Kluczowe czynniki

Rysunek: Kluczowe odchylenia wyniku EBITDA w segmencie Dystrybucja [w mln PLN].

 

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu Dystrybucja w 2015 roku w porównaniu do wyników poprzedniego roku były:

  • Wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 840,2 GWh, wynikający między innymi z większej liczby odbiorców wg punktu poboru energii (o około 38,1 tys.) w porównaniu do 2014 roku.
  • Wzrost pozostałych przychodów z usługi dystrybucji wynika głównie z wyższych przychodów z opłaty przyłączeniowej w związku ze wzrostem ilości zrealizowanych wniosków (m.in. przyłączeń farm wiatrowych). Na niższym poziomie zrealizowano przychody z energii biernej i przekroczenia mocy w związku ze: (i) spadkiem cen oraz (ii) optymalizacją zachowań odbiorców w tym obszarze, w szczególności trafniejszym prognozom zamawiania mocy w stosunku do mocy pobranej.
  • Niższe koszty energii na pokrycie różnicy bilansowej w związku z niższymi o 0,4 p.p. stratami sieciowymi. Niższy poziom strat sieciowych osiągnięto dzięki realizacji programu ograniczania strat sieciowych energii elektrycznej, którego efektem jest wymiana transformatorów na jednostki o niskich stratach, przebudowa i modernizacja sieci, utrzymanie optymalnego układu sieci oraz optymalna regulacja napięć. Na poziom strat sieciowych wpływ miał również wzrost udziału sprzedaży w grupach taryfowych A i B do odbiorców zasilanych z sieci wysokiego i średniego napięcia, w których występują niższe straty związane z dostarczaniem energii.
  • Wzrost kosztów stałych wynika głównie: (i) ze wzrostu kosztów poniesionych na remonty i eksploatację majątku sieciowego (+ 27 mln PLN) oraz (ii) podatku od nieruchomości w związku z przyrostem majątku sieciowego i wzrostem stawek (+ 15 mln PLN).
  • Odchylenie w pozycji pozostałe wynika głównie: (i) ze zwiększenia rezerw na odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz (ii) wyższych odpisów aktualizujących należności.