Polityka i systemy zarządzania

W 2014 roku GK PGE przyjęła Politykę Ochrony Środowiska, spójną dla wszystkich spółek Grupy PGE, która wyznacza kierunki zarządzania wpływem na otoczenie.

W realizowanych projektach Grupa PGE bierze pod uwagę takie aspekty jak: minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnych ekosystemów. Firma inwestuje także w rozwój odnawialnych źródeł energii oraz modernizuje istniejące instalacje konwencjonalne, aby były one jak najbardziej przyjazne środowisku.

W procesie planowania Grupa PGE uwzględnia swój wpływ na otoczenie oraz minimalizuje skalę negatywnego oddziaływania. Każdorazowo plany i nowe inwestycje konsultowane są ze społecznościami lokalnymi, władzami gmin oraz organizacjami pozarządowymi.