KAPITAŁY

Kapitał ludzki

Miejsce dla ludzi z pasją

Najcenniejszym aktywem PGE są pracownicy. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu możemy budować organizację opartą na wartościach, w której odpowiedzialność społeczna łączy się z celami biznesowymi. Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacją do działania. Naszą ambicją jest bycie najbardziej efektywną grupą energetyczną w Polsce. To oznacza również wdrożenie najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, wsparcia decyzji biznesowych oraz zarządzania efektywnością jak również standaryzację procesów wspierających.

Poziom zatrudnienia

Tabela:Poziom zatrudnienia

w etatach Liczba zatrudnionych 31.12.2015 Liczba zatrudnionych 31.12.2014 zmiana % Liczba zatrudnionych 31.12.2013 zmiana %
Łącznie w Grupie PGE, w 38.877 39.977 -3% 41.195 -3%
Energetyka Konwencjonalna 23,198 23.903 -3% 24.930 -4%
Energetyka Odnawialna 519 577 -10% 584 -1%
Obrót 2.002 2.113 -5% 2.052 3%
Dystrybucja 10.298 10.648 -3% 10.938 -3%
Pozostałe konsolidowane spółki 2.860 2.736 5% 2.692 2%

*bez osób zawieszonych

Liczba pracowników według zatrudnienia i rodzaju umowy

Tabela: Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach)*.

  Exatel S.A. PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A. PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
  K M K M K M K M K M
Łączna liczba pracowników 343 10.382 28 136 527
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć 112 231 1.523 8.859 13 15 57 79 123 404  
Umowy o pracę, pełen etat 104 231 1.497 8.840 12 13 46 70 120 393
Umowy o pracę, niepełny etat 8 0 26 19 1 2 11 9 3 11
Umowy o pracę, czas nieokreślony 106 218 1.507 8.793 13 14 37 50 119 402
Umowy o pracę, czas określony 6 13 16 66 0 1 20 29 4 2
Umowy zlecenia 0 79 0 4 26
Umowy o dzieło 0 2 1 0 5

 

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A. PGE Capital Group**
  K M K M K M K M K M
Łączna liczba pracowników 16.945 1.410 474 464 30.709
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć 2.531 14.414 1.023 387 232 242 99 365 30.709
Umowy o pracę, pełen etat 2.518 14.402 1.015 382 222 237 95 364 30.561
Umowy o pracę, niepełny etat 13 12 8 5 10 5 4 1 148
Umowy o pracę, czas nieokreślony 2.471 14.243 945 348 218 232 86 334 30.136
Umowy o pracę, czas określony 60 171 78 39 14 10 13 31 573
Umowy zlecenia 107 66 4 13 299
Umowy o dzieło 7 0 0 0 15

*łącznie z osobami zawieszonymi

**liczba pracowników w 9 kluczowych spółkach Grupy PGE.

Skład organów zarządczych

Tabela: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej PGE S.A.

Liczba osób w Zarządzie na dzień 31 grudnia 2015 roku na dzień publikacji raportu rocznego
kobiety 0 0
mężczyźni 4 3
wiek: Poniżej 30 lat 0 0
wiek: 30–50 lat 2 2
wiek: ponad 50 lat 2 1
RAZEM 4 3

 

Liczba osób w Radzie Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2015 roku na dzień publikacji raportu rocznego
kobiety 3 3
mężczyźni 5 5
wiek: Poniżej 30 lat 0 0
wiek: 30–50 lat 4 3
wiek: ponad 50 lat 4 5
RAZEM 8 8

Nowo zatrudnieni i fluktuacja pracowników

Tabela: Łączna liczba i udział pracowników nowo zatrudnionych i pracowników, którzy odeszli z pracy w podziale na płeć i wiek (w osobach).

  Exatel PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
Łączna liczba pracowników nowozatrudnionych 24 126 6 80 57
Kobiety 7 24 4 29 15
Mężczyźni 17 102 2 51 42
Osoby poniżej 30 roku życia 7 49 1 19 11
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 15 62 5 51 39
Osoby powyżej 30 roku życia 2 15 0 10 7
Udział pracowników nowozatrudnionych 7% 1% 21% 59% 11%
Kobiety 2% 0% 14% 21% 3%
Mężczyźni 5% 1% 7% 38% 8%
Osoby poniżej 30 roku życia 2% 0% 4% 14% 2%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 4% 1% 18% 38% 7%
Osoby powyżej 30 roku życia 1% 0% 0% 7% 1%
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy 741 483 2 14 66
Kobiety 15 109 1 4 13
Mężczyźni 26 374 1 10 53
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 4 7 0 1 3
Osoby poniżej 30 roku życia 31 96 2 9 22
Osoby powyżej 30 roku życia 6 380 0 4 41
Udział pracowników, którzy odeszli z pracy 12% 5% 7% 10% 13%
Kobiety 4% 1% 4% 3% 2%
Mężczyźni 8% 4% 4% 7% 10%
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 0% 0% 1% 1%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 9% 1% 7% 7% 4%
Osoby powyiżej 30 roku życia 2% 4% 4% 3% 8%

 

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A. PGE Capital Group.
Łączna liczba pracowników nowozatrudnionych 309 92 64 50 808
Kobiety 80 59 26 18 262
Mężczyźni 229 33 38 32 546
Osoby poniżej 30 roku życia 102 38 26 15 268
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 16 51 35 29 453
Osoby powyżej 30 roku życia 41 3 3 6 87
Udział pracowników nowozatrudnionych 2% 7% 14% 11% -
Kobiety 0% 4% 5% 4% -
Mężczyźni 1% 2% 8% 7% -
Osoby poniżej 30 roku życia 1% 3% 5% 3% -
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 1% 4% 7% 6% -
Osoby powyżej 30 roku życia 0% 0% 1% 1% -
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy 1.047 175 43 38 1.909
Kobiety 238 135 20 4 539
Mężczyźni 809 40 23 34 1.370
Osoby poniżej 30 roku życia 12 10 6 4 47
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 137 46 52 30 398
Osoby powyżej 30 roku życia 898 119 12 4 1.464
Udział pracowników, którzy odeszli z pracy 6% 12% 9% 8% -
Kobiety 1% 10% 4% 1% -
Mężczyźni 5% 3% 5% 7% -
Osoby poniżej 30 roku życia 0% 1% 1% 1% -
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 1% 3% 5% 6% -
Osoby powyżej 30 roku życia 5% 8% 3% 1% -

*Dotyczy pracowników z 9 kluczowych spółek Grupy PGE.

Średnia liczba dni szkoleniowych

Tabela: Średnia liczba dni szkoleniowych w roku, przypadających na pracownika w podziale na płeć i strukturę zatrudnienia (w osobach).

  Exatel PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku 446 19.134 81 654 617,00
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika 1,30 1,84 2,89 4,81 1,17
Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika w podziale na:  
Kobiety 0,99 1,96 2,85 3,05 1,73
Mężczyźni 0,91 1,84 44,0 6,56 1,76
Kierownictwo wyższego szczebla (Zarząd i Dyrektorzy) 1,44 4,29 20,00 8,02 3,05
Stanowiska kierownicze 2,45 3,13 - - 2,38
Pozostali pracownicy 0,72 1,72 61,00 4,22  

 

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku 12.035,00 2.395,00 502,00 1.852,00
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika 0,71 1,70 1,06 3,93
Średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika w podziale na:  
Kobiety 4,40 no data 0,95 5,75
Mężczyźni 1,23 no data 1,02 5,90
Kierownictwo wyższego szczebla (Zarząd i Dyrektorzy) 37,73 no data no data 12,40
Stanowiska kierownicze 4,77 no data no data 5,02
Pozostali pracownicy 1,19 no data no data 3,30

Pracownicy podlegający regularnej ocenie

Tabela: Procent pracowników podlegających regularnej ocenie*.

  PGE Dystrybucja S.A. PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A. PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A PGE Systemy S.A
Procent osób w spółkach 1,86% 100% 38,71% 0,47% 100% 100% 100%

*W spółkach Exatel S.A. i PGE Dom Maklerski S.A. pracownicy nie podlegają systemowi ocen.

Pracownicy objęci układem zbiorowym

Tabela: Liczba pracowników objętych układem zbiorowym (w osobach)*.

  PGE Dystrybucja S.A. PGE EO S.A. PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A**
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym 10.017 327 16.939 1.410 0
Procent pracowników objętych układem zbiorowym 96% 62% 100% 100% 0%

*W spółkach Exatel S.A., PGE Dom Maklerski S.A., PGE EJ 1 sp. z o.o. oraz PGE Systemy S.A. pracownicy nie są objęci układami zbiorowymi.

**w PGE SA układ zbiorowy został wypowiedziany, jednak w umowach indywidualnych pracowników obowiązują jego zapisy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Tabela: Rodzaj i wskaźnik urazów oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków związanych z pracą, według spółek oraz płci*.

  Exatel PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy**: 1 59 0 1 2
Kobiety 0 4 0 0 1
Mężczyźni 1 55 0 1 1
Wypadki lekkie 1 59 0 1 2
Kobiety 0 4 0 0 1
Mężczyźni 1 55 0 1 1
Wskaźnik częstotliwości wypadków 2,9 5,7 0 7,4 3,8
Wskaźnik ciężkości wypadków 0 65,3 0 121 182,5
Wskaźnik absencji 0 3.854 0 121 365
Kobiety 0 187 0 0 275
Mężczyźni 0 3.667 0 121 90

 

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A PGE S.A. PGE Systemy S.A.
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy**: 36 5 1 1
Kobiety 1 5 1 0
Mężczyźni 35 0 0 1
Wypadki lekkie 36 5 1 1
Kobiety 1 5 1 0
Mężczyźni 35 0 0 1
Wskaźnik częstotliwości wypadków 2,1 3,6 2,1 2,2
Wskaźnik ciężkości wypadków 92,2 32,4 151 49
Wskaźnik absencji 3.318 162 151 49
Kobiety 0 162 151 0
Mężczyźni 3.318 0 0 49

*Wskaźnik dotyczy 9 kluczowych spółek Grupy PGE.

**W 2015 roku nie występowały wypadki zbiorowe, ciężkie i śmiertelne.