02

Jesteśmy zaangażowani w długofalowy rozwój

Jesteśmy zaangażowani w długofalowy rozwój

PGE wytwarza energię elektryczną korzystając z lokalnych zasobów paliwa i dostarcza ją do ponad 5 milionów klientów w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego starsze jednostki wytwórcze zastępowane są nowymi o dużo większej efektywności wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki rekultywacji terenów wokół kopalni i elektrowni gwarantujemy zachowanie bioróżnorodności.
 

KAPITAŁ PRODUKCYJNY

Jesteśmy największym producentem energii w Polsce.

 

Nasz majątek produkcyjny obejmuje:

 • Konwencjonalny majątek wytwórczy: 4 elektrownie konwencjonalne,
  8 elektrociepłowni, 2 kopalnie węgla brunatnego
 • Portfel energii odnawialnej: 14 farm wiatrowych, 1 farma fotowoltaiczna,
  29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe
 • Sieć dystrybucyjna: obszar 122.433 km2, 283.804 kilometrów linii dystrybucyjnych, ponad 5 mln odbiorców

 

  2015
FAKTY I LICZBY
2020
CELE STRATEGICZNE
ENERGETYKA KONWENCJONALNA
 • Budowa w Opolu dwóch wysokosprawnych jednostek wytwórczych na węgiel kamienny
 • Budowa nowej wysokosprawnej jednostki na węgiel brunatny w Turowie
 • Budowa jednostki kogeneracyjnej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Kontynuacja całościowej modernizacji bloków w Bełchatowie
 • Budowa instalacji odazotowiania w Opolu
 • Budowa instalacji odsiarczania w Turowie
 • Budowa nowych wysokosprawnych konwencjonalnych jednostek wytwórczych, które spełnią najwyższe standardy środowiskowe
 • Modernizacja istniejących jednostek
 • Redukcja emisji SOx o 59 proc. względem roku 2013
 • Redukcja emisji NOx o 40 proc. względem roku 2013
 • Redukcja emisji pyłów o 53 proc. względem roku 2013
ENERGETYKA ODNAWIALNA
 • Dodatkowe moce 218MW – 4 nowe farmy wiatrowe – łączna moc w portfelu wiatrowym 529 MW
 • Pierwsza farma fotowoltaiczna w portfelu PGE
 • Pozycja lidera w mocach wytwórczych w wietrze
 • Dywersyfikacja portfela produkcyjnego poprzez wdrożenie niskoemisyjnych inwestycji
DYSTRYBUCJA
 • 3.000 kilometrów modernizowanych linii dystrybucyjnych
 • 1.500 kilometrów nowych linii dystrybucyjnych
 • Poprawa jakości i niezawodności dostaw
 • Zmniejszenie do roku 2020  przerw w dostawach energii do klientów o 50 proc. względem roku 2013
 

KAPITAŁ FINANSOWY

Bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne w 2015 roku we wszystkich segmentach

 

Nasz kapitał finansowy obejmuje:

 • Najwyższy zysk EBITDA wśród polskich spółek z indeksu WIG30
 • Mocna dynamika powtarzalnego zysku EBITDA
 • Silne przepływy pieniężne wykorzystane na inwestycje
 • Strata netto z powodu istotnego zdarzenia jednorazowego o charakterze niegotówkowym
 • Zmiana polityki dywidendowej (dywidenda na jedną akcję niezależna od odpisów księgowych)
 • Niski wskaźnik zadłużenia oraz zabezpieczone finansowanie

 

ZYSK EBITDA 8.228 milionów złotych (+1 proc. r-d-r) oraz utrzymana marża EBITDA 29 proc. (jedna z najwyższych w sektorze).
ZYSK OPERACYJNY
ORAZ ODPIS
Strata operacyjna -3.589 milionów złotych spowodowana odpisem rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 9.039 milionów złotych (poziom brutto). (odpisy bez wpływu na wynik EBITDA z uwagi na ujęcie ich razem z amortyzacją).

Odpisy aktywów trwałych były spowodowane głównie zawężającymi się marżami w wytwarzaniu z węgla brunatnego:
 • spadające ceny paliw kopalnych wywierające presję na ceny energii połączone ze stało-kosztowym profilem biznesu opartego o węgiel brunatny
 • prognozy odnośnie cen uprawnień do emisji CO2 połączone ze zmniejszającym się z każdym rokiem przydziałem darmowych uprawnień do emisji
 • konwencjonalne jednostki wytwórcze wypychane z rynku przez OZE (wypierane ze stosu).
OPERACYJNE PRZPŁYWY PIENIĘŻNE 6.777 milionów złotych (+7 proc. r-d-r) – w pełni wykorzystane w działalności inwestycyjnej
NAKŁADY INWESTYCYJNE 9.450 milionów złotych (+49 proc. r-d-r) wydane na kontynuację ambitnego programu inwestycyjnego, w tym 2.663 milionów zł wydane na projekt Opole II o łącznej mocy 1800 MW.
Przyspieszenie rozwoju w energetyce wiatrowej – 4 projekty o łącznej mocy 218 MW oddane w 2015 roku niemal podwoiły nasz portfel wytwórczy zainstalowany w wietrze.
Około 20 proc. nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2015 roku zostało przeznaczonych na dystrybucję – głównie na przyłączenie nowych odbiorców oraz rozwój sieci.
DŁUG NETTO 2.637 miliona złotych na dzień 31 grudnia 2015
Wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie 0,32 wskazuje na niskie zadłużenie na tle europejskich spółek energetycznych oraz na przestrzeń do dalszego lewarowania
ZABEZPIECZONA PŁYNNOŚĆ Gotówka oraz ekwiwalenty na poziomie 3.104 milionów złotych.
Linie kredytowe w wysokości 5.257 milionów dostępne na dzień 31 grudnia 2015
DYWIDENDA W październiku wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 1.458 milionów złotych, co odpowiada 40 proc. skonsolidowanego zysku netto za rok 2014. Dywidenda na jedną akcję wyniosła 78 groszy.

Zmieniona polityka dywidendowa – dywidenda na akcję niezależna od odpisów księgowych (podstawą do wyliczenia jest zysk na akcję z wyłączeniem odpisów)
KAPITALIZACJA GIEŁDOWA 23,9 miliarda złotych (stan na 31 grudnia 2015r.)
BILANS Suma Aktywów 61,3 miliarda złotych, Suma Kapitałów Własnych 40,4 miliarda złotych, Suma Zobowiązań 20,9 miliarda złotych.
 

KAPITAŁ LUDZKI

Miejsce dla ludzi z pasją

 

Nasz kapitał ludzki obejmuje:

 • 39 tysięcy pracowników w Grupie Kapitałowej PGE na koniec 2015 roku. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Polsce.
 • 38 tysięcy dni szkoleniowych w 2015 roku.
 • Dwa lata z rzędu, w 2014 oraz w 2015 roku zajęliśmy 4 miejsce w konkursie Najbardziej Pożądani Pracodawcy wg. Antal International w sektorach energetyka, paliwa, górnictwo i chemia.

 

Najcenniejszym aktywem PGE są pracownicy. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu możemy budować organizację opartą na wartościach, w której odpowiedzialność społeczna łączy się z celami biznesowymi. Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacją do działania.

Naszą ambicją jest bycie najbardziej efektywną grupą energetyczną w Polsce. To oznacza również wdrożenie najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, wsparcia decyzji biznesowych oraz zarządzania efektywnością jak również standaryzację procesów wspierających.

 

  2015
FAKTY I LICZBY
2020
CELE STRATEGICZNE
ZARZĄD Projekt modelu operacyjnego
 • Organizacyjna poprawa wyników operacyjnych w całej Grupie PGE
 • Centralizacja funkcji zarządczych i planistycznych w Centrum Korporacyjnym
PRACOWNICY Strategia Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 • Wsparcie integracji Grupy PGE oraz tworzenie kultury zaangażowania wśród pracowników
 • Wsparcie profesjonalnego rozwoju pracowników oraz podnoszenia kompetencji
 

KAPITAŁ SPOŁECZNY

Blisko lokalnej społeczności oraz orientacja na zmieniające się potrzeby klientów.

 

Nasz kapitał społeczny obejmuje:

 • ponad 5,2 miliona klientów
 • 283.804 km linii dystrybucyjnych PGE Dystrybucja (bez uwzględnienia tzw. przyłączy)
 • PGE Obrót po raz trzeci zdobyła tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi, który potwierdza wysoką jakość obsługi klienta
 • Fundacja PGE "Energia z Serca" będąca wspólną platformą komunikacyjną dla działań społecznych dla wszystkich spółek Grupy PGE
 • Dwie edycje wolontariatu pracowniczego PGE "Pomagamy" angażujące ponad 200 pracowników – wolontariuszy w 70 projektach w 35 lokalnych społecznościach

 

PGE jest spółką zaangażowaną społecznie, skoncentrowaną na klientach i lokalnych społecznościach. Uzwględniamy potrzeby i oczekiwania społeczeństwa.

Jestesmy zawsze przywiązani do bezpieczeństwa i standardów współpracy, pro-aktywnie zaspokajając zmieniające się potrzeby klientów. Rozwijamy pozytywne relacje z lokalnymi społecznościami oparte na wspólnych projektach, wsparciu lokalnych wydarzeń oraz inwestycji w infrastrukturę na obszarach gdzie prowadzimy działalność.

 

  2015
FAKTY I LICZBY
2020
CELE STRATEGICZNE
KLIENCI Badanie zadowolenia klientów
 • Podnoszenie standardu obsługi
 • Koncentracja na zrozumieniu potrzeb klienta i poprawie jakości obsługi
 • Szeroka oferta dopasowania do indywidualnych potrzeb klientów
Edukacja z PGE
 • Działania edukacyjne w zakresie oszczędnego i bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.
SPOŁECZNOŚCI
 • Około 380 tysięcy złotych wydane na projekty wspierajace lokalne społeczności w obszarze infrastruktury oraz w projektach wolontariatu
 • Ponad 6 milionów złotych w darowiznach przekazanych przez Grupę PGE
 • Program wolontariatu pracowniczego "Pomagamy" obejmujący 40 projektów.
 • Aktywnie podtrzymujemy dialog z interesariuszami i lokalnymi społecznościami.
 

KAPITAŁ INTELEKTUALNY

Zarządzanie wiedzą i dzielenie się nią jako podstawa przyszłego rozwoju.

 

Nasz kapitał intelektualny obejmuje:

 • Strategię Rozwoju i Innowacji Grupy Kapitałowej PGE na lata 2015-2020, przyjętą przez Zarząd PGE w czerwcu 2015.
 • 53 projekty zostały przeprowadzone w obszarze Innowacji w 2015 roku.
 • Wdrażamy rozwiązania, które poprawiają obieg wiedzy wewnątrz Grupy. Wdrożenie Systemu SAP przed końcem 2015 objęło 18 tysięcy użytkowników w obszarach Rachunkowości i Logistyki, Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Zarządzania Majątkiem oraz Konsolidacji Finansowej we wszystkich spółkach Grupy PGE.

 

Działalność badawczo rozwojowa jest bezpośrednio związana ze strategią Grupy PGE na lata 2014-2020. Sięgamy po innowacje mierząc się z największymi wyzwaniami jakie stoją przed Grupą. Strategiczne obszary badawczo-rozwojowe zostały zidentyfikowane w każdym elemencie naszego łańcucha wartości, właśnie tam projekty R&D są inicjowane i wykonywane.

 

  2015
FAKTY I LICZBY
2020
CELE STRATEGICZNE
INNOWACJE Strategia Rozwoju i Innowacji

Wdrożenie agendy badawczej uzgodnionej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
 • Użycie potenciału i kompetencji Grupy PGE dla generowania przychodów w nowych obszarach biznesowych, współpraca z instytucjami R&D oraz krajowymi partnerami
 • Określenie projektów rozwojowych lub projektów mających na celu wdrożenie rozwiązań najbardziej korzystnych dla Grupy PGE
TELEINFORMATYKA Program SAP
 • Poprawa efektywności operacyjnej i transparentności poprzez standaryzację procesów wewnątrz Grupy, jednorodne rejestrowanie zdarzeń ekonomicznych, bieżący dostęp do informacji zarządczych, usprawnienie i przyspieszenie procesów decyzyjnych
 

KAPITAŁ NATURALNY

Połączenie rozwoju ekonomicznego i troski o środowisko

 

Nasz kapitał naturalny obejmuje:

 • 33 elektrownie wodne, w tym 29 elektrowni przepływowych o łącznej mocy 97 MW oraz 4 elektrownie szczytowo pompowe (w tym dwie z naturalnym przepływem) których całkowita moc to 1.508 MW
 • 14 farm wiatrowych o łącznej mocy 529 MW, które stanowią około 10 proc. wszystkich instalacji wiatrowych działających w Polsce. Nasza Grupa jest aktualnie liderem rynkowym w energetyce wiatrowej.

 

Węgiel brunatny, wegiel kamienny, gaz ziemny oraz biomasa są kluczowymi paliwami używanymi do wytwarzania elektryczności i ciepła w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach. Wraz z rosnącą bazą aktywów OZE przekształcamy energię wiatru i wody w energię elektryczną i zmierzamy w stronę czystszego miksu energetycznego.

Naszym priorytetem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnego ekosystemu. Inwestujemy w rozwój odnawialnych źródeł energii i modernizujemy nasze instalacje konwencjonalne, aby uczynić je na tyle przyjaznymi dla środowiska, na ile to tylko możliwe. Przeznaczamy środki na regenerację środowiska naturalnego na obszarach naszej aktywności przemysłowej.

Mamy 11 proc. udział w krajowej produkcji energii z OZE i zamierzamy rozwijać ten segment.

Poprzez intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii dążymy do dywersyfikacji naszych źródeł wytwarzania. W 2015 roku uruchomiliśmy, w południowo zachodniej części Polski, pierwszą instalację fotowoltaiczną o mocy 0,6 MW.
W 2014 roku przyjęliśmy Politykę Ochrony Środowiska wspólną dla spółek z Grupy Kapitałowej PGE, która określa kierunki zarządzania wpływem na otoczenie.

 

  2015
FAKTY I LICZBY
2020
CELE STRATEGICZNE
WĘGIEL BRUNATNY
GAZ ZIEMNY
BIOMASA
WIATR
WODA
 • 11 proc. udział w wytwarzaniu z krajowych źródeł odnawialnych
 • 33 elektrownie wodne
 • 14 farm wiatrowych o łącznej mocy 529 MW
 • Polityka Ochrony Środowiska
 • Regeneracja przyrody na terenach przemysłowych oraz ochrona bioróżnorodności
 • Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz ochrona ekosystemu.
 • Zwiększanie rozwoju odnawialnych źródel energii.
 • Dywersyfikacja źródeł wytwarzania w kierunku bardziej ekologicznego mixu.
 • Zabezpieczenie bazy paliwowej dla energii konwencjonalnej jako opcja strategiczna.