Ład korporacyjny

Jako firma odpowiedzialna, przywiązujemy wielką wagę do zasad ładu korporacyjnego. Zamierzamy prowadzić naszą działalność w sposób jak najbardziej przejrzysty, dostarczając naszym interesariuszom niezbędnych informacji za pośrednictwem zróżnicowanych kanałów informacyjnych.

Ład korporacyjny to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką a efektem ich stosowania jest większa transparentność spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także w materiach nieregulowanych przez prawo. W roku 2015 PGE S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” przyjętym uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w roku 2012.

 CZYTAJ WIĘCEJ...

W roku 2015 Spółka stosowała Dobre Praktyki z wyłączeniem:

  • I. Zasady nr 5 zawartej w Rozdziale I „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” dotyczącej posiadania polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania dla członków organów nadzorujących i zarządzających.
  • II. Zasady nr 10 pkt 2 zawartej w Rozdziale IV „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy” dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W ocenie Zarządu PGE niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

Informacja nt. stanu stosowania przez spółkę Dobrych Praktyk jest stale dostępna na naszej stronie internetowej.

DOWNLOAD pdf