Oceny ratingowe

PGE S.A. posiada ratingi nadane przez dwie agencje ratingowe Fitch Ratings Ltd oraz Moody's Investors Service Limited.

Agencje ratingowe Moody's Investors Service i Fitch Ratings potwierdziły długoterminowe oceny ratingowe dla PGE S.A. W dniu 21 maja 2015 roku Fitch potwierdził długoterminowy rating spółki w walucie obcej i krajowej nadany w ubiegłym roku na poziomie BBB+ ze stabilną perspektywą. Agencja Moody’s potwierdziła ubiegłoroczny rating na poziomie Baa1 ze stabilną perspektywą w dniu 12 lutego 2016 roku.

  Moody’s Fitch Ratings
Rating długoterminowy PGE Baa1 BBB+
Perspektywa ratingu stable stable
Data nadania ratingu September 2, 2009 September 2, 2009
Data ostatniego potwierdzenia ratingu February 12, 2016 May 21, 2015
Data ostatniej zmiany ratingu May 26, 2014 -
Rating długoterminowy Polski A2 A-

Zgodnie z opinią agencji Fitch podtrzymanie ratingów wynika z silnej pozycji PGE S.A. w polskim sektorze elektroenergetycznym oraz konserwatywnego profilu finansowego Spółki. Ograniczeniem dla ratingów jest względnie niewielki udział działalności regulowanej (dystrybucja energii elektrycznej) w wyniku EBITDA, niewielka dywersyfikacja paliwowa oraz znaczna emisyjność CO2 w przeliczeniu na MWh. Fitch spodziewa się również pogorszenia marż w segmencie wytwarzania konwencjonalnego, będącego podstawowym segmentem działalności Grupy. W opinii Fitch rosnące nakłady inwestycyjne wpłyną na wzrost dźwigni finansowej netto opartej na przepływach środków z działalności operacyjnej do około dwóch razy w 2017 roku oraz do około trzech razy w 2020 roku z poziomu około zero na koniec marca 2015 roku.

W opublikowanym 12 lutego 2016 roku komunikacie Moody’s docenia silną pozycję GK PGE jako zintegrowanej grupy energetycznej, dominującej na rynku energii elektrycznej w Polsce, zdolnej radzić sobie na rynku, na którym obserwowane są znaczne spadki cen energii wskutek niskich cen węgla oraz uprawnień do emisji CO2. Wśród ryzyk Moody’s wskazuje, że elastyczność finansowa Grupy PGE może z czasem się pogorszyć w przypadku kontynuacji spadków cen energii elektrycznej oraz w wyniku realizacji znaczącego programu inwestycyjnego. Jednocześnie wskazuje, że odpowiednio wyważona polityka zarządzania oczekiwaniami akcjonariuszy i obligatariuszy będzie kluczowa dla utrzymania obecnego poziomu ratingu. Przyznane ratingi uwzględniają spodziewany wzrost dźwigni finansowej w związku z ujemnymi wolnymi przepływami pieniężnymi z tytułu znaczącego programu inwestycyjnego.

Ratingi przyznane przez obie agencje potwierdzają długoterminową wiarygodność PGE S.A. na rynku kapitałowym i kredytowym.