Kapitał naturalny

Połączenie rozwoju ekonomicznego i troski o środowisko

Węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny oraz biomasa są kluczowymi paliwami używanymi do wytwarzania elektryczności i ciepła w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach. Wraz z rosnącą bazą aktywów OZE przekształcamy energię wiatru i wody w energię elektryczną i zmierzamy w stronę czystszego miksu energetycznego.

Naszym priorytetem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnego ekosystemu. Inwestujemy w rozwój odnawialnych źródeł energii i modernizujemy nasze instalacje konwencjonalne, aby uczynić je na tyle przyjaznymi dla środowiska, na ile to tylko możliwe. Przeznaczamy środki na regenerację środowiska naturalnego na obszarach naszej aktywności przemysłowej.

Istotne emisje w PGE GIEK S.A.

Tabela: Emisja związków NOx, SOx, i innych istotnych związków emitowanych do powietrza przez PGE GIEK S.A.

  Waga istotnych emisji do powietrza [tony]
NOx 57.008,00
SOx 99.409,00
Pył zawieszony 2.921,00

 

  Emisja dla wygenerowanej energii netto ze wszystkich
mocy produkcyjnych [kg/MWh]:
NOx 1,06
SOx 1,85
Pył zawieszony 0,05

Całkowita waga odpadów w PGE GiEK S.A.

Tabela: Całkowita waga odpadów w PGE GiEK S.A. [t].

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 1.203,69
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 804,37
Recycling 269,31
Spalanie (mass burn) 10,10
Pozostałe 524,96
Unieszkodliwianie 241,52
Składowanie na składowiskach odpadów 61,46
Pozostałe 180,06
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 157,80
Ilość odpadów innych niż niebezpiecznych według metody utylizacji: 7.784.916,41
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 2.342.649,75
Recycling 46,07
Spalanie (mass burn) 0,00
Pozostałe 2.342.603,68
Unieszkodliwianie 5.365.423,69
Składowanie na składowiskach odpadów 5.339.595,29
Pozostałe 25.828,40
Magazynowanie 76.842,97

Całkowita objętość ścieków

Tabela: Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia [m3].

  PGE GiEK S.A. PGE EO S.A. PGE Dystrybucja S.A.
Rzeczywista łączna ilość ścieków: 16.214.313,20 68.286,86 974,00
Ilość ścieków w podziale na:    
rzeki 16.014.247,13 50.366,00 234,00
jeziora 0.00 9.644,86 0.00
przedsiębiorstwa komunalne 200.066,07 8.276,00 0,00
Inne*     740,00
Wody z odwodnienia zakładu górniczego / wody kopalniane 246.778.569,00 n/a n/a
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia 1.202.150.300,76 n/a n/a

* W PGE Dystrybucja S.A. zrzut następuje do gleby zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym

Całkowita waga odpadów w PGE EO S.A.

Tabela: Całkowita waga odpadów w PGE EO S.A. [t].

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 59,6
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 14,7
Inne 44,9
Ilość odpadów innych niż niebezpiecznych według metody utylizacji: 344,2
Składowanie na składowiskach odpadów 33,6
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 248,6
Inne 62,0

Całkowita waga odpadów w PGE Dystrybucja S.A.

Tabela: Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem w PGE Dystrybucja S.A. [t].

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 3.603,87
Przekazanie uprawnionym odbiorcom 3.603,87
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne według metody utylizacji: 8.614,53
Przekazanie uprawnionym odbiorcom 8.614,53