Informacje ogólne

1.1 Informacje o jednostce dominującej

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („jednostka dominująca”, „Spółka”, „PGE S.A.”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 2 sierpnia 1990 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, w dniu 28 września 1990 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059307. Siedziba jednostki dominującej znajduje się w Warszawie przy ul. Mysiej 2.

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład Zarządu jednostki dominującej jest następujący:

 • Marek Woszczyk -Prezes Zarządu,
 • Grzegorz Krystek -Wiceprezes Zarządu,
 • Marek Pastuszko -Wiceprezes Zarządu.

In 2015 the composition of the Management Board was as follows:

 • Marek Woszczyk -Prezes Zarządu,
 • Jacek Drozd -Wiceprezes Zarządu,
 • Grzegorz Krystek -Wiceprezes Zarządu,
 • Dariusz Marzec -Wiceprezes Zarządu.

Po dniu sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu:

 • 29 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu ze składu Zarządu pana Jacka Drozda oraz pana Dariusza Marca. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej - pana Marka Pastuszko – do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.

 

Struktura własnościowa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku struktura akcjonariatu jednostki dominującej jest następująca:

  Skarb Państwa Pozostali akcjonariusze Razem
Stan na dzień 1 stycznia 2015 roku 58.39% 41.61% 100.00%
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku 58.39% 41.61% 100.00%

DOWNLOAD XLS

 

Według informacji dostępnych Spółce na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PGE S.A. był Skarb Państwa.

Po dniu sprawozdawczym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału podstawowego Spółki.

1.2 Informacje o Grupie Kapitałowej PGE

Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Grupa Kapitałowa PGE”, „Grupa PGE”, „Grupa”, „GK”, „GK PGE”) składa się z jednostki dominującej, którą jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 50 jednostek zależnych oraz 1 jednostki stowarzyszonej.

Dodatkowe informacje na temat jednostek podporządkowanych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały zamieszczone w notach 1.3 i 12

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku („sprawozdanie finansowe”, „skonsolidowane sprawozdanie finansowe”) oraz zawiera dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości za wyjątkiem sprawozdania spółki stowarzyszonej (nota 12).

Podstawowym przedmiotem działania spółek Grupy Kapitałowej PGE jest prowadzenie działalności obejmującej:

 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • dystrybucję energii elektrycznej,
 • obrót hurtowy i detaliczny energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gazem,
 • wytwarzanie i dystrybucję ciepła,
 • świadczenie innych usług związanych z realizacją zadań, o których mowa powyżej.

Działalność prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji przyznanych poszczególnym jednostkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej PGE.

Kontynuacja działalności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez istotne spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez istotne spółki Grupy.

1.3 Skład Grupy Kapitałowej PGE

W okresie sprawozdawczym Grupę Kapitałową PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. tworzyły następujące spółki bezpośrednio i pośrednio zależne objęte konsolidacją:

  Nazwa jednostki Jednostka posiadająca udziały Udział spółek Grupy Kapitałowej na dzień
31 grudnia 2015
Udział spółek Grupy Kapitałowej na dzień
31 grudnia 2015
  SEGMENT: OBRÓT      
1 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Warsaw
Jednostka dominująca    
2 PGE Dom Maklerski S.A.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
3 PGE Trading GmbH
Berlin
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
4 PGE Obrót S.A.
Rzeszów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
5 ENESTA sp. z o.o.
Stalowa Wola
PGE Obrót S.A. 87.33% 87.33%
  SEGMENT: ENERGETYKA KONWENCJONALNA      
6 PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Bełchatów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A 99.96% 99.60%*
7 ELBIS sp. z o.o.
Rogowiec
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
8 MEGAZEC sp. z o.o.
Bydgoszcz
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
9 MegaSerwis sp. z o.o.
Bogatynia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
10 „ELMEN” sp. z o.o.
Rogowiec
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
11 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o.
Bogatynia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
12 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
„TOP SERWIS” sp. z o.o.
Bogatynia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
13 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „BETRANS” sp. z o.o.
Bełchatów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
14 Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowych
BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
Rogowiec
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
15 RAMB sp. z o.o.
Piaski
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 100.00% 100.00%
16 EPORE sp. z o.o.
Bogatynia
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 85.38% 85.38%
17 „Energoserwis – Kleszczów” sp. z o.o.
Rogowiec
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 51.00% 51.00%
18 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Zgierz
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 50.98% 50.98%
  SEGMENT: ENERGETYKA ODNAWIALNA      
19 PGE Energia Odnawialna S.A.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
20 Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
21 Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
22 Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
  Pelplin sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. - 100.00%
  Eolica Wojciechowo sp. z o.o.
Gniewino
PGE Energia Odnawialna S.A. - 100.00%
23 PGE Energia Natury S.A.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - 100.00%
  PGE Energia Natury sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% -
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - 100.00%
  PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Natury S.A. - 100.00%
  PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Natury S.A. - 100.00%
  PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Natury S.A. - 100.00%
24 PGE Energia Natury Omikron sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% -
PGE Energia Natury S.A. - 100.00%
  PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Natury S.A. - 100.00%
25 PGE Energia Natury PEW sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% -
PGE Energia Natury S.A. - 100.00%
  SEGMENT: DYSTRYBUCJA      
26 PGE Dystrybucja S.A.
Lublin
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  SEGMENT: DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA      
27 PGE EJ 1 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 70.00% 100.00%
28 PGE Systemy S.A.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
29 EXATEL S.A.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
30 PGE Sweden AB (publ)
Sztokholm
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
31 Elbest sp. z o.o.
Bełchatów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
32 PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa sp. z o.o.
Lublin
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
33 PGE Inwest 2 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
34 Elbest Security sp. z o.o.
(previously PGE Inwest 3 sp. z o.o.)
Bełchatów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
35 PGE Inwest 4 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
36 PGE Inwest 5 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
37 PGE Inwest 6 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
38 PGE Inwest 7 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
39 PGE Inwest 8 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
40 PGE Inwest 9 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
41 PGE Inwest 10 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
42 PGE Inwest 11 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
43 PGE Inwest 12 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
44 PGE Inwest 13 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
45 PGE Inwest 14 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
46 PGE Inwest 15 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
47 PGE Inwest 16 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  PGE Gubin sp. z o.o.
Gubin
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - 100.00%
48 ENERGO-TEL S.A.
Warsaw
EXATEL S.A. 100.00% 100.00%
49 BIO-ENERGIA sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
50 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „ETRA” sp. z o.o.
Białystok
PGE Dystrybucja S.A. 100.00% 100.00%
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO sp. z o.o.
Białystok
PGE Dystrybucja S.A. - 100.00%
51 Energetyczne Systemy Pomiarowe sp. z o.o.
Białystok
PGE Dystrybucja S.A. 100.00% 100.00%

* Udział bez uwzględnienia akcji własnych jednostki

DOWNLOAD XLS

 

W powyższej tabeli ujęto następujące zmiany w strukturze spółek Grupy Kapitałowej PGE, podlegających konsolidacji metodą pełną, które miały miejsce w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku:

 • 26 lutego 2015 roku spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. połączyła się ze spółką PGE Gubin sp. z o.o. Połączenie nie miało wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
 • 31 marca 2015 roku spółka PGE Energia Odnawialna S.A. połączyła się ze spółką Pelplin sp. z o.o. Połączenie nie miało wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
 • 15 kwietnia 2015 roku zawarta została umowa sprzedaży 30% udziałów posiadanych przez PGE S.A. w PGE EJ 1 sp. z o.o. Szerszy opis transakcji zawiera nota 35.2 do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 • 1 czerwca 2015 roku miał miejsce podział spółki PGE Energia Natury sp. z o.o. Wydzielona część, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, została połączona z PGE Energia Odnawialna S.A. Opisane przekształcenie nie miało wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
 • 30 czerwca 2015 roku zarejestrowane zostały połączenia spółki PGE Energia Odnawialna S.A. ze spółkami Eolica Wojciechowo sp. z o.o. oraz PGE Energia Natury S.A. (w wyniku połączenia PGE Energia Odnawialna S.A. stała się bezpośrednim właścicielem spółek będących własnością PGE Energia Natury S.A.). Połączenia nie miały wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
 • 13 lipca 2015 roku miał miejsce podział spółki „ELBEST” sp. z o.o. Wydzielona część, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, została połączona z ELBEST Security sp. z o.o. Opisane przekształcenie nie miało wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
 • 22 lipca 2015 roku zawarta została umowa sprzedaży 100% udziałów posiadanych w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO sp. z o.o. Sprzedaż spółki nie miała istotnego wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • 26 sierpnia 2015 roku nastąpiło przeniesienie 100% udziałów w spółce PGE Energia Natury sp. z o.o. pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a PGE Energia Odnawialna S.A. w wyniku podniesienia kapitału zakładowego PGE Energia Odnawialna S.A. i pokrycia go aportem w postaci udziałów w spółce PGE Energia Natury sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w dniu 8 października 2015 roku.
 • 30 listopada 2015 roku zarejestrowane zostały połączenia spółki PGE Energia Odnawialna S.A. ze spółkami PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o., PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o., PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. oraz PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. Połączenia nie miały wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.

2.1 Oświadczenie o zgodności

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

2.2 Waluta prezentacji i waluta funkcjonalna

Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest polski złoty („PLN”). Wszystkie wartości liczbowe podano w milionach złotych („mln PLN”), o ile nie zaznaczono inaczej.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny pozycji wyrażonych w walutach innych niż PLN na dzień sprawozdawczy:

  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
USD 3.9011 3.5072 3.0120
EUR 4.2615 4.2623 4.1472

DOWNLOAD XLS

2.2 Waluta prezentacji i waluta funkcjonalna

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje nie zostały przyjęte przez Unię Europejską lub nie są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2015 roku:

Standard Opis zmian Data obowiązywania
MSSF 9 Instrumenty finansowe (wraz z aktualizacjami) Zmiana klasyfikacji i wyceny - zastąpienie aktualnie obowiązujących kategorii instrumentów finansowych dwoma kategoriami: wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i w wartości godziwej. Zmiany w rachunkowości zabezpieczeń. 1 stycznia 2018
MSSF 14 Regulacyjne pozycje odroczone Zasady rachunkowości i ujawnień dla regulacyjnych pozycji odroczonych. 1 stycznia 2016
MSSF 15 Przychody z umów z klientami Standard dotyczy wszystkich umów zawartych z klientami, z wyjątkiem takich, które wchodzą w zakres innych MSSF (tj. umów leasingu, ubezpieczeniowych i instrumentów finansowych).MSSF 15 ujednolica wymogi dotyczące ujmowania przychodów. 1 stycznia 2018
MSSF 16 Leasing Standard znosi rozróżnienie na leasing operacyjny i leasing finansowy. Wszystkie umowy spełniające definicje leasingu będą ujmowane co do zasady jak obecny leasing finansowy. 1 stycznia 2019
Zmiany do MSR 12 Doprecyzowanie sposobu rozliczania aktywów z tytułu odroczonego podatku dotyczącego niezrealizowanych strat . 1 stycznia 2017
Zmiany do MSR 7 Inicjatywa dotycząca zmian w zakresie ujawnień. 1 stycznia 2017
Zmiany do MSSF 11 Dodatkowe wytyczne związanie z wykazywaniem nabycia we wspólnej działalności. 1 stycznia 2016
Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów przez inwestora do spółki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia. Nie została określona
Zmiany do MSSF 10 MSSF 12 i MSR 28 Doprecyzowanie zapisów dotyczących ujęcia jednostek inwestycyjnych w konsolidacji. 1 stycznia 2016
Zmiany do MSR 1 Zmiany dotyczące wymaganych ujawnień w sprawozdaniach finansowych. 1 stycznia 2016
Zmiany do MSR 16 i MSR 38 Doprecyzowanie standardów, iż nie można opierać metody amortyzacji na przychodach, które są generowane przez wykorzystanie danego aktywa. 1 stycznia 2016
Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Zasady rachunkowości dla roślin produkcyjnych. 1 stycznia 2016
Zmiany do MSR 19 Uproszczenie zasad rachunkowości dla składek na programy określonych świadczeń wnoszonych przez pracowników lub strony trzecie. 1 lutego 2015
Zmiany do MSR 27 Zastosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. 1 stycznia 2016
Doroczne poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)   1 stycznia 2016
Doroczne poprawki do MSSF (cykl 2010-2012) Zestaw poprawek dotyczących:
 • MSSF 2 -kwestia warunków nabycia uprawnień;
 • MSSF 3 -kwestia zapłaty warunkowej;
 • MSSF 8 -kwestia prezentacji segmentów operacyjnych;
 • MSSF 13 -należności i zobowiązania krótkoterminowe;
 • MSR 16 / MSR 38 -nieproporcjonalna zmiana wartości brutto i umorzenia w modelu wartości przeszacowanej;
 • MSR 24 -definicji kadry zarządzającej.
1 lutego 2015
Doroczne poprawki do MSSF (cykl 2012-2014) Zestaw poprawek dotyczących:
 • MSSF 5 -zmiany dotyczące metody sprzedaży;
 • MSSF 7 -regulacje dotyczące umów usługowych oraz zastosowanie standardu w śródrocznych sprawozdaniach;
 • MSR 19 -stopa dyskonta na rynku regionalnym;
 • MSR 34 -dodatkowe wytyczne dotyczące ujawnień w sprawozdaniach śródrocznych.
1 stycznia 2016

DOWNLOAD XLS

 

Grupa Kapitałowa PGE zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy oraz zmiany standardów i interpretacji MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, lecz nieobowiązujące na dzień sprawozdawczy zgodnie z datą ich wejścia w życie.

Wpływ nowych regulacji na przyszłe skonsolidowane sprawozdania Grupy Kapitałowej

Nowy standard MSSF 9 Instrumenty finansowe dokonuje fundamentalnych zmian w klasyfikacji, prezentacji i wycenie instrumentów finansowych. W ramach standardu wprowadzony zostanie między innymi nowy model oceny utraty wartości, który będzie wymagał bardziej terminowego ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zaktualizowane zasady stosowania rachunkowości zabezpieczeń. Zmiany te mają na celu przede wszystkim dostosowanie wymagań z zakresu zarządzania ryzykiem, umożliwiając sporządzającym sprawozdania lepsze odzwierciedlenie podejmowanych działań. Zmiany te potencjalnie będą miały istotny wpływ na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PGE. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze opublikowane wszystkie fazy standardu MSSF 9 oraz nie został on zatwierdzony przez Unię Europejską. W związku z powyższym analiza jego wpływu na przyszłe sprawozdania Grupy Kapitałowej nie jest jeszcze zakończona.

Nowy standard MSSF 15 Przychody z umów z klientami ma za zadanie ujednolicić zasady ustalania przychodów (za wyjątkiem specyficznych przychodów regulowanych w innych MSSF) oraz wskazać zakres wymaganych ujawnień. Zastosowanie standardu może spowodować zmiany w ujmowaniu przychodów Grupy. Analiza wpływu standardu nie została jeszcze zakończona, tym niemniej wstępna ocena wskazuje, iż nie powinien on mieć istotnego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy PGE.

Nowy standard MSSF 16 Leasing zmienia zasady ujmowania umów, spełniających definicję leasingu. Główną zmianą jest odejście od podziału na leasing finansowy i operacyjny. Wszystkie umowy spełniające definicję leasingu będą ujmowane co do zasady jak obecny leasing finansowy. Wdrożenie standardu będzie miało następujący efekt:

 • w sprawozdaniu z sytuacji finansowej: wzrost wartości niefinansowych aktywów trwałych oraz zobowiązań finansowych,
 • w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: zmniejszenie kosztów operacyjnych (innych niż amortyzacja), wzrost kosztów amortyzacji oraz kosztów finansowych.

Standard został opublikowany w styczniu 2016 roku i Grupa Kapitałowa PGE nie przeprowadziła jeszcze analizy, jak jego zastosowanie może wpłynąć na przyszłe sprawozdania finansowe.

Pozostałe standardy oraz ich zmiany nie powinny mieć istotnego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PGE.

Zmiany standardów i interpretacji MSSF, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie miały istotnego wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.

2.4 Profesjonalny osąd kierownictwa oraz szacunki

W procesie stosowania polityki rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa, który wpływa na wielkości wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w tym w dodatkowych notach objaśniających. Założenia tych szacunków opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie bieżących i przyszłych działań i zdarzeń w poszczególnych obszarach. Szczegółowe informacje na temat przyjętych założeń zostały przedstawione poniżej lub w odpowiednich notach objaśniających.

Wartość odzyskiwalna rzeczowych aktywów trwałych i wartości firmy.

Zmiany zachodzące na rynku energii elektrycznej mogą mieć istotny wpływ na ocenę wartości odzyskiwalnej majątku produkcyjnego poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE. W razie zidentyfikowania przesłanek utraty wartości Grupa dokonuje szacunków wartości odzyskiwalnej swoich rzeczowych aktywów trwałych. Szacunek wartości odzyskiwalnej wartości firmy wykonywany jest corocznie.

Analiza utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości firmy dokonywana jest poprzez oszacowanie wartości odzyskiwalnej ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne. Analiza taka opiera się na szeregu istotnych założeń, których część jest poza kontrolą Grupy. Istotne zmiany tych założeń mają wpływ na wyniki testów na utratę wartości i w konsekwencji mogą doprowadzić do istotnych zmian sytuacji finansowej oraz wyników finansowych Grupy.

Przeprowadzony test na utratę wartości został opisany w nocie 3 niniejszego sprawozdania finansowego.

Okresy amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

Wysokość stawek odpisów amortyzacyjnych jest ustalana na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznego użytkowania danego składnika rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych oraz szacunków dotyczących wartości rezydualnej. Kapitalizowane remonty generalne są amortyzowane w okresie pozostałym do przewidywanego rozpoczęcia kolejnego remontu generalnego.

Okresy ekonomicznego użytkowania są weryfikowane przynajmniej raz w ciągu roku obrotowego. Stosowane okresy amortyzacji zostały przedstawione w nocie 4.10 oraz 4.12

Przeprowadzona w 2015 roku weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wpłynęła na obniżenie kosztów amortyzacji 2015 roku w łącznej kwocie około 1 mln PLN, z czego wpływ na koszty poszczególnych segmentów był następujący:

 • zmniejszenie kosztów amortyzacji w segmencie Energetyka Konwencjonalna o kwotę około 32 mln PLN,
 • zwiększenie kosztów amortyzacji w segmencie Dystrybucja o kwotę około 24 mln PLN,
 • zwiększenie kosztów amortyzacji w segmencie Energetyka Odnawialna o kwotę około 7 mln PLN.

Weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności w pozostałych segmentach nie miała istotnego wpływu na koszty amortyzacji w 2015 roku.

Wycena aktywa z tytułu usuwania nadkładu na etapie produkcji

Aktywowanie poniesionych wydatków na usuwanie nadkładu na etapie produkcji opiera się na tzw. wskaźniku N-W. Wskaźnik obliczany jest na podstawie pozostałej do usunięcia ilości nadkładu do pozostałych do wydobycia zasobów węgla - począwszy od daty zastosowania interpretacji KIMSF 20 do końca eksploatacji węgla z danego komponentu złoża. Wskaźnik ten ustalany jest na podstawie najlepszej wiedzy służb technicznych kopalni na koniec każdego roku obrotowego i może ulegać zmianom w przypadku pozyskiwania w miarę postępu prac eksploatacyjnych nowych informacji w zakresie wielkości eksploatowanego złoża oraz sposobu jego zalegania. Zmiana wskaźnika N-W w ciągu 2015 roku spowodowała obciążenie kosztów okresu w wysokości 21 mln PLN.

Wpływ aktywów z tytułu usuwania nadkładu na etapie produkcji na rzeczowe aktywa trwałe i koszty amortyzacji został przedstawiony w nocie 9 niniejszego sprawozdania finansowego.

Wycena rezerw na świadczenia pracownicze

Rezerwy na świadczenia pracownicze zostały oszacowane w wykorzystaniem metod aktuarialnych.

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień sprawozdawczy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

  Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2015
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 1,59-2,47% 2,20-2,50%
Stopa dyskontowa (%) 3,0% 2,6%
Średni zakładany roczny wzrost podstaw (%) 0-5,43 % 0-2,97%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 0,24-12,83 % 0,5-8,84%
Przewidywana stopa wzrostu wartości usług medycznych (%) 1,59 – 2,5% 0-2,30%
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) 3,50-5,00% 3,50-5,00%

DOWNLOAD XLS

 

 • Prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie oraz danych statystycznych dotyczących odejść pracowniczych w branży.
 • Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Grupie odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności.
 • Uwzględniono zmiany wynikające ze znowelizowanej Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. ustawy emerytalnej), w szczególności zmiany dotyczące ustalenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, w tym wydłużenia tego wieku emerytalnego w zdefiniowanym horyzoncie czasowym do 67 lat zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
 • Przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w ustawie emerytalnej, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy spełniają warunki wymagane do przejścia na wcześniejsza emeryturę.
 • Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową w wysokości 3,0%, (31 grudnia 2014: 2,6%), tj. na poziomie rentowności długoterminowych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, notowanych na polskim rynku kapitałowym.

Rezerwy

Jak opisano w nocie 4.25 tworzenie rezerw wymaga dokonania szacunków prawdopodobieństwa wypływu korzyści ekonomicznych oraz określenia wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obowiązku obecnego na koniec okresu sprawozdawczego. Najistotniejsze wartości dotyczą:

 • rezerwa na rekultywację terenów poeksploatacyjnych, w tym rekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk końcowych; rekultywacja składowisk popiołów oraz rekultywacja terenów po budowie farm wiatrowych;
 • rezerwa na uprawnienia do emisji CO2;
 • rezerwa na wartość praw majątkowych przeznaczonych do umorzenia;
 • rezerwa na nagrody jubileuszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia.

Analiza wrażliwości na zmianę założeń przyjętych do wyliczenia bieżącej wartości rezerw, w tym w szczególności zmiana stopy dyskonta, została zaprezentowana w notach 23 i 24 niniejszego sprawozdania finansowego.

 

Zobowiązania warunkowe

Stosując się do zapisów MSR 37 w zakresie rozpoznawania i wyceny rezerw oraz zobowiązań warunkowych Grupa Kapitałowa PGE dokonuje oceny prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych zobowiązań. Jeżeli wystąpienie niekorzystnego zdarzenia jest prawdopodobne Grupa Kapitałowa PGE ujmuje rezerwę w odpowiedniej wysokości. Jeżeli wystąpienie niekorzystnego zdarzenia w ocenie Grupy Kapitałowej PGE jest możliwe, lecz nie jest prawdopodobne, ujmowane jest zobowiązanie warunkowe.

Szczegółowe informacje na temat zobowiązań warunkowych oraz spraw spornych przedstawiono w nocie 30 niniejszego sprawozdania finansowego.

Rekompensaty z tytułu rozwiązania umów długoterminowych (tzw. KDT)

Dokonywane przez Grupę szacunki rekompensat w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz rozpoznanych w związku z nimi przychodów i należności oparte zostały o właściwe według Grupy interpretacje zapisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (DZ. U. z 2007 roku nr 130, poz. 905) („Ustawa KDT”), przewidywania, co do rozstrzygnięcia sporów z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz o szereg istotnych założeń, w tym również będących poza kontrolą Grupy.

Ewentualne skutki niekorzystnego dla Grupy Kapitałowej PGE rozstrzygnięcia sporu, o którym mowa w nocie 35.1, z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w obszarze interpretacji zapisów Ustawy o KDT oraz zmiany przyjętych założeń, w tym będących skutkiem połączeń podmiotów Grupy Kapitałowej PGE, mogą istotnie wpłynąć na wyniki szacunków i w konsekwencji mogą doprowadzić do istotnych zmian sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGE. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynik sporu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki nie jest możliwy do przewidzenia.

W ciągu okresu sprawozdawczego Grupa zaktualizowała szacunki dotyczące rekompensat KDT. Szczegółowe informacje zostały opisane w nocie 35.1 niniejszego sprawozdania finansowego.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Na dzień sprawozdawczy jednostki wchodzące w skład Grupy oceniają czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika należności lub grupy należności. Jeżeli wartość odzyskiwalna składnika aktywów jest niższa od jego bieżącej wartości księgowej Grupa PGE dokonuje odpisu aktualizującego do poziomu bieżącej wartości planowanych przepływów pieniężnych.

Aktualizacja odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności została przedstawiona w nocie 28.5.1 niniejszego sprawozdania finansowego.

Doszacowanie energii elektrycznej

Odczyty liczników dotyczące wielkości sprzedanej energii elektrycznej w handlu detalicznym wraz z usługą dystrybucyjną oraz jej fakturowanie są dokonywane w większości w okresach odmiennych od okresów sprawozdawczych. W związku z powyższym spółka sprzedaży detalicznej (PGE Obrót S.A.) oraz spółka dystrybucyjna (PGE Dystrybucja S.A.) wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGE dokonują odpowiednich szacunków sprzedaży na każdy dzień sprawozdawczy, za okres nie objęty odczytem. Szacunek obejmuje również zmianę kosztów zakupu energii elektrycznej wynikającą z przeprowadzonego doszacowania sprzedaży oraz uzgodnienia bilansu energii.

Należności z tytułu doszacowanej sprzedaży na dzień 31 grudnia 2015 roku są przedstawione w nocie 27.1.1 niniejszego sprawozdania finansowego.

Wycena wartości godziwej nabywanych aktywów i zobowiązań, ustalenie wartości firmy

Zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek Grupa Kapitałowa PGE dokonuje identyfikacji i wyceny nabywanych aktywów, zobowiązań oraz wartości firmy lub zysku z okazjonalnego nabycia. Wycena opiera się na szeregu istotnych założeń, obejmujących między innymi: wybór odpowiedniej metody, plany kierownictwa odnośnie wykorzystania przejętych aktywów, prognozy finansowe (w tym ścieżki cenowe określające główne pozycje przychodów i kosztów), zmiany legislacyjne i tym podobne. Z drugiej strony na rozliczenie transakcji nabycia ma wpływ odpowiednie ustalenie ceny nabycia (w tym części warunkowej). Przyjęte założenia mogą mieć istotny wpływ na określenie wartości godziwej nabywanych aktywów i zobowiązań oraz ustalenie wartości firmy lub zysku z okazyjnego nabycia. Wartość firmy podlega testom na utratę wartości łącznie z odpowiednimi ośrodkami generującymi strumienie pieniężne.

W ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE nie nabyła nowych spółek, skutkujących wyceną wartości godziwej aktywów i zobowiązań oraz ustaleniem wartości firmy.

Wpływ zmiany wybranych szacunków na sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2015 rok

w milionach zł Odpisy aktualizujące wartość majątku wytwórczego Zmiana wyceny rezerw aktuarialnych Zmiana wyceny rezerwy rekultywacyjnej Aktualizacja wskaźnika N- RAZEM
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - - - - -
Koszt własny sprzedaży (9.029) 46 - (21) (9.004)
ZYSK/(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (9.029) 46 - (21) (9.004)
Koszty sprzedaży i dystrybucji (8) 3 - - (5)
Koszty ogólnego zarządu (2) 8 - - 6
Pozostałe przychody operacyjne - - 93 - 93
ZYSK/(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (9.039) 57 93 (21) (8.910)
ZYSK/(STRATA) BRUTTO (9.039) 57 93 (21) (8.910)
Inne całkowite dochody - 15 - - 15

DOWNLOAD XLS

3. Testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz wartości firmy

Rzeczowe aktywa stanowią najbardziej istotną pozycję aktywów Grupy Kapitałowej PGE. Z uwagi na zmienne otoczenie makroekonomiczne Grupa Kapitałowa PGE okresowo weryfikuje przesłanki mogące świadczyć o utracie wartości odzyskiwalnej swojego majątku. Grupa Kapitałowa PGE w ocenie sytuacji rynkowej posługuje się zarówno własnymi narzędziami analitycznymi, jak i wsparciem niezależnych ośrodków analitycznych.

3.1 Analiza utraty wartości majątku wytwórczego segmentu Energetyka Konwencjonalna

W ciągu pierwszego półrocza 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE zidentyfikowała szereg czynników, które w istotny sposób mogły przyczynić się do zmiany wartości posiadanych aktywów wytwórczych w segmencie Energetyka Konwencjonalna. Do najważniejszych czynników wpływających na wartość odzyskiwalną aktywów w ocenie Grupy Kapitałowej PGE należą:

Coraz bardziej restrykcyjne podejście UE do polityki klimatycznej przejawia się w trwających właśnie procesach legislacyjnych, których skutkiem ma być przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ograniczenie wpływu szkodliwych emisji oraz poprawa efektywności energetycznej. Przejawem wprowadzania nowych standardów emisyjnych jest dyrektywa o emisjach przemysłowych (tzw. Dyrektywa IED), dokumenty referencyjne dotyczące najlepszych dostępnych technik dla dużych źródeł spalania (tzw. konkluzje BAT) czy też Mechanizm Rezerwy Stabilizacyjnej (tzw. MSR). Z kolei energia produkowana w odnawialnych źródłach jest oraz ma być subsydiowana poprzez system przyznawania świadectw pochodzenia oraz system aukcyjny. W ramach tych inicjatyw należy spodziewać się powstawania kolejnych narzędzi, które będą dążyły do dekarbonizacji elektroenergetyki – w tym ograniczania produkcji bloków węglowych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Konsekwencją jest w pierwszej kolejności spadek konkurencyjności elektrowni opartych o węgiel brunatny, które charakteryzują się wysokimi współczynnikami emisyjności CO2 w przeliczeniu na MWh.

Nadpodaż węgla kamiennego oraz zaostrzona konkurencja cenowa na rynku krajowym powoduje istotny spadek cen węgla kamiennego. Przekłada się to na zdecydowane obniżenie kosztów paliwa w elektrowniach opalanych węglem kamiennym i pogorszenie pozycji konkurencyjnej elektrowni działających na węglu brunatnym. Zdaniem Grupy Kapitałowej PGE sytuacja ta ma charakter trwały, co znajduje potwierdzenie w utrzymujących się niskich kwotowaniach produktów terminowych na rynku światowym i niskich obserwowanych cenach transakcyjnych na rynku polskim. Nadpodaż węgla kamiennego wpływa na spadek oczekiwań dotyczących marży uzyskiwanej przez elektrownie na węglu brunatnym również w średnim i długim terminie. Skutkiem powyższych zdarzeń Grupa Kapitałowa PGE prognozuje zmniejszenie przepływów pieniężnych generowanych w przyszłości oraz stwierdziła ryzyko utraty wartości przez konwencjonalne aktywa wytwórcze.

Testy na utratę wartości zostały przeprowadzone na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”) poprzez ustalenie ich wartości odzyskiwalnej. Określenie wartości godziwej dla bardzo dużych grup aktywów, dla których nie ma aktywnego rynku i mało jest porównywalnych transakcji, jest w praktyce bardzo trudne. W przypadku całych elektrowni i kopalni, dla których należy określić wartość na lokalnym rynku, nie istnieją obserwowalne wartości godziwe.

W związku z powyższym wartość odzyskiwalna analizowanych aktywów została ustalona w oparciu o oszacowanie ich wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto na podstawie projekcji finansowych przygotowanych na lata 2015 – 2030. Dla jednostek wytwórczych, których zakładany okres ekonomicznej użyteczności wykracza poza rok 2030 określono wartość rezydualną na pozostały czas eksploatacji. Zdaniem Grupy Kapitałowej PGE przyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż pięcioletnie jest zasadne ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym. Dzięki przyjęciu dłuższych projekcji wartość odzyskiwalna może być oszacowana bardziej rzetelnie.

Przyjęte założenia

Przeprowadzając test na utratę wartości na 30 czerwca 2015 roku przyjęto następujące kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:

Prognozy cen energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2, węgla kamiennego, produkcja i zapotrzebowanie na energię elektryczną pochodziły z opracowania przygotowanego przez niezależnego eksperta. Przyjęto prognozę cen energii określoną jako najbardziej prawdopodobną, przy czym dla roku 2016, w części pokrytej obowiązującymi kontraktami, przyjęto ceny wynikające z tych kontraktów.

Należy też zaznaczyć, że na dzień 30 czerwca 2015 oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istniały konkretne projekty i plany dla polskiego rynku, dotyczące sposobu i terminu obowiązywania tzw. rynku mocy po roku 2023 oraz wsparcia dla źródeł wytwórczych opalanych gazem ziemnym dla okresu po roku 2018. Tym niemniej zdaniem Grupy Kapitałowej PGE przyjęcie takich założeń jest zasadne z uwagi na przewidywane i pożądane zmiany w otoczeniu regulacyjnym. Założenia, które zostały odzwierciedlone w przepływach finansowych, stanowią zdaniem Grupy Kapitałowej PGE realny scenariusz sposobu ich funkcjonowania i okresu obowiązywania. Tym niemniej nie można wykluczyć, że ostateczny kształt oraz okres obowiązywania tych rozwiązań może się istotnie różnić od przyjętych.

Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów dla CGU, dla których stwierdzono utratę wartości:

Stan na dzień 30 czerwca 2015 (w milionach złotych) Wartość testowana Stwierdzona utrata wartości Wartość po odpisie
Jednostki wytwórcze segmentu Energetyki Konwencjonalnej      
Kompleks Bełchatów 17.188 (3.136) 14.052
Kompleks Turów 5.561 (5.116) 445
Elektrownia Opole 4.408 - 4.408
Elektrociepłownia Szczecin 516 - 516
Elektrociepłownia Bydgoszcz 417 (417) -
Elektrociepłownia Lublin-Wrotków 400 - 400
Elektrociepłownia Rzeszów 300 - 300
Elektrociepłownia Gorzów 296 - 296
Elektrociepłownia Kielce 157 (157) -
Elektrociepłownia Pomorzany 70 - 70
Elektrownia Dolna Odra - - -
Elektrociepłownia Zgierz - - -
Pozostałe aktywa przypisane do segmentu 16 (16) -
RAZEM 29.329 (8.842) 20.487

DOWNLOAD XLS

 

Przedstawiona powyżej wartość testowana to wartość księgowa netto testowanych aktywów na dzień 30 czerwca 2015 roku, pomniejszona o wartość rezerwy na rekultywację na ten dzień.

W wyniku przeprowadzonego testu na dzień 30 czerwca 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE stwierdziła utratę wartości majątku wytwórczego w wysokości 8.842 mln PLN.

Ponowna ocena wartości odzyskiwalnej majątku wytwórczego na dzień 31 grudnia 2015 roku

W ocenie Grupy Kapitałowej PGE długoterminowe założenia przyjęte przy przeprowadzeniu testów na utratę wartości na dzień 30 czerwca 2015 roku są w większości prawidłowe również na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. W związku z weryfikacją niektórych założeń, szczególnie krótkoterminowych, przeprowadzono aktualizację wykonanych testów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Aktualizacji poddano przede wszystkim pierwsze dwa lata prognozy (tj. lata 2016 i 2017). Uaktualniono także planowane w okresie prognozy wydatki inwestycyjne, plany sprzedaży energii elektrycznej oraz wycenę środków, które w przyszłości mają być zgromadzone na potrzeby rekultywacji wyrobisk górniczych. Uzyskany wynik porównano z wartościami bilansowymi na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Ponowna ocena wartości odzyskiwalnej nie wykazała zasadności zmiany wartości utworzonych wcześniej odpisów aktualizujących ani konieczności utworzenia nowych odpisów w odniesieniu do całych ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

Dodatkowo w ciągu 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE utworzyła odpisy aktualizujące wartość majątku wytwórczego w segmencie Energetyki Konwencjonalnej o wartości 145 mln PLN. Odpis aktualizujący w łącznej wysokości 8.987 mln PLN został ujęty w pozycji kosztów działalności podstawowej w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Zmiany sytuacji rynkowej i otoczenia regulacyjnego opisane powyżej oznaczają, że pozycja konkurencyjna Grupy Kapitałowej PGE została osłabiona. Przewidywane zmniejszenie marż szczególnie dotyczy jednostek wykorzystujących jako paliwo węgiel brunatny, które nie korzystają z obniżenia cen węgla kamiennego. Dodatkowo elektrownie te, jako emitujące większą ilość CO2 na każdą jednostkę wyprodukowanej energii, w większy sposób są dotknięte przewidywanymi wzrostami cen uprawnień do emisji.

Analiza wrażliwości

Wyniki analizy wrażliwości dla poszczególnych jednostek wykazały, że największy wpływ na wartość użytkową wycenianych aktywów mają przede wszystkim zmiany ceny energii elektrycznej, ceny uprawnień do emisji CO2, średnioważony koszt kapitału a także założenie dotyczące wprowadzenia w Polsce tzw. rynku mocy. W mniejszym stopniu na wartość użytkową wpływa zmiana kosztu zakupu węgla kamiennego.

Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości testu na utratę wartości aktywów segmentu Energetyki Konwencjonalnej na dzień 31 grudnia 2015 roku na zmianę kluczowych założeń.

Parameter Zmiana Wpływ na odpis aktualizujący
w miliardach PLN
Zwiększenie odpisu Zmniejszenie odpisu
Zmiana ceny energii elektrycznej w całym okresie prognozy + 1% - 1,0
  - 1% 1,0 -
Zmiana WACC + 0,5 p.p. 0,8 -
  - 0,5 p.p. - 0,9
Zmiana ceny uprawnień do emisji CO2 w całym okresie prognozy + 1% 0,4 -
  - 1% - 0,4
Założenie dotyczące tzw. rynku mocy brak rynku mocy po 2023 roku 5,0 -

DOWNLOAD XLS

 

3.2 Analiza utraty wartości majątku wytwórczego segmentu Energetyka Odnawialna

Wartość firmy wykazywana w sprawozdaniu finansowym w wysokości 286 mln PLN jest przypisana do segmentu Energetyka Odnawialna. Grupa Kapitałowa PGE okresowo weryfikuje wartość firmy łącznie z ośrodkami wypracowującymi środki pieniężne poprzez ustalenie ich wartości odzyskiwalnej.

Łącznie rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne przypisane do segmentu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 4.410 mln PLN. Wartość odzyskiwalna aktywów została ustalona w oparciu o oszacowanie wartości użytkowej testowanych aktywów metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto na podstawie projekcji finansowych przygotowanych na lata 2015 – 2030. W przypadku farm wiatrowych został przyjęty okres projekcji odpowiadający zakładanemu okresowi eksploatacji danego projektu. W efekcie w przypadku CGU obejmujących farmy wiatrowe okres projekcji jest dłuższy i kończy się w latach 2032-2034. Zdaniem Grupy Kapitałowej PGE przyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż pięcioletnie jest zasadne ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym. Dzięki przyjęciu dłuższych projekcji wartość odzyskiwalna może być oszacowana bardziej rzetelnie.

Główne założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU są zgodne z założeniami przyjętymi do weryfikacji wartości aktywów segmentu Energetyka Konwencjonalna. Założenia charakterystyczne dla segmentu obejmują:

 • uznanie za jeden CGU odpowiednio:
  • elektrowni szczytowo-pompowych,
  • pozostałych elektrowni wodnych,
  • elektrowni wiatrowych.
 • uwzględnienie systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii zgodnie z założeniami nowej ustawy o OZE, tj. przy założeniu, iż wsparciem w postaci przyznanych certyfikatów objęte będą elektrownie wodne o mocy zainstalowanej nie przekraczającej 5 MW,
 • przyjęcie danych na temat produkcji energii elektrycznej i praw majątkowych na podstawie danych historycznych oraz oszacowań eksperckich wykonanych na potrzeby inwestycyjne, skorygowanych o dyspozycyjność poszczególnych jednostek.

Wartość odzyskiwalna analizowanych aktywów została oszacowana istotnie wyżej niż ich wartość księgowa, w związku z czym nie dokonywano odpisów z tytułu utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy oraz działających jednostek wytwórczych.

Niezależnie od przeprowadzonych testów Grupa Kapitałowa PGE dokonała przeglądu portfela projektów inwestycyjnych farm wiatrowych. W wyniku przeglądu zidentyfikowano projekty, których realizacja jest mało prawdopodobna. W konsekwencji Grupa Kapitałowa PGE ujęła odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie w wysokości 52 mln PLN.

Analiza wrażliwości

Wyniki analizy wrażliwości wykazały, że największy wpływ na wartość odzyskiwalną wycenianych aktywów mają przede wszystkim zmiany założeń dotyczących ceny sprzedaży praw majątkowych, cen energii elektrycznej oraz średnioważonego kosztu kapitału. Przy zastosowanych założeniach Grupa Kapitałowa PGE szacuje, iż utrata wartości aktywów w segmencie Energetyka Odnawialna zachodziłaby w przypadku:

 • wzrostu WACC o ponad 2,0 p.p.;
 • zmniejszenia ceny energii elektrycznej o ponad 17% w całym okresie prognozy;
 • zmniejszenia ceny praw majątkowych o ponad 44% w całym okresie prognozy.

3.3 Rzeczowe aktywa trwałe segmentu Dystrybucja

Wartość księgowa rzeczowych aktywów trwałych związanych z działalnością dystrybucyjną na dzień sprawozdawczy wynosi ponad 15 mld PLN i stanowi około 32% sumy skonsolidowanych aktywów. Ich wartość odzyskiwalna zależy głównie od taryfy przyznanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przychód regulowany (taryfowy) ustalany corocznie zapewnia pokrycie uzasadnionych kosztów: operacyjnych, amortyzacji, podatków, zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej, kosztów przeniesionych oraz osiągnięcie zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność dystrybucyjną na uzasadnionym poziomie. Poziom zwrotu z zaangażowanego kapitału jak i amortyzacja uzależnione są od tzw. Wartości Regulacyjnej Aktywów.

Grupa Kapitałowa PGE nie stwierdziła na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przesłanek świadczących o utracie wartości rzeczowych aktywów trwałych przypisanych do działalności dystrybucyjnej.

 • spadek cen kontraktów terminowych i cen spotowych energii elektrycznej w Polsce i za granicą
  Ceny kontraktów terminowych dla profilu BASE i PEAK spadły w 2015 roku o 8%. Niższe ceny na rynkach spotowych w Niemczech i Skandynawii powodują utrzymującą się wysoką konkurencyjność importu energii do Polski.
 • restrykcyjna polityka klimatyczna UE
 • nadpodaż węgla kamiennego na rynku
  • uznanie za jeden CGU odpowiednio:
   • Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Oddziału Elektrownia Bełchatów („Kompleks Bełchatów”),
   • Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz Oddziału Elektrownia Turów („Kompleks Turów”),
  • z uwagi na powiązanie technologiczne i ekonomiczne pomiędzy tymi oddziałami,
  • uznanie za trzy oddzielne CGU Elektrowni Dolna Odra, Elektrociepłowni Szczecin i Elektrociepłowni Pomorzany wchodzących w skład Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra,
  • prognozy cen energii elektrycznej na lata 2015-2030, zakładające wzrost rynkowej ceny hurtowej o ponad 20% do roku 2020 oraz mniejszy wzrost w kolejnych latach (w cenach stałych),
  • prognozy cen uprawnień do emisji CO2 na lata 2015-2030, zakładające przeszło 2 krotny wzrost rynkowej ceny do roku 2020 oraz mniejszy wzrost w kolejnych latach (w cenach stałych),
  • prognozy cen węgla kamiennego na lata 2015-2030, zakładające względnie stały poziom rynkowych cen węgla w latach 2015-2018, wzrost cen w latach 2019-2020 oraz stabilizację cen w latach kolejnych (w cenach stałych),
  • przyjęcie ilości otrzymanych nieodpłatnie uprawnień do emisji CO2 dla potrzeb produkcji energii elektrycznej na lata 2015 - 2020 dla poszczególnych CGU zgodnie z Wnioskiem Polski o przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. wnioskiem derogacyjnym), który spełnia wymogi Decyzji Komisji z 13 lipca 2012 roku. W zakresie produkcji ciepła uwzględniono darmowe uprawnienia zgodnie z wykazem wielkości przydziałów uprawnień do emisji CO2 na ciepło na lata 2013 - 2020 opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska,
  • uwzględnienie przydziału darmowych uprawnień do emisji CO2 w okresie 2021-2030, na podstawie prognoz opartych o dotychczasowy sposób ich alokacji,
  • uwzględnienie od roku 2023 tzw. rynku mocy, tj. wynagrodzenia dla jednostek wytwórczych i redukujących zapotrzebowanie, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym; przyjęto wynagrodzenie analogiczne do wyników funkcjonującego rynku mocy w Wielkiej Brytanii,
  • uwzględnienie systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w całym okresie prognozy,
  • uwzględnienie optymalizacji kosztów pracy wynikającej m.in. z aktualnych planów etatyzacji,
  • utrzymanie zdolności produkcyjnych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym,
  • uwzględnienie inwestycji rozwojowych, dla których rozpoczęto prace budowlane,
  • przyjęcie średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu (WACC) w okresie projekcji na poziomie 7,26%,
  • otrzymanie przez uprawnionych wytwórców rekompensat z tytułu przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych (tzw. KDT).

4. Istotne zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zasadą kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w odniesieniu do:

 • Rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych – rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, których właścicielem była Grupa w dniu przejścia na stosowanie MSSF, zostały wycenione do zakładanego kosztu na ten dzień. Dodatkowo w odniesieniu do niektórych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych ujęto odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
 • Instrumentów finansowych – wybrane kategorie instrumentów finansowych są wyceniane i prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej. Szczegóły dotyczące wyceny poszczególnych kategorii instrumentów finansowych zaprezentowano w opisie stosowanych zasad rachunkowości.
 • Aktywów, dla których stwierdzono utratę wartości – zaprezentowano w wartości kosztu historycznego skorygowanego o odpisy z tytułu utraty wartości.
 • Zapasów - uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu realizacji zysków z tytułu wahań cen rynkowych, są ujmowane w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.

4.1 Zasady konsolidacji

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego jednostki dominującej, sprawozdań finansowych jej jednostek zależnych oraz jednostek stowarzyszonych. Sprawozdania finansowe jednostek objętych konsolidacją sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości.

Wszystkie salda rozrachunków, przychodów i kosztów powstałych pomiędzy jednostkami Grupy oraz niezrealizowane zyski wewnątrzgrupowe są w całości eliminowane.

Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej spółce, chyba że możliwe jest do udowodnienia, że taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce wtedy, gdy Spółka z tytułu swojego zaangażowania w inną jednostkę ma prawa do zmiennych wyników finansowych, oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką. Sprawowanie władzy może również mieć miejsce w sytuacji, gdy jednostka dominująca nie posiada ponad połowy liczby głosów w jednostce zależnej.

Powstanie Grupy Kapitałowej PGE

Realizując zapisy Programu dla energetyki z dnia 28 marca 2006 roku zdecydowano o budowie Polskiej Grupy Energetycznej na bazie:/

 

 • Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (obecnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.),
 • dawnej Grupy BOT: BOT Górnictwo i Energetyka S.A. („BOT GiE S.A.”), BOT Elektrownia Bełchatów S.A., BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., BOT Elektrownia Opole S.A., BOT Elektrownia Turów S.A. oraz BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.,
 • Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. („ZEDO”),
 • ośmiu zakładów energetycznych: Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A., Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A., Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A., Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A., Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A., Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A., Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. oraz Zakładu Energetycznego Białystok S.A.

Zgodnie z dyspozycją Programu dla elektroenergetyki opracowany został model konsolidacji ww. spółek polegający na wniesieniu aportem do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. akcji wszystkich wyżej wymienionych spółek energetycznych.

Proces konsolidacji został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym kroku w grudniu 2006 roku Skarb Państwa wniósł 85% akcji ZEDO oraz ośmiu zakładów energetycznych na kapitał zakładowy Spółki PGE Energia S.A. W drugim kroku w dniu 9 maja 2007 roku dokonane zostało podwyższenie kapitału jednostki dominującej w związku z wniesieniem aportem 85% akcji spółek PGE Energia S.A. oraz BOT GiE S.A.

Rozliczenie powstania Grupy Kapitałowej PGE w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Problematykę przejęć i połączeń jednostek gospodarczych zasadniczo reguluje standard MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych. Jednakże standard ten wyłącza ze swojego zakresu transakcje pomiędzy jednostkami pozostającymi pod wspólną kontrolą. Podmioty wniesione do Spółki w maju 2007 roku znajdowały się, podobnie jak spółki ówczesnej grupy PSE, pod kontrolą Skarbu Państwa. Transakcja wniesienia spółek spełnia więc w ocenie Spółki definicję transakcji pod wspólną kontrolą w związku z czym jest ona wyłączona z zakresu MSSF 3.

Połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą zostały rozliczone przy zastosowaniu metody łączenia udziałów i w związku z tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe odzwierciedla fakt ciągłości wspólnej kontroli oraz nie odzwierciedla zmian wartości aktywów netto do wartości godziwych (lub też rozpoznania nowych aktywów) lub wyceny wartości firmy.

Dalsze istotne przekształcenia Grupy Kapitałowej

W latach 2009 – 2015 miały miejsce kolejne istotne przekształcenia Grupy Kapitałowej PGE, obejmujące między innymi:

 • zakup dodatkowych akcji w spółkach zależnych,
 • połączenia spółek zależnych,
 • połączenie jednostki dominującej ze spółkami zależnymi.

Wszystkie powyższe przekształcenia zostały ujęte jako transakcje pomiędzy podmiotami znajdującymi się pod wspólną kontrolą, w związku z powyższym zostały rozliczone w obrębie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej, bez wpływu na wartość firmy.

Zakup spółek od pomiotów niepowiązanych jest rozliczany za pomocą metody nabycia.

Wspólne ustalenia umowne

Wspólne działania jest to relacja umowna, na mocy której strony sprawujące współkontrolę nad działaniem, posiadają prawa do aktywów i obowiązki wynikające ze zobowiązań powiązane z danym działaniem. W związku z udziałami we wspólnym działaniu w sprawozdaniu finansowym ujmuje się:

 • kontrolowane aktywa;
 • zaciągnięte zobowiązania;
 • udział w przychodach ze sprzedaży, wygenerowanych przez wspólne przedsięwzięcie;
 • poniesione koszty.

W związku z udziałem we wspólnym przedsięwzięciu (wspólnym ustaleniu umownym dającym prawo do udziału w aktywach netto) w sprawozdaniu finansowym udział ten ujmuje się jako inwestycję i rozlicza przy zastosowaniu metody praw własności.

Inwestycje w jednostki stowarzyszone

Jednostki stowarzyszone to podmioty, na które jednostka dominująca bezpośrednio lub poprzez spółki zależne wywiera znaczący wpływ, ale nie sprawuje nad nimi kontroli ani współkontroli. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według ceny nabycia powiększonej o późniejsze zmiany udziału jednostki dominującej w aktywach netto tych jednostek, pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane metodą praw własności.

4.2 Przeliczanie pozycji wyrażonych w walutach obcych

Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień sprawozdawczy:

 • pozycje pieniężne są przeliczane przy zastosowaniu kursu zamknięcia NBP;
 • pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia pierwotnej transakcji;
 • pozycje niepieniężne wyceniane w wartości godziwej w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w wyniku finansowym lub, w przypadkach określonych polityką rachunkowości, w wartości aktywów.

Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się jako element zmian wartości godziwej. Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Różnice kursowe wynikające z przeliczenia aktywów i pasywów spółek zagranicznych o walucie funkcjonalnej innej niż waluta funkcjonalna jednostki dominującej są ujmowane w osobnej pozycji kapitałów własnych.

4.3 Segmenty operacyjne

Segment operacyjny jest częścią składową Grupy:

 • która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty,
 • której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w Grupie oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu,

   

 • w przypadku której są dostępne oddzielnie informacje finansowe.

Z uwagi na rodzaje procesów produkcyjnych jak również system obowiązujących regulacji w Grupie Kapitałowej PGE rozróżnia się następujące segmenty branżowe:

 • Energetyka Konwencjonalna,
 • Energetyka Odnawialna,
 • Obrót,
 • Dystrybucja,
 • Działalność pozostała, w skład której wchodzi działalność spółek zależnych inna niż wymieniona w ww. segmentach, ale nieistotna, aby tworzyć odrębne segmenty.

Przychody segmentu są przychodami osiąganymi bądź to ze sprzedaży zewnętrznym klientom, bądź z transakcji z innymi segmentami Grupy Kapitałowej, które są wykazywane w rachunku zysków i strat Grupy i dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu wraz z odpowiednią częścią przychodów, którą w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do tego segmentu. Koszty segmentu obejmują koszty sprzedaży zewnętrznym klientom oraz koszty transakcji realizowanych z innymi segmentami w ramach Grupy, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu i dają się bezpośrednio przyporządkować do tego segmentu wraz z odpowiednią częścią kosztów jednostki gospodarczej, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Wynik segmentu jest różnicą między przychodami a kosztami segmentu.

Aktywa segmentu są aktywami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności operacyjnej, które dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu lub w oparciu o racjonalne przesłanki przypisać do tego segmentu. Zobowiązania segmentu są zobowiązaniami operacyjnymi powstałymi w wyniku działalności operacyjnej segmentu, które dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu lub w oparciu o racjonalne przesłanki przypisać do tego segmentu. Do aktywów i zobowiązań segmentu nie zalicza się rozrachunków z tytułu podatku dochodowego.

4.4 Przychody

Wysokość przychodów ustala się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej. Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, inne podatki od sprzedaży lub opłaty oraz rabaty i upusty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria przedstawione poniżej.

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów

Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób a koszty poniesione można wiarygodnie oszacować. W szczególności przychody ze sprzedaży energii elektrycznej rozpoznaje się w momencie jej dostarczenia.

Do przychodów ze sprzedaży towarów i produktów zalicza się przede wszystkim:

 • kwoty należne za sprzedane: energię elektryczną do odbiorców hurtowych i detalicznych, ciepło, gaz, węgiel, świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych, świadectwa wytworzenia energii elektrycznej w kogeneracji, uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, usługi dystrybucyjne i przesyłowe oraz pozostałe usługi działalności podstawowej,
 • kwoty należne za sprzedane materiały i towary nie wymienione powyżej.

Przychody ze sprzedaży usług

Przychody z tytułu świadczonych usług rozpoznawane są w momencie wykonania danej usługi. Przychody z wykonania niezakończonej usługi długoterminowej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia sprawozdawczego – po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych – ustala się proporcjonalnie do stopnia jej realizacji, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny.

Jeżeli wyniku kontraktu nie można wiarygodnie oszacować, wówczas przychody ujmowane są tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać.

Opłaty przyłączeniowe

PGE Dystrybucja S.A. osiąga przychody z tytułu przyłączania klientów do sieci, tzw. opłaty przyłączeniowe. Zgodnie z interpretacją KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów, począwszy od 1 lipca 2009 roku przychody z tego tytułu są rozpoznawane jednorazowo. Opłaty otrzymane przed 1 lipca 2009 roku są ujęte jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczane przez okres 25 lat.

Przychody z tytułu rekompensat KDT

Producenci energii elektrycznej, którzy przystąpili do programu przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych na sprzedaż mocy i energii elektrycznej są uprawnieni do otrzymywania rekompensat na pokrycie kosztów osieroconych. Rekompensaty są wypłacane w formie zaliczek rocznych płatnych w kwartalnych ratach oraz korygowane w okresach rocznych. Na koniec okresu korygowania zostanie określona ostateczna kwota kosztów osieroconych. W związku z powyższym wytwórcy energii wchodzący w skład Grupy szacują i ujmują przychód za dany okres z tytułu otrzymanych rekompensat KDT w wysokości, w której zostanie ostatecznie dla danego okresu zatwierdzona, tj. po uwzględnieniu przewidywanej na datę sporządzenia sprawozdania finansowego korekty rocznej oraz korekty końcowej. Alokacja korekty końcowej do danego okresu sprawozdawczego dokonywana jest w oparciu o planowany rozkład przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług systemowych w okresie korygowania, z uwzględnieniem korekty końcowej.

Korekty przychodów z tytułu rekompensat KDT wynikające z rozstrzygnięć sądowych są prezentowane w pozostałej działalności operacyjnej.

Przychody z działalności dystrybucyjnej

W Polsce sektor dystrybucji energii elektrycznej podlega regulacji cenowej. Polega ona na wyznaczeniu przez regulatora poziomu przychodu regulowanego dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych, w oparciu o który przedsiębiorstwa ustalają w taryfach stawki opłat za usługi dystrybucyjne. Taryfy dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych są ustalane w okresach rocznych.

Przychód regulowany obejmował następujące elementy:

 • koszty operacyjne (bez podatków i amortyzacji) – tzw. koszty modelowe,
 • odpisy amortyzacyjne,
 • podatki,
 • zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność koncesjonowaną,
 • straty sieciowe,
 • koszty przeniesione dotyczące zakupu usług przesyłowych od Polskie Siecie Elektroenergetyczne S.A. oraz salda tranzytów.

4.5 Koszt własny sprzedaży

Do kosztu własnego sprzedaży zalicza się:

 • koszt wytworzenia produktów poniesiony w danym okresie sprawozdawczym, skorygowany o zmianę stanu produktów (wyrobów gotowych, półproduktów oraz produkcji w toku) oraz skorygowany o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby,
 • wartość sprzedanej energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii , gazu oraz pozostałych towarów i materiałów według cen nabycia.

Koszty, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostki, wpływają na wynik finansowy za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.

Koszty, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez jednostki, wpływają na wynik finansowy w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając zgodność z zasadą memoriału z uwzględnieniem zasad wyceny środków trwałych oraz zapasów.

4.6 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są w szczególności pozycje związane:

 • ze zbyciem rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych,
 • z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi, odnoszonymi w koszt własny sprzedaży, utworzonych w korespondencji z rzeczowymi aktywami trwałymi lub odnoszonych w inne całkowite dochody,
 • z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych,
 • z ujęciem rozstrzygnięć sądowych dotyczących rekompensat KDT,
 • z odszkodowaniami, karami i grzywnami oraz innymi kosztami nie związanymi ze zwykłą działalnością.

4.7 Przychody i koszty finansowe

Przychody i koszty finansowe obejmują w szczególności przychody i koszty dotyczące:

 • zbycia aktywów finansowych oraz udziałów w jednostkach nieobjętych konsolidacją,
 • aktualizacji wartości instrumentów finansowych, z wyłączeniem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży („AFS”), których skutki przeszacowania odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny,
 • przychodów z tytułu udziału w zyskach innych jednostek,
 • odsetek,
 • zmian w wysokości rezerwy wynikających z faktu przybliżania się terminu poniesienia wydatku (efekt odwracania dyskonta),
 • różnic kursowych będących wynikiem operacji wykonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego oraz wycen aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego, za wyjątkiem różnic kursowych ujętych w wartości początkowej składnika rzeczowych aktywów trwałych, w stopniu w jakim są uznawane za korektę kosztów odsetek oraz różnic kursowych z tytułu wyceny instrumentów kapitałowych w walucie obcej zakwalifikowanych do portfela AFS,
 • pozostałych pozycji związanych z działalnością finansową.

Przychody i koszty z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej w stosunku do wartości netto danego instrumentu finansowego. Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.

4.8 Podatki

Podatek dochodowy wykazany w wyniku finansowym obejmuje podatek bieżący oraz odroczony.

W rachunku zysków i strat ujmowane jest rzeczywiste obciążenie podatkowe za dany okres sprawozdawczy, ustalone przez jednostki Grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz zmiana stanu aktywa oraz rezerwy z tytułu podatku odroczonego nie rozliczane z kapitałem własnym.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Grupa tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, z wyjątkiem przypadków, gdy rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z:

 • początkowego ujęcia wartości firmy albo składnika aktywów lub zobowiązań w ramach transakcji nie będącej połączeniem jednostek gospodarczych, zaś w momencie transakcji nie ma ona wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania (stratę podatkową) oraz
 • różnic związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, jednostkach stowarzyszonych i udziałami we wspólnych przedsięwzięciach, w przypadku których możliwe jest kontrolowanie terminu odwracania się różnic przejściowych i prawdopodobne jest, że różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu w możliwej do przewidzenia przyszłości.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych, za wyjątkiem:

 • przypadków, gdy składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań w ramach transakcji nie będącej połączeniem jednostek gospodarczych, zaś w momencie transakcji nie ma ona wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania (stratę podatkową) oraz
 • różnic związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, jednostkach stowarzyszonych i udziałami we wspólnych przedsięwzięciach, w przypadku których aktywa z tytułu odroczonego podatku ujmuje się tylko w takim zakresie, w jakim prawdopodobne jest, że różnice przejściowe ulegną odwróceniu w możliwej do przewidzenia przyszłości oraz dostępny będzie dochód do opodatkowania, który pozwoli na zrealizowanie ujemnych różnic przejściowych.

Bieżącą wartość księgową składnika aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego weryfikuje się na każdy dzień sprawozdawczy. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego traktowane są w całości jako długoterminowe. Grupa dokonuje kompensaty aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego na poziomie poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej PGE.

Grupa obniża bieżącą wartość księgową składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

4.9 Zysk netto na akcję

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe).

4.10 Rzeczowe aktywa trwałe

Przez rzeczowe aktywa trwałe rozumie się aktywa:

 • które są utrzymywane w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub przy dostawach towarów i świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych oraz
 • którym towarzyszy oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden rok.

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są według wartości netto tzn. wartości początkowej (lub po koszcie zakładanym dla środków trwałych używanych przed dniem przejścia na MSSF) pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych obejmuje ich cenę zakupu powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również przewidywany koszt demontażu rzeczowych aktywów trwałych, usunięcia i przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca, w którym dany składnik aktywów się znajduje, których obowiązek poniesienia powstaje w chwili instalacji składnika aktywów lub jego używania dla celów innych niż produkcja zapasów. Na dzień nabycia lub wytworzenia składnika rzeczowych aktywów trwałych Grupa identyfikuje i wyodrębnia wszystkie istotne w porównaniu z ceną nabycia, kosztem wytworzenia lub kosztem zakładanym całej pozycji części składowe wchodzące w skład danego składnika aktywów i amortyzuje osobno każdą taką cześć. Grupa ujmuje również jako element składnika rzeczowych aktywów trwałych koszty remontów kapitalnych i okresowych przeglądów.

Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi cena nabycia/koszt wytworzenia składnika rzeczowych aktywów trwałych pomniejszona o jego wartość rezydualną. Rozpoczęcie amortyzacji następuje, gdy składnik jest dostępny do użytkowania. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych następuje na podstawie planu amortyzacji określającego przewidywany okres użytkowania składnika rzeczowych aktywów trwałych. Zastosowana metoda amortyzacji odzwierciedla tryb konsumowania przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów. Remonty kapitalne i przeglądy okresowe stanowiące komponent składnika rzeczowych aktywów trwałych amortyzuje się przez okres od miesiąca następującego po zakończeniu remontu/przeglądu do miesiąca rozpoczęcia następnego remontu/przeglądu.

Dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych przyjęto okresy użytkowania w następujących przedziałach:

Grupa rodzajowa Średni pozostały okres amortyzacji w latach Najczęściej stosowane całkowite okresy amortyzacji w latach
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16 20-60
Maszyny i urządzenia techniczne 12 4-40
Środki transportu 6 4-14
Inne rzeczowe aktywa trwałe 4 3-10

Metoda amortyzacji, stawka amortyzacyjna oraz wartość rezydualna rzeczowych aktywów trwałych podlegają corocznej weryfikacji. Wszelkie zmiany wynikające z przeprowadzonej weryfikacji ujmuje się jako zmianę szacunków, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest w roku, w którym dokonano weryfikacji oraz w okresach następnych.

W przypadku konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość niefinansowego majątku trwałego Grupa Kapitałowa PGE dokonuje aktualizacji zgodnie z zasadami opisanymi w nocie 4.14

Inwestycje rozpoczęte dotyczą rzeczowych aktywów trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania składnika rzeczowych aktywów trwałych do używania.

Koszty usuwania nadkładu

Kopalnie odkrywkowe należące do Grupy ujmują jako aktywa ponoszone na etapie budowy i rozruchu kopalni koszty usuwania nadkładu i prezentują je jako składnik rzeczowych aktywów trwałych. Z chwilą rozpoczęcia eksploatacji węgla niniejsze skapitalizowane koszty są systematycznie amortyzowane z zastosowaniem metody naturalnej opartej na ilości wydobytego węgla.

W przypadku spełnienia warunków zapisanych w interpretacji KIMSF 20 kopalnie ujmują również jako składnik rzeczowych aktywów trwałych tzw. aktywo z tytułu usuwania nadkładu, czyli ponoszone na etapie produkcji koszty usuwania nadkładu. Wartość składnika aktywa z tytułu zdejmowania nadkładu na etapie produkcji ustalana jest na podstawie modelu uwzględniającego m.in. szacowaną wartość ogólnego wskaźnika N-W (stosunek ilości nadkładu do węgla) oraz rzeczywistego rocznego wskaźnika N-W. Składnik aktywów z tytułu usuwania nadkładu jest systematycznie amortyzowany z zastosowaniem metody naturalnej opartej na ilości wydobytego węgla z danego komponentu złoża.

Koszty rekultywacji wyrobisk końcowych kopalni odkrywkowych

Kopalnie odkrywkowe działające w Grupie Kapitałowej PGE ujmują w wartości środków trwałych szacowane koszty rekultywacji wyrobisk końcowych przypadające na wydobyty nadkład, w proporcji odpowiadającej stosunkowi objętości odkrywki przypadającej na nadkład na dzień sprawozdawczy do planowanej objętości odkrywki przypadającej na nadkład na zakończenie okresu eksploatacji.

Składnik aktywów z tytułu kosztów rekultywacji jest systematycznie amortyzowany z zastosowaniem metody naturalnej opartej na ilości wydobytego węgla z danej odkrywki.

4.11 Nieruchomości inwestycyjne

Grupa prezentuje nieruchomości jako inwestycyjne w przypadku, gdy traktuje je jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje je w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie uzyskuje obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka nie jest:

 • wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych;
 • przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności Grupy.

Nieruchomości inwestycyjne w momencie początkowego ujęcia wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia uwzględniających koszty przeprowadzonej transakcji. Na dzień sprawozdawczy nieruchomości inwestycyjne wyceniane są według wartości netto tzn. wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania potwierdzona przez zakończenie użytkowania składnika aktywów przez właściciela, zawarcie umowy leasingu operacyjnego lub zakończenie budowy/wytworzenia nieruchomości inwestycyjnej.

4.12 Wartości niematerialne

Do wartości niematerialnych Grupa zalicza możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, nie posiadające postaci fizycznej, takie jak:

 • nabyte przez spółki Grupy, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Grupy,
 • koszty prac rozwojowych,
 • wartość firmy z wyłączeniem wartości firmy wytworzonej przez jednostkę we własnym zakresie,v
 • zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntów (PWUG),
 • służebności nabyte i ustanowione nieodpłatnie.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów otrzymane nieodpłatnie w drodze decyzji administracyjnej nie jest ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

W przypadku prac rozwojowych, na dzień początkowego ujęcia składnik wartości niematerialnych wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.

Grupa ocenia czy okres użytkowania składnika wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony oraz, jeśli jest określony, oszacowuje długość tego okresu lub wielkość produkcji lub inną miarę będącą podstawą do określenia okresu użytkowania. Okres użytkowania składnika wartości niematerialnych jest oceniany jako nieokreślony, jeśli opierając się na analizie odpowiednich czynników nie istnieje przewidywalna długość okresu, w którym aktywo to będzie generowało przepływy pieniężne dla Grupy.

Wartość podlegająca amortyzacji jest amortyzowana w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności danego składnika wartości niematerialnych. Amortyzację rozpoczyna się, gdy składnik aktywów jest gotowy do użycia.

Wartości niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej raz w ciągu roku sprawozdawczego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są traktowane jak zmiany wartości szacunkowych.

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są corocznie poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości. Okresy amortyzacji wartości niematerialnych wynoszą:

Grupa rodzajowa Średni pozostały okres amortyzacji w latach Najczęściej stosowane całkowite okresy amortyzacji w latach
Patenty i licencje 3 3-10
Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 5-15
Inne 17 3-25

 

Wartość niematerialną powstałą w wyniku prac rozwojowych ujmuje się wtedy i tylko wtedy, gdy można udowodnić:

 • techniczną możliwość ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży,
 • zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży,
 • zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych,
 • sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne,
 • dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych,
 • możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.

4.13 Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego są to odsetki oraz inne koszty ponoszone przez Grupę w związku z pożyczeniem środków finansowych. Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Inne koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty okresu. W przypadku różnic kursowych powstających w związku z pożyczkami i kredytami w walucie obcej Grupa kapitalizuje je do wysokości, w jakim są uznawane za korektę kosztów odsetek.

4.14 Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych

Na każdy dzień sprawozdawczy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość odzyskiwalną ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które w większości są niezależne od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość księgowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji składnika aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę wartości.

4.15 Aktywa finansowe

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:

 • Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (HTM),
 • Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (FVP),
 • Pożyczki udzielone i należności,
 • Aktywa dostępne do sprzedaży (AFS).

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Składnikiem aktywów finansowych wycenianym w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik spełniający jeden z warunków:

 • Jest kwalifikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeśli są:
  • nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,
  • częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych razem i co do których istnieje prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie, lub
  • instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem rachunkowości zabezpieczeń.
 • Został zakwalifikowany do tej kategorii w momencie nabycia. Każde aktywo finansowe, do którego odnosi się MSR 39, może zostać w momencie nabycia zaklasyfikowane do portfela wycenianego według wartości godziwej ze zmianami odnoszonymi do wyniku finansowego za wyjątkiem instrumentów kapitałowych, które nie mają cen kwotowanych na aktywnym rynku, a ich wartość godziwa nie może być wiarygodnie wyznaczona.

Instrumenty te są wyceniane w wartości godziwej na dzień sprawozdawczy. Zysk lub strata na aktywach finansowych zaklasyfikowanych do portfela FVP są rozpoznawane w wyniku finansowym i nie są pomniejszane o kwoty naliczonych odsetek.

Pożyczki udzielone i należności

Pożyczki udzielone i należności to nie zaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia sprawozdawczego. Pożyczki udzielone i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia sprawozdawczego zalicza się do aktywów trwałych. Pożyczki i należności ujmowane są według zamortyzowanego kosztu.

Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się nie rzadziej niż na dzień sprawozdawczy w kwocie wymagalnej, tj. w wartości nominalnej należności powiększonej o ewentualne, należne jednostkom Grupy na dzień wyceny odsetki z tytułu zwłoki, z zachowaniem zasady ostrożności, tj. po ewentualnym pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych. Należności długoterminowe są wykazywane w wartości bieżącej (zdyskontowanej).

Aktywa dostępne do sprzedaży

Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami dostępnymi do sprzedaży. Aktywa dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej na każdy dzień sprawozdawczy. Wartość godziwa inwestycji, dla których nie ma notowanej ceny rynkowej, jest ustalana w odniesieniu do aktualnej wartości rynkowej innego instrumentu posiadającego zasadniczo takie same cechy lub w oparciu o przewidywane przepływy pieniężne z tytułu składnika aktywów stanowiącego przedmiot inwestycji (wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

Dodatnią i ujemną różnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób) a ich ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, ujmuje się w innych całkowitych dochodach, za wyjątkiem:

 • strat z tytułu utraty wartości,
 • zysków i strat z tytułu różnic kursowych, które powstają dla aktywów pieniężnych,
 • odsetek wyliczonych przy pomocy efektywnej stopy procentowej.

Dywidendy z instrumentów kapitałowych w portfelu AFS powinny być rozpoznane w wyniku finansowym w momencie, kiedy prawo jednostki do otrzymania płatności jest ustalone.

4.16 Wbudowane instrumenty pochodne

Wbudowany instrument pochodny jest składnikiem hybrydowego (łącznego) instrumentu, który zawiera również umowę zasadniczą, niebędącą instrumentem pochodnym. Składnik będący instrumentem pochodnym powoduje, że część przepływów pieniężnych wynikających z instrumentu łącznego zmienia się w sposób podobny do przepływów wynikających z samodzielnie występującego instrumentu pochodnego.

W przypadku spełnienia warunków Grupa wyodrębnia wbudowane instrumenty pochodne. Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów zasadniczych i traktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli są spełnione warunki:

 • charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany,
 • samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby definicję instrumentu pochodnego,
 • instrument łączny nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości godziwej nie są odnoszone do rachunku zysków i strat.

Oceniając czy cechy i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu pochodnego w walucie obcej są ściśle powiązane z cechami i ryzykiem właściwym dla umowy zasadniczej Grupa bierze pod uwagę również sytuacje, gdy waluta umowy zasadniczej jest walutą zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzedaży pozycji niefinansowych na rynku dla danej transakcji (np. umowa najmu powierzchni biurowej w Polsce, w której cena za wynajem określona jest w EUR, zawiera instrument wbudowany który nie podlega wyodrębnieniu, ponieważ EUR jest zwyczajową walutą zawierania transakcji na tym rynku).

Wbudowane instrumenty pochodne są wyodrębniane i wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne, czyli są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej, a zmiany wartości godziwej są ujmowane w wyniku finansowym.

4.17 Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia

Instrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe typu forward oraz kontrakty na zamianę stóp procentowych IRS (Interest Rate Swap). Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane do wartości godziwej. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna.

Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają warunków rachunkowości zabezpieczeń są bezpośrednio odnoszone w wynik finansowy roku obrotowego.

Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących kursów terminowych (forward) występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności. Wartość godziwa kontraktów na zamianę stóp procentowych jest ustalana poprzez odniesienie do wartości rynkowej podobnych instrumentów.

4.18 Rachunkowość zabezpieczeń

Zmiany w wycenie do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych jako instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne CCIRS (Cross Currency Interest Rate Swap) odnoszone są do kapitału z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie, natomiast nieefektywna część zabezpieczenia odnoszona jest do rachunku zysków i strat.

Kwoty skumulowanej zmiany wyceny do wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, ujęte uprzednio w kapitale z aktualizacji wyceny, przenoszone są do rachunku zysków i strat w okresie lub okresach, w którym pozycja zabezpieczana wywiera wpływ na rachunek zysków i strat. Alternatywnie, w przypadku gdy zabezpieczenie planowanej transakcji skutkuje ujęciem składnika aktywów niefinansowych lub zobowiązań niefinansowych, Grupa wyłącza kwotę z kapitałów i włącza ją do początkowego kosztu nabycia lub innej wartości księgowej składnika aktywów lub zobowiązań niefinansowych.

4.19 Zapasy

Zapasy są to aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, będące w trakcie produkcji w celu sprzedaży, lub mające postać materiałów lub surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług.

Do zapasów zalicza się:

 • materiały,
 • produkty,
 • półprodukty i produkty w toku,
 • prawa pochodzenia energii - zakupione, wytworzone lub otrzymane prawa majątkowe pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, prawa majątkowe pochodzenia energii wytworzonej w kogeneracji oraz prawa majątkowe do świadectw efektywności energetycznej,
 • towary (w szczególności przeznaczone do dalszej odsprzedaży uprawnienia do emisji CO2).

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto.

Uprawnienia nabyte w celu realizacji zysków z tytułu wahań cen rynkowych, są ujmowane w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.

Rozchód składników zapasów wyceniany jest według następujących zasad:

 • materiały i towary (z wyjątkiem uprawnień do emisji CO2) – według metody FIFO;
 • uprawnienia do emisji CO2:
  • nabyte w celu realizacji zysków z tytułu wahań cen rynkowych - według szczegółowej identyfikacji,
  • nabyte w celu dalszej odsprzedaży do konwencjonalnych jednostek wytwórczych w GK PGE - według metody FIFO,
 • prawa majątkowe – według szczegółowej identyfikacji.

Stosowane do wyceny na dzień sprawozdawczy ceny nabycia lub koszty wytworzenia zapasów nie mogą być wyższe od ceny netto możliwej do uzyskania tych składników. Odpis aktualizujący wartość zapasów zalicza się do kosztów operacyjnych. W razie odzyskania przez określony składnik zapasów w pełni lub w części poprzednio utraconej wartości urealnia się jego wycenę, poprzez zmniejszenie wartości odpisu aktualizującego.

4.20 Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby jednostek wytwórczych

W odrębnej pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej ujmowane są, przeznaczone na własne potrzeby jednostek wytwórczych, uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (European Union Allowances - EUA) oraz pozostałe jednostki umarzane w wyniku emisji gazów cieplarnianych (CER, ERU) - otrzymane nieodpłatnie oraz nabyte. EUA otrzymane nieodpłatnie prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości nominalnej, czyli w wartości zerowej. Zakupione jednostki uprawnień do emisji są ujmowane w cenie nabycia. Rozchód uprawnień do emisji CO2 zakupionych na własne potrzeby wycenia się metodą FIFO.

4.21 Pozostałe aktywa (w tym rozliczenia międzyokresowe kosztów)

Grupa ujmuje aktywa jako rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • wynikają z przeszłych zdarzeń – poniesienie wydatku na cel operacyjny jednostek,
 • ich wysokość można wiarygodnie określić,
 • dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rozliczenia międzyokresowe ustalane są w wysokości poniesionych, wiarygodnie ustalonych wydatków, jakie dotyczą przyszłych okresów i są związane z wpływem korzyści ekonomicznych w przyszłości.

Do pozostałych aktywów zaliczane są w szczególności należności z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych, zaliczki na dostawy i usługi (w tym zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie), należności z tytułu dywidend.

4.22 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne składają się z gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie. Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.

4.23 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży są to aktywa spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • przedstawiciele odpowiedniego poziomu kierownictwa (Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza, Zarząd) są zdecydowani do wypełnienia planu sprzedaży,
 • aktywa są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w obecnym stanie,
 • zainicjowano aktywne poszukiwanie potencjalnego nabywcy,
 • transakcja sprzedaży jest wysoce prawdopodobna i można ją będzie przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od podjęcia decyzji,
 • cena sprzedaży jest racjonalna w stosunku do bieżącej wartości godziwej,
 • istnieje małe prawdopodobieństwo wprowadzenia istotnych zmian do planu zbycia tych aktywów.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (lub grupa do zbycia) nie podlegają amortyzacji. Aktywa trwałe lub grupy aktywów sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w kwocie niższej z następujących wartości: wartości księgowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa przeznaczone do sprzedaży (lub grupa do zbycia) prezentowane są w osobnej pozycji aktywów obrotowych.

4.24 Kapitał własny

Kapitał własny wykazywany jest według wartości nominalnej z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu.

Kapitał podstawowy, kapitał zapasowy oraz pozostałe kapitały rezerwowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są kapitałami jednostki dominującej. Kapitał z wyceny instrumentów finansowych, różnice kursowe z przeliczenia oraz zyski zatrzymane obejmują zarówno kapitały jednostki dominującej jak i odpowiednią część kapitałów jednostek zależnych, ustalonych zgodnie z zasadami konsolidacji. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału w wielkości ujemnej.

W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej kapitał własny prezentowany jest w podziale na:

 • Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej,
 • Kapitał przypadający udziałom niekontrolującym.

4.25 Rezerwy

Grupa tworzy rezerwy wówczas, gdy na spółkach Grupy ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Jeżeli skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, kwota rezerwy odpowiada bieżącej wartości nakładów, które jak się oczekuje będą niezbędne do wypełnienia tego obowiązku. Stopę dyskontową ustala się przed opodatkowaniem, czyli odzwierciedla ona bieżącą ocenę rynku odnośnie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane konkretnie z danym składnikiem zobowiązań. Stopy dyskontowej nie obciąża ryzyko, o które skorygowano szacunki przyszłych przepływów pieniężnych.

Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia i nagrody jubileuszowe

Zależnie od jednostki pracownicy spółek Grupy mają prawo do następujących świadczeń po okresie zatrudnienia:

 • odpraw emerytalno-rentowych – wypłacanych jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę lub rentę,
 • odpraw pośmiertnych,
 • ekwiwalentu pieniężnego wynikającego z taryfy pracowniczej dla pracowników przemysłu energetycznego,
 • deputatów węglowych wydawanych w określonej ilości w naturze lub wypłacanych w formie ekwiwalentu pieniężnego,
 • świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • opieki medycznej.

Pracownicy spółek Grupy są również uprawnieni do nagród jubileuszowych, które są wypłacane po przepracowaniu określonej liczby lat. Wysokość nagród jubileuszowych uzależniona jest od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika.

Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia i nagród jubileuszowych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Rezerwa tworzona jest w ciężar kosztów operacyjnych w kwotach odpowiadających nabywaniu przyszłych praw przez obecnych pracowników. Wartość bieżąca tych zobowiązań jest obliczana przez niezależnego aktuariusza.

Zyski i straty aktuarialne wynikające ze zmiany założeń aktuarialnych (w tym z tytułu zmiany stopy dyskonta) i korekt aktuarialnych ex post ujmuje się w innych całkowitych dochodach w przypadku świadczeń po okresie zatrudnienia oraz w ciężar kosztów operacyjnych bieżącego okresu w przypadku nagród jubileuszowych.

Rezerwa na koszty rekultywacji

Kopalnie należące do Grupy tworzą rezerwy na koszty rekultywacji terenu po zakończeniu jego eksploatacji. Wysokość rezerwy ustala się w oparciu o przewidywany koszt przeprowadzenia prac rekultywacyjnych i zagospodarowania wyrobisk końcowych. Koszt ten dzielony jest na część przypadającą na wydobyty nadkład oraz węgiel. Rezerwę tworzy się:

 • dla części przypadającej na wydobyty węgiel: w proporcji odpowiadającej stosunkowi wydobytego węgla na dzień sprawozdawczy do planowanego całkowitego wydobycia węgla ze złoża w całym okresie eksploatacji.
 • dla części przypadającej na wydobyty nadkład: w proporcji odpowiadającej stosunkowi objętości odkrywki przypadającej na nadkład na dzień sprawozdawczy do planowanej objętości odkrywki przypadającej na nadkład na zakończenie okresu eksploatacji.

W przypadku rekultywacji składowisk popiołów (odpadów poprodukcyjnych z produkcji energii elektrycznej) koszt tworzenia rezerwy ujmowany jest w kosztach operacyjnych proporcjonalnie do stopnia zapełnienia składowiska a odwracanie dyskonta jest rozliczane w ciężar kosztów finansowych.

Rezerwa na rekultywację terenów po budowie farm wiatrowych tworzona jest w momencie oddania farmy do eksploatacji w wysokości wartości bieżącej szacunkowych kosztów demontażu i wywozu pozostałości urządzeń, konstrukcji i budowli oraz doprowadzenia gruntu do stanu jak najbardziej zbliżonego do stanu sprzed budowy farmy.

Szacunki dotyczące przewidywanych kosztów rekultywacji podlegają aktualizacji nie rzadziej niż raz na 5 lat, z tym, że corocznie weryfikowana jest wielkość rezerwy zgodnie z aktualnymi założeniami w zakresie stopy inflacji, stopy dyskonta oraz odpowiednio wielkości wydobycia węgla lub stopnia zapełnienia składowiska.

Przyrost rezerwy dotyczący danego roku obciąża odpowiednio koszty operacyjne lub jest ujmowany w wartości początkowej środków trwałych. Efekt odwracania dyskonta obciąża koszty finansowe. Zmiana wyceny rezerw wynikająca ze zmiany założeń (np. w zakresie czynników makroekonomicznych, sposobu przeprowadzenia rekultywacji, terminu, itp.), ujmowana jest:

 • dla rezerw ujmowanych jako część kosztu wytworzenia środka trwałego: dodaje się lub odejmuje od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia odnośnego składnika aktywów, z tym że kwota odjęta od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia składnika aktywów nie powinna przewyższać jego wartości księgowej;
 • w pozostałych kosztach operacyjnych lub pozostałych przychodach operacyjnych – dla innych przypadków.

Rezerwa z tytułu niedoboru uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Rezerwę na zobowiązania z tytułu emisji CO2 jednostki Grupy Kapitałowej PGE ewidencjonują w odniesieniu do niedoboru uprawnień do emisji CO2 przyznanych nieodpłatnie. Rezerwa tworzona jest w wysokości najbardziej właściwego szacunku nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień sprawozdawczy, z uwzględnieniem zaewidencjonowanej wartości EUA otrzymanych nieodpłatnie oraz EUA zakupionych, a także możliwego pokrycia niedoboru certyfikatami CER lub ERU.

Koszt utworzonej rezerwy prezentowany jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w działalności operacyjnej a ewidencjonowany jako koszt własny sprzedaży w układzie kalkulacyjnym oraz podatki i opłaty w układzie porównawczym.

Rezerwa na wartość praw majątkowych przeznaczonych do umorzenia

Rezerwa jest tworzona w oparciu o wymóg procentowego udziału energii odnawialnej i energii wytworzonej w jednostkach kogeneracji w całkowitej sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy końcowego oraz wielkość sprzedaży do końcowego odbiorcy. Do wysokości posiadanych praw majątkowych przeznaczonych do umorzenia rezerwę ujmuje się w wartości tych praw. Rezerwę w wysokości niepokrytej prawami majątkowymi wycenia się w wiarygodnie oszacowanej kwocie wypełnienia przyszłego obowiązku umorzenia praw majątkowych. Dokonując szacunku uwzględnia się między innymi wysokość opłaty zastępczej oraz ceny. Koszt tworzonej rezerwy ujmuje się w kosztach sprzedaży.

4.26 Zobowiązania

Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Grupy, którego wypełnienie, według oczekiwań, spowoduje wypływ z Grupy środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.

Grupa dzieli zobowiązania na następujące kategorie:

 • zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
 • pozostałe zobowiązania finansowe, wyceniane na kolejne dni sprawozdawcze wg zamortyzowanego kosztu,
 • zobowiązania niefinansowe.

Gdy skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, zobowiązania prezentowane są w wartości zdyskontowanej.

4.27 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Pozostałe Fundusze Specjalne

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Jednostki wchodzące w skład Grupy tworzą taki fundusz i dokonują okresowych odpisów. Celem Funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej Grupy, pożyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych. Odpisy w ciągu roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią koszt okresu, którego dotyczą.

Aktywa i zobowiązania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są wykazywane w sprawozdaniu finansowym po skompensowaniu. Dodatkowo, jak opisano w nocie 23, jednostki należące do Grupy Kapitałowej PGE tworzą rezerwę na świadczenia po okresie zatrudnienia (ZFŚS).

4.28 Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności oraz współmierności przychodów i kosztów. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się:

 • równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych, które zostały otrzymane przed 1 lipca 2009 roku są odnoszone równomiernie w przychody ze sprzedaży produktów,
 • otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych,
 • przyjęte nieodpłatnie rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne. Odpisy tych przychodów dokonywane są w pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od tych aktywów trwałych.

Dotacje rządowe są ujmowane, jeżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie związane z nią warunki. Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas rozliczenie następuje poprzez stopniowe zwiększanie pozostałych przychodów operacyjnych proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych od tych składników majątkowych.

4.29 Leasing

Klasyfikacji leasingu dokonuje się na dzień rozpoczęcia leasingu, w oparciu o treść ekonomiczną umowy.

Umowę najmu, dzierżawy lub inną umowę o podobnym charakterze, na mocy, której następuje przeniesienie na Grupę zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów, klasyfikuje się jako leasing finansowy. Przedmiot leasingu finansowego ujmuje się w aktywach z dniem rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot: wartości godziwej przedmiotu leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Wszelkie początkowe koszty bezpośrednie leasingobiorcy zwiększają kwotę wykazywaną jako składnik aktywów. Opłaty leasingowe dzieli się na kwotę pomniejszającą saldo zobowiązania i kwotę kosztów finansowych w taki sposób, aby utrzymywać stałą stopę dyskontową w stosunku do nieuregulowanej części zobowiązania. Koszty finansowe ujmuje się w kosztach finansowych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przez okres leasingu.

Leasing, przy którym znacząca część ryzyka i pożytków z tytułu własności pozostaje udziałem leasingodawcy (finansującego), stanowi leasing operacyjny. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się jako koszty metodą liniową przez okres leasingu chyba, że zastosowanie innej systematycznej metody lepiej odzwierciedla sposób rozłożenia w czasie korzyści czerpanych przez użytkownika.

4.30 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzane jest metodą pośrednią.

Nowe standardy i interpretacje, które weszły w życie 1 stycznia 2015 roku

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku weszły w życie doroczne poprawki do MSSF (cykl 2011-2013). Dotyczyły one:

 • MSSF 3 – zmiana zakresu stosowania dla wspólnych przedsięwzięć;
 • MSSF 13 – zakres pkt 52 (portfel wyjątków);
 • MSR 40 - wyjaśnienie relacji pomiędzy MSSF 3 a MSR 40 przy klasyfikacji nieruchomości jako nieruchomości inwestycyjnej lub nieruchomości zajmowanej przez właściciela.

Dla okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie obowiązuje interpretacja KIMSF 21 Opłaty publiczne.

Powyższe zmiany oraz nowa interpretacja nie miały wpływu na stosowaną politykę rachunkowości i nie wymagały zmian sprawozdania finansowego.

Zmiana raportowania segmentów działalności

Mając na uwadze poprawę przejrzystości raportowania działalności operacyjnej spółek w poszczególnych segmentach od 2015 roku dokonane zostały następujące zmiany w ich strukturze:

 • Połączono dotychczasowy segment Obrotu Hurtowego z segmentem Sprzedaży Detalicznej, tworząc segment Obrotu.

  Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na wyeliminowanie przepływów między dotychczasowymi segmentami, pozwalające na czytelniejszą prezentację i skuteczniejszą ocenę wyników osiąganych przez Grupę Kapitałową PGE.

  • Przeniesiono spółkę ENESTA sp. z o.o. z segmentu Pozostałej Działalności do segmentu Obrotu.
  • Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na prezentację wyników operacyjnych wspomnianej wyżej spółki zgodnie z charakterem jej aktywności zapewniając bardziej spójny obraz działalności Grupy Kapitałowej PGE w segmencie Obrotu.
  • Przeniesiono spółki realizujące działalność na rzecz segmentu Energetyki Konwencjonalnej z segmentu Pozostałej Działalności do segmentu Energetyki Konwencjonalnej.

  Powyższa zmiana zapewnia większą porównywalność międzyokresową segmentu poprzez wyeliminowanie zmienności w rozliczaniu działalności usługowej świadczonej przez spółki o charakterze pomocniczym. Włączone do segmentu Energetyki Konwencjonalnej spółki prowadzą następującą działalność:

  • roboty budowlane, remontowe, modernizacyjne oraz inwestycyjne w zakresie urządzeń energetycznych;
  • pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji projektów inwestycyjnych;
  • wykonywanie kompleksowych badań diagnostycznych oraz pomiarów maszyn i urządzeń elektroenergetycznych;
  • zagospodarowywanie produktów ubocznych spalania węgla, opracowywanie i wdrażanie technologii ich wykorzystywania;
  • rekultywacja terenów zdegradowanych

  Zmiana prezentacyjna ujmowania odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz wartość firmy

  Przepisy MSSF UE nie wskazują jednoznacznie, w jakich pozycjach rachunku zysków i strat należy ujmować odpisy z tytułu utraty wartości, tym samym sposób ich ujęcia zależy od wybranej polityki rachunkowości. W praktyce można zaobserwować różne podejście, tym niemniej zarówno wśród jednostek stosujących MSSF UE, jak i wśród firm audytorskich, najczęściej preferowanym rozwiązaniem jest ujmowanie odpisów aktualizujących w ramach kosztów rodzajowych (jako część kosztów amortyzacji lub w osobnej pozycji). Tym samym utworzenie lub rozwiązanie odpisów aktualizujących nie wpływa na raportowany zysk EBITDA.

  Zgodnie z poprzednio stosowaną polityką rachunkowości Grupa Kapitałowa PGE ujmowała odpisy z tytułu aktualizacji wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz wartości firmy w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych.

  Począwszy od sprawozdania finansowego za okres zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE zmieniła politykę rachunkowości w ten sposób, iż utworzenie lub rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz wartości firmy jest ujmowane w kosztach rodzajowych. Zdaniem kierownictwa Grupy zmieniona polityka rachunkowości w lepszy sposób aplikuje MSSF UE oraz zapewnia większą przejrzystość i porównywalność sprawozdań z innymi jednostkami.

  Zmiany prezentacyjne

  W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej dokonano połączenia należności z tytułu dostaw i usług z pozostałymi należnościami finansowymi oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług z pozostałymi zobowiązanymi finansowymi.

  Dodatkowo Grupa Kapitałowa PGE zdecydowała o zmianie prezentacji wybranych pozycji:

  • doszacowania sprzedaży energii elektrycznej z pozycji pozostałych aktywów krótkoterminowych do pozycji należności z tytułu dostaw i usług;
  • instrumenty pochodne CCIRS i IRS z instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy do długoterminowych instrumentów pochodnych;
  • środki pieniężne funduszu likwidacji zakładu górniczego (FLZG) gromadzone i lokowane zgodnie z wymogami ustawy prawo górnicze i geologiczne ze środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz pozostałych pożyczek i należności finansowych do długoterminowych należności finansowych;
  • wybranych pozycji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych do działalności podstawowej.

  Zdaniem kierownictwa Grupy zmieniona prezentacja w bardziej prawidłowy sposób przedstawia charakter pozycji oraz zapewnia większą porównywalność sprawozdań z innymi podmiotami.

  Przekształcenie danych porównawczych

  W związku z powyższym Grupa Kapitałowa PGE przekształciła dane porównawcze prezentowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniach z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Przekształcenie zostało przedstawione w poniższych tabelach. Odpowiednio przekształcono również informacje prezentowane w dodatkowych notach objaśniających do niniejszego sprawozdania finansowego.