 28.542 28.143
Koszt własny sprzedaży 7.2 (30.066) (21.735)
ZYSK/(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY   (1.524) 6.408
Koszty sprzedaży i dystrybucji 7.2 (1.408) (1.540)
Koszty ogólnego zarządu 7.2 (825) (831)
Pozostałe przychody operacyjne 7.3 431 1.554
Pozostałe koszty operacyjne 7.3 (263) (495)
ZYSK/(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   (3.589) 5.096
Przychody finansowe 7.4 156 385
Koszty finansowe 7.4 (323) (868)
ZYSK/(STRATA)  BRUTTO   (3.756) 4.613
Bieżący podatek dochodowy 8.1 (461) (560)
Odroczony podatek dochodowy 8.1 1.180 (396)
ZYSK/(STRATA) NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY   (3.037) 3.657
INNE CAŁKOWITE DOCHODY      
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:      
Wyceny instrumentów zabezpieczających 22.2 49 (75)
Różnic kursowych z przeliczenia jednostek działających za granicą   - (1)
Podatek odroczony 8.1 (9) 14
Pozycje, które nie będą mogły w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:      
Zyski i straty aktuarialne z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze 23 15 (397)
Podatek odroczony 8.1 (3) 75
INNE DOCHODY ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY, NETTO   52 (384)
       
RAZEM CAŁKOWITE DOCHODY   (2.985) 3.273
       
ZYSK/(STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA:      
–  akcjonariuszy jednostki dominującej   (3.032) 3.638
–  udziały niekontrolujące   (5) 19
       
CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA:      
–  akcjonariuszy jednostki dominującej   (2.980) 3.255
–  udziały niekontrolujące   (5) 18
       
ZYSK/(STRATA) NETTO I ROZWODNIONY ZYSK/(STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH) 22.7 (1.62) 1,95

DOWNLOAD XLS