6. Informacje dotyczące segmentów działalności

Spółki Grupy Kapitałowej PGE prowadzą działalność na podstawie odpowiednich koncesji, w tym przede wszystkim koncesji na: wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła, przyznawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złóż, udzielanych przez Ministra Środowiska. Koncesje są z reguły wydawane na okres pomiędzy 10 a 50 lat. Kluczowe koncesje w Grupie Kapitałowej PGE wygasają w latach 2020-2038.

Do koncesji na wydobycie węgla, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz dystrybucję energii elektrycznej i ciepła przypisane są odpowiednie aktywa, przedstawione w szczegółowych informacjach na temat segmentów operacyjnych. W związku z posiadanymi koncesjami dotyczącymi energii elektrycznej i ciepła ponoszone są roczne opłaty zależne od poziomu obrotów. W przypadku prowadzenia działalności koncesjonowanej związanej z wydobyciem węgla brunatnego ponoszone są opłaty eksploatacyjne zależne od obowiązującej stawki i wielkości wydobycia, a także opłaty za użytkowanie górnicze. W 2015 roku koszty Grupy Kapitałowej PGE z tytułu koncesji wyniosły 5 mln PLN (w 2014 roku 4 mln PLN), zaś koszty z tytułu opłaty eksploatacyjnej i opłaty za użytkowanie górnicze w kopalniach wyniosły 126 mln PLN w 2015 roku i 124 mln PLN w 2014 roku.

Grupa Kapitałowa PGE prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności za bieżący oraz porównawczy okres sprawozdawczy zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne. Podział sprawozdawczości Grupy Kapitałowej PGE oparty jest na segmentach branżowych:

  • Energetyka Konwencjonalna obejmuje poszukiwanie i wydobycie węgla brunatnego oraz produkcję energii w elektrowniach oraz elektrociepłowniach a także działalność pomocniczą w powyższym zakresie.
  • Energetyka Odnawialna obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo-pompowych oraz ze źródeł odnawialnych.
  • Obrót obejmuje sprzedaż i zakup energii elektrycznej oraz gazu na rynku hurtowym, obrót uprawnieniami do emisji oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia oraz zakup i dostawy paliw a także sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług odbiorcom końcowym.
  • Dystrybucja obejmuje zarządzanie lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi oraz przesyłanie energii elektrycznej.
  • Działalność pozostała obejmuje świadczenie usług przez spółki zależne na rzecz Grupy Kapitałowej np. organizacja pozyskiwania finansowania, świadczenie usług informatycznych, telekomunikacyjnych, księgowo-kadrowych, transportowych. Dodatkowo segment działalności pozostałej obejmuje działalność spółki zależnej, której głównym przedmiotem działalności jest przygotowanie i realizacja projektu budowy elektrowni jądrowej.

Organizacja i zarządzanie Grupą Kapitałową PGE odbywa się w podziale na segmenty uwzględniające rodzaj oferowanych produktów i usług. Każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne wyroby i obsługującą inne rynki. Przypisanie poszczególnych jednostek do segmentów działalności zostało przedstawione w nocie 1.3 niniejszego sprawozdania finansowego. Grupa Kapitałowa PGE co do zasady rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych – na warunkach rynkowych. Wyjątkiem od tej reguły były nowe obligacje emitowane przez podmioty zależne, należące do podatkowej grupy kapitałowej, oprocentowane poniżej stawek rynkowych oraz rozliczenia strat podatkowych w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

Analizując wyniki poszczególnych segmentów działalności kierownictwo Grupy Kapitałowej PGE zwraca przede wszystkim uwagę na osiągany wynik EBITDA.

Sezonowość segmentów działalności

Czynniki atmosferyczne powodują sezonowość zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło oraz mają wpływ na techniczne i ekonomiczne warunki ich wytwarzania, dystrybucji i przesyłania, a tym samym wpływają na wyniki uzyskiwane przez spółki Grupy Kapitałowej PGE.

Poziom sprzedaży energii elektrycznej w ciągu roku jest zmienny i zależy przede wszystkim od temperatury powietrza i długości dnia. Co do zasady, niższe temperatury powietrza w zimie i krótsze dni powodują wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, podczas gdy wyższe temperatury powietrza i dłuższe dni w okresie letnim przyczyniają się do jego spadku. Ponadto, zmiany sezonowe widoczne są wśród wybranych grup odbiorców końcowych. Efekty sezonowości są w szczególności bardziej znaczące dla gospodarstw domowych, niż dla sektora przemysłowego.

Sprzedaż ciepła zależy w szczególności od temperatury powietrza i jest większa w okresie zimowym, a mniejsza w okresie letnim.

6.1 Informacje dotyczące segmentów branżowych za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku

w milionach złotych Energetyka Konwencjonalna Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Działalność pozostała Korekty konsolidacyjne Razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT              
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 12.164 709 13.308 1.935 409 17 28.542
Sprzedaż między segmentami 551 52 2.475 4.148 273 (7.499) -
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM 12.715 761 15.783 6.083 682 (7.482) 28.542
Koszt własny sprzedaży (17.706) (586) (13.719) (4.397) (611) 6.953 (30.066)
EBIT *) (5.732) 107 585 1.387 (51) 115 (3.589)
Przychody / (koszty) finansowe netto             (167)
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych             -
(STRATA) BRUTTO             (3.756)
Podatek dochodowy             719
(STRATA) NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY             (3.037)
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy 10.430 284 25 1.074 117 (113) 11.817
EBITDA **) 4.698 391 610 2.461 66 2 8.228
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA              
Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług 31.974 4.687 1.168 15.945 917 (896) 53.795
Należności z tytułu dostaw i usług 445 80 2.594 765 116 (1.452) 2.548
Udziały w jednostce stowarzyszonej             8
Aktywa nieprzypisane             4.945
AKTYWA, RAZEM             61.296
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 9.373 436 1.745 2.076 209 (345) 13.494
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 711 39 1.330 260 82 (1.303) 1.119
Zobowiązania nieprzypisane             6.266
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM             20.879
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU              
Nakłady inwestycyjne 6.495 931 31 1.841 216 (64) 9.450
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 8.997 49 10 19 2 (13) 9.064
Pozostałe koszty niepieniężne  ***) 975 6 1.040 119 30 6 2.176

*) EBIT = zysk (strata) z działalności operacyjnej **) EBITDA = EBIT + amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym ***) Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą ujęte w wyniku oraz innych całkowitych dochodach. Informacje dotyczące segmentów branżowych za okres zakończony 31 grudnia 2014 roku

 

Informacje dotyczące segmentów branżowych za okres zakończony 31 grudnia 2014 roku

dane przekształcone
w milionach złotych
Energetyka Konwencjonalna Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Działalność pozostała Korekty konsolidacyjne Razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT              
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 12.531 745 12.462 1.652 735 18 28.143
Sprzedaż między segmentami 375 22 1.969 4.129 1.119 (7.614) -
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM 12.906 767 14.431 5.781 1.854 (7.596) 28.143
Koszt własny sprzedaży (9.733) (510) (12.675) (4.245) (1.619) 7.047 (21.735)
EBIT *) 3.296 174 228 1.306 31 61 5.096
Przychody / (koszty) finansowe netto             (483)
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych             -
ZYSK BRUTTO             4.613
Podatek dochodowy             (956)
ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY             3.657
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy 1.687 217 18 1.023 130 (42) 3.033
EBITDA **) 4.983 391 246 2.329 161 19 8.129
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA              
Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług 35.061 4.015 1.214 15.328 1.112 (861) 55.869
Należności z tytułu dostaw i usług 297 95 2.387 398 288 (1.104) 2.361
Udziały w jednostce stowarzyszonej             9
Aktywa nieprzypisane             7.966
AKTYWA, RAZEM             66.205
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 8.518 296 1.899 2.111 352 (265) 12.911
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 705 88 959 241 176 (975) 1.194
Zobowiązania nieprzypisane             7.216
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM             21.321
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU              
Nakłady inwestycyjne 4.362 374 17 1.508 158 (70) 6.349
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 186 2 12 25 1 - 226
Pozostałe koszty niepieniężne  ***) 749 29 1.185 217 70 101 2.351

*) EBIT = zysk (strata) z działalności operacyjnej **) EBITDA = EBIT + amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym ***) Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą ujęte w wyniku oraz innych całkowitych dochodach.

DOWNLOAD XLS

 

6.2 Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 przedstawia się następująco:

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ    
Rynek krajowy 28.421 27.974
Kraje Unii Europejskiej 110 154
Pozostałe kraje 11 15
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 28.542 28.143

 

 

Podział geograficzny aktywów według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU    
Rynek krajowy 56.324 58.212
Kraje Unii Europejskiej 19 18
AKTYWA OBSZARU, RAZEM 56.343 58.230
Rynek krajowy 4.902 7.922
Kraje Unii Europejskiej 43 44
AKTYWA NIEPRZYPISANE, RAZEM 4.945 7.966
Rynek krajowy 8 9
INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH, RAZEM 8 9
RAZEM AKTYWA 61.296 66.205

DOWNLOAD XLS