Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 CZYTAJ WIĘCEJ...

Na dzień 31 grudnia 2015 r., w skład Rady Nadzorczej IX kadencji wchodziły następujące osoby:

Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Anna Kowalik Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Machnikowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - członek niezależny
Małgorzata Molas Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Barylski Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Gołębiewski Członek Rady Nadzorczej- członek niezależny
Małgorzata Mika-Bryska Członek Rady Nadzorczej
Marek Ściążko Członek Rady Nadzorczej- członek niezależny
Jacek Fotek Członek Rady Nadzorczej- członek niezależny

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu Rada Nadzorcza funkcjonuje w następującym składzie:

Anna Kowalik - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny.

W latach 1990-1991 była zatrudniona w Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych. Od 1991 zatrudniona w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych a od 1996 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku radcy prawnego w Departamencie Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego.

Doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała od 1996 r. zasiadając w radach nadzorczych, m.in. następujących spółek: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A, Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Pani Anna Kowalik jest również wykładowcą z zakresu prawa spółek handlowych i prawa cywilnego na kursach dla członków rad nadzorczych i dla kadry zarządzającej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Anna Kowalik jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

 

Małgorzata Mika - Bryska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Studia odbyła według indywidualnego programu studiów, z rozszerzonym programem z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej. W latach 1982 – 1992 pracowała w Geofizyce-Kraków i w Centrali Handlu Zagranicznego Unitra w Warszawie. Od 1993 r. pracuje w administracji rządowej, zajmując kierownicze stanowiska, w tym w latach 2012-2016 jako zastępca dyrektora departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki, a następnie w Ministerstwie Energii. W latach 2003-2012 kierowała Wydziałem Ekonomiczno-Handlowym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, jednocześnie prowadziła sprawy związane z sektorem energetycznym (ropa, gaz, energia elektryczna, zagadnienia jądrowe), konkurencyjnością gospodarki i funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w kraju i za granicą, m. in. w zakresie polityki przemysłowej, polityki regionalnej, wykorzystywania funduszy unijnych oraz prawa europejskiego. Wykładała gościnnie na uniwersytetach w kraju i za granicą w zakresie tematyki unijnej i związanej z sektorem energetycznym. Publikowała artykuły do prasy krajowej i zagranicznej, m. in. w zakresie problematyki Unii Europejskiej, promocji gospodarczej i spraw związanych z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw

 

Grzegorz Kuczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Dr Grzegorz Kuczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Złożył egzaminy Sędziowskie oraz Adwokackie.

Od 2007 roku jest partnerem kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy.

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Cywilnego w latach 2005-2013, natomiast w latach 1997-2005 pełnił obowiązki asystenta.

 

Janina Goss - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

Od 2012 r. pani Janina Goss pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. W latach 2009-2010 była Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2006-2009 Członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. W latach 1990 – 2003 Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1991-2003 radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Janina Goss spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

 

Mieczysław Sawaryn - Członek Rady Nadzorczej

Pan Mieczysław Sawaryn z wykształcenia jest magistrem historii oraz magistrem prawa, aplikację adwokacką ukończył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Od roku 2014 jest Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino. W latach 2011-2014 oraz 1999-2007 prowadził w Gryfinie własną Kancelarię Adwokacką. W latach 2006-2011 pan Mieczysław Sawaryn był zatrudniony w PGE ZEDO S.A., najpierw pełniąc funkcję Dyrektora Naczelnego, a następnie Dyrektora do Spraw Pracowniczych i Prawnych, będąc odpowiedzialnym za konsolidację ZEDO S.A. w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

W latach 1998-2014 pan Mieczysław Sawaryn był Radnym Rady Miejskiej w Gryfinie, w latach 2006-2014 pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady. W latach 2006-2007 pan Mieczysław Sawaryn był Członkiem Rady Nadzorczej ZEDO S.A. w Nowym Czarnowie. W latach 2002-2004 Członek Okręgowej Rady Adwokackiej przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, w latach 1998-1999 Członek Zarządu Gminy Gryfino, a w latach 1996-1998 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gryfinie. Członek Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Gryfinie w latach 2012-2014.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Mieczysław Sawaryn spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

 

Mateusz Gramza - Członek Rady Nadzorczej

Pan Mateusz Gramza posiada tytuł magistra ekonomii Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz inżyniera rolnictwa Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2013 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Technologiczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Od 2005 roku Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu BIOTEK Agriculture Polska Sp. z o.o., spółki działającej w branży chemicznej, posiada praktyczne doświadczenie w realizacji badań substancji i preparatów chemicznych wykorzystywanych w procesie produkcji biomasy do celów energetycznych. Od 2012 roku Prezes Zarządu oraz współwłaściciel AgreCo Sp. z o.o., prowadzącej badania substancji i preparatów chemicznych dla rolnictwa. Zajmuje się obszarem inwestycji w elektrownie biogazowe i biomasowe

W latach 2009-2012 Członek Rady Nadzorczej MPWiK we Wrocławiu. W latach 2007-2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej EnergiaPro Gigawat Sp. z.o.o. we Wrocławiu. W latach 2006-2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej POLMOZBYT Jelcz S.A.

W 2006 roku zdał egzamin Ministerstwa Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Mateusz Gramza spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

 

Jarosław Głowacki - Członek Rady Nadzorczej

Pan Jarosław Głowacki jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, posiada tytuł magistra inżyniera. Ukończył podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz studia podyplomowe Akademia Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe Administracja Publiczna w Collegium Mazovia – Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach.

Od 2005 r. pan Jarosław Głowacki pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta w Siedlcach, odpowiedzialnego za inicjowanie działań, pozyskiwanie środków unijnych i realizację projektów. Posiada również doświadczenie związane z oceną projektów współfinansowanych z UE. W Urzędzie Miasta Siedlce zatrudniony od 1990 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Jarosław Głowacki spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

 

Artur Składanek - Członek Rady Nadzorczej

Pan Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej w 1983 roku. W latach 1983 – 1985 odbywał studia indywidualne na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 2008 roku pan Artur Składanek odbył kurs i zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od stycznia 2008 pełnił funkcję Dyrektora Produkcji w Finpol Rohr sp. z o. o., z którą związany jest od czerwca 2007, początkowo jako Specjalista ds. Produkcji. W latach od 1994 do 2007 pan Artur Składanek prowadził działalność gospodarczą jako AWI – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Artur Składanek spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

 

 • I. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób nadzorujących

  Zgodnie z obowiązującym Statutem członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

 • II. Kompetencje Rady Nadzorczej

  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszelkich dziedzinach jej działalności zgodnie z postanowieniami Statutu .

  Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej PGE S.A. www.gkpge.pl..

 • III. Komitety

 

W ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety stałe:

 • a. Komitet Audytu

  Zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli finansowych w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

 • b. Komitet Ładu Korporacyjnego

  Zadaniem Komitetu Ładu Korporacyjnego jest miedzy innymi ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce i zgłaszanie Radzie Nadzorczej inicjatyw zmian w tym obszarze, opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej aktów normatywnych i innych dokumentów Spółki, które wywierają istotny wpływ na ład korporacyjny, a także inicjowanie oraz opracowywanie propozycji zmian odnośnie aktów normatywnych Rady Nadzorczej.

 • c. Komitet Strategii i Rozwoju

  Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

 • d. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

  Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

  Szczegółowe informacje dotyczące Rady Nadzorczej PGE S.A. dostępne są w Oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego w roku 2015.

  DOWNLOAD pdf