Kluczowe czynniki

Rysunek: Kluczowe odchylenia wyniku EBITDA w segmencie Energetyka Odnawialna [w mln PLN].

* z wyłączeniem przychodów i kosztów RB nie mających wpływu na wynik EBITDA

**FW Wojciechowo od marca 2014, FW Karwice od lipca 2015 roku, Resko II od grudnia 2015 roku

 

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu Energetyka Odnawialna w 2015 roku w porównaniu do wyników poprzedniego roku były:

  • Spadek przychodów ze sprzedaży praw majątkowych, który wynika z niższej zrealizowanej średniej ceny sprzedaży w 2015 roku w stosunku do 2014 roku o około 49,7 PLN/MWh. Istotny wpływ miał również niższy wolumen produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnych (o około 14 %) i powiązany z nim wolumen produkcji praw majątkowych w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
  • Wzrost sprzedaży energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych wynika ze wzrostu wolumenu produkcji, co związane jest z (i) wyższą dyspozycyjnością jednostek wytwórczych, (ii) korzystnymi warunkami wietrzności, (iii) oddaniem do eksploatacji farmy wiatrowej Karwice w lipcu 2015 roku o łącznej mocy zainstalowanej 40 MW oraz farmy wiatrowej Resko II w grudniu 2015 roku o łącznej mocy zainstalowanej 76 MW. Wynik EBITDA wygenerowany przez farmę wiatrową Karwice w 2015 roku wyniósł około 10 mln PLN, a przez farmę wiatrową Resko II około 5 mln PLN.
  • Wyższe przychody ze sprzedaży regulacyjnych usług systemowych (umowa z PSE S.A.) wynikają głównie z wyższej stawki za usługę rezerwy interwencyjnej mocy czynnej.
  • Spadek kosztów osobowych związany jest głównie z integracją spółek segmentu Energetyki Odnawialnej jak również z restrukturyzacją zatrudnienia.
  • Korzystne odchylenie w pozycji pozostałe wynika głównie ze spadku kosztów remontów i eksploatacji jak również usług obcych pozostałych w wyniku integracji spółek segmentu Energetyki Odnawialnej. Dodatkowo nastąpił wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej wynikający głównie z wyższego poziomu odszkodowań (wpływ odszkodowania z tytułu awarii turbin farmy wiatrowej Kisielice), przy jednoczesnym wzroście kosztów wynikającym z zawartej umowy z PGE S.A. dotyczącej zarządzania handlowego zdolnościami wytwórczymi o około 6 mln PLN.