Obszary geograficzne

Tabela: Podział przychodów Grupy z działalności kontynuowanej na obszary geograficzne w 2015, 2014 i 2013 roku.

w mln PLN Przychody ogółem
2015 udział % 2014
dane przekształcone
udział % zmiana% 2013
dane przekształcone
udział % zmiana %
Rynek krajowy 28.421 100% 27.974 99% 2% 29.611 98% -6%
Kraje Unii Europejskiej 110 0% 154 1% -29% 523 2% -71%
Pozostałe kraje 11 0% 15 0% -27% 15 0% 0%
RAZEM 28.542 100% 28.143 100% 1% 30.149 100% -7%

W latach 2015, 2014 i 2013 Grupa osiągała przychody głównie na rynku krajowym. Zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży zostały opisane w pkt. 3.1.1 niniejszego sprawozdania.

Wzrost przychodów na rynku krajowym wynika przede wszystkim z wyższego wolumenu produkcji energii elektrycznej oraz wyższej ceny sprzedaży.

Spadek przychodów ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej związany jest z niższą wartością sprzedaży PGE Trading GmbH