Grupa PGE na rynku kapitałowym

Pierwsze notowanie praw do akcji PGE S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyło się 6 listopada 2009 roku. Pierwsze notowanie akcji miało miejsce 15 grudnia 2009 roku.

Akcje PGE są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w systemie notowań ciągłych. PGE ma największą rynkową kapitalizację wśród polskich spółek energetycznych na warszawskim parkiecie. Biorąc pod uwagę ilość zawieranych transakcji akcje Spółki należą do najbardziej płynnych walorów charakteryzujących się dużym zainteresowaniem inwestorów. Akcje PGE wchodzą w skład najważniejszych indeksów warszawskiej giełdy: WIG20 – skupiającego akcje największych i najbardziej płynnych spółek, WIG – skupiającego wszystkie spółki z Rynku Głównego GPW oraz WIG Energia skupiającego spółki z sektora energetycznego, a także popularnych zagranicznych indeksów giełdowych, m.in. MSCI Poland. Akcje PGE od 2011 roku są również notowane w ramach indeksu skupiającego polskie spółki zaangażowane w społeczną odpowiedzialność biznesu – RESPECT Index.

Notowania akcji na GPW

Notowania akcji PGE oraz wartości indeksów WIG20, WIG Energia oraz RESPECT Index na GPW od 2 stycznia do 31 grudnia 2014 roku .

 

Rysunek: Kurs akcji PGE względem indeksu WIG20, WIG ENERGIA i RESPECT INDEX (wykres znormalizowany).

Źródło: GPW

 

Polska giełda a w szczególności ceny akcji polskich spółek z sektora energetycznego znalazły się pod silną presją w 2015 roku. Indeks WIG-Energia spadł w ciągu roku o 32,2 %. Dla porównania indeks największych spółek warszawskiego parkietu WIG20 w ciągu roku spadł o 19,5%. Kurs PGE S.A. w tym czasie stracił 33% odzwierciedlając ogólnie negatywny sentyment względem sektora energetyki. Na koniec roku jedna akcja PGE S.A. kosztowała 12,8 PLN, co przekładało się na rynkową wycenę Grupy PGE równą 23,9 mld PLN. Najwyższa cena w roku wyniosła 21,4 PLN, a najniższy kurs osiągnął wartość 12,1 PLN.

 

Rysunek: Cena i wolumen akcji PGE S.A. w 2015 roku (w PLN).

Akcje

Wszystkie akcje PGE S.A. są akcjami na okaziciela. Akcje nie są uprzywilejowane, jednak Statut Spółki przewiduje szczególne uprawnienia dla Skarbu Państwa, m.in. w zakresie szczególnych uprawnień dotyczących wpływu na wybór członków Rady Nadzorczej.

Wyszczególnienie 2015 rok
Średnia wartość obrotów na sesję (mln zł) 40,5
Średni wolumen na sesję (tys szt.) 2.383
Kurs maksymalny w roku (PLN) 21,43
Kurs minimalny w roku (PLN) 12,06

Źródło: Bloomberg

 

Głównym akcjonariuszem PGE S.A. jest Skarb Państwa, który posiada 1.091.681.706 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 PLN każda, reprezentujących 58,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.091.681.706 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 58,39% ogólnej liczby głosów.

Udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym PGE S.A. (stan na koniec 2015 r.)

Akcjonariusz Liczba akcji
(szt.)
Liczba głosów
(szt.)
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
(%)
       
Skarb Państwa 1.091.681.706 1.091.681.706 58,39%
Pozostali 778.079.123 778.079.123 41,61%
Razem 1.869.760.829 1.869.760.829 100,00%

 

Relacje Inwestorskie

PGE S.A. w sposób stały utrzymuje relacje z inwestorami organizując m.in. spotkania z analitykami i zarządzającymi funduszami. Biuro Relacji Inwestorskich dedykowane komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego zapewnia stały i równy dostęp do informacji o Spółce dla wszystkich obecnych, jak i potencjalnych inwestorów. Koncepcja pracy Biura Relacji Inwestorskich opiera się na dwustronnej komunikacji z szeroko pojętym rynkiem. W cyklu kwartalnym są organizowane prezentacje wyników finansowych Spółki. Mając na uwadze różne potrzeby uczestników rynku kapitałowego Spółka zapewnia możliwość uczestnictwa „na odległość” we wszystkich publicznie organizowanych przez nas spotkaniach oraz w Walnych Zgromadzeniach. Spółka umożliwia również odtworzenia zapisu wszystkich transmisji z poziomu strony internetowej dedykowanej Relacjom Inwestorskim oraz na kanale YouTube Grupy Kapitałowej PGE. Dodatkowo od 2014 roku Spółka udostępnia inwestorom komentarz wideo Prezesa Spółki do wyników finansowych i operacyjnych bezpośrednio po publikacji. Spółka prowadzi aktywną politykę informacyjną poprzez stronę internetową Relacji Inwestorskich www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie, funkcjonującą równolegle w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i angielskim. Wychodząc naprzeciw obecnym, jak i potencjalnych inwestorom, stworzono mobilną aplikację dostępną na stronie Relacji Inwestorskich Spółki. Umożliwia ona szybki dostęp do aktualnych informacji o Spółce.

Co roku Biuro Relacji Inwestorskich za pomocą podmiotów zewnętrznych prowadzi badanie akcjonariatu Spółki oraz badanie jej postrzegania przez inwestorów i analityków. Umożliwiają one identyfikację akcjonariuszy oraz zdobycie wiedzy o potrzebach rynku kapitałowego względem Spółki. Dzięki pozyskanym opiniom stale udoskonalana jest komunikacja oraz dostosowane są dostarczane materiały, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom inwestorów.

Zespół Relacji Inwestorskich jest stale do dyspozycji wszystkich uczestników rynku kapitałowego. Na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Inwestorzy znajdą bezpośredni kontakt do konkretnych osób odpowiadających za udzielanie inwestorom rzetelnej i wyczerpującej informacji o Spółce. Zdając sobie sprawę z trudności branżowego języka używanego w komunikacji Spółka udostępnia wyczerpujący słowniczek terminów branży energetycznej na inwestorskiej stronie internetowej Grupy Kapitałowej PGE: www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/grupa/otoczenie-rynkowe/slowniczek.

Kalendarium raportowania

  • 16 lutego 2016 roku - Skonsolidowany raport roczny Grupy PGE oraz jednostkowy PGE S.A. za 2015 rok
  • 10 maja 2016 roku - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
  • 9 sierpnia 2016 roku - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
  • 8 listopada 2016 roku - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Polityka Dywidendy

Zarząd PGE S.A. stosuje politykę w zakresie dywidendy przewidującą wypłaty z zysku dla akcjonariuszy w wysokości uwzględniającej rozwój działalności Spółki i umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o przyjęciu do stosowania nowej polityki dywidendy.

Dotychczasowa polityka dywidendy określała deklarację Zarządu PGE S.A. w zakresie propozycji dywidendy kierowanej do Walnego Zgromadzenia Spółki na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto.

Zgodnie ze zmienioną polityką, Zarząd PGE S.A. zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Wypłata dywidendy w każdym roku obrotowym jest uzależniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia Spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji. Polityka dywidendy podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd PGE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki w dniu 24 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.458.413.446,62 PLN na wypłatę dywidendy. Dywidenda dla akcjonariuszy wyniosła 0,78 PLN na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych było 1.869.760.829 akcji.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 24 września 2015 roku. Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom 15 października 2015 roku.

 

Rysunek: Wysokość dywidendy i zysku na akcję