Wskaźniki GRI G4 i GC

Wskaźniki profilowe
Wskaźnik Zasady Global Compact
Strategia i analiza
G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategii  
Profil organizacji
G4-3 Nazwa organizacji  
G4-4 Główne produkty/usługi  
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji  
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja  
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji  
G4-9 Skala działalności organizacji  
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę, z podziałem na płeć GC-6
G4-11 Liczba pracowników objęta układem zbiorowym GC-3
G4-12 Opis łańcucha dostaw  
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności  
G4-14 Zarządzanie ryzykiem w organizacji GC-10
G4-15 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację GC-1 ,  GC-2
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach orzeczniczych  
G4-EU1 Zainstalowana moc w podziale na podstawowe źródła energii oraz poziom regulacji  
G4-EU2 Wyprodukowana energia netto w podziale na źródła energii oraz wymagania regulatora  
G4-EU3 Liczba kont klientów indywidualnych, instytucjonalnych i komercyjnych  
G4-EU4 Długość naziemnych i podziemnych linii sieci przesyłu oraz dystrybucji energii według wymagań regulatora  
G4-EU5 Alokacja uprawnień do emisji dwutlenku węgla bądź jego ekwiwalentu według podziału na systemy handlu emisjami  
G4-17 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture  
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację  
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy  
G4-32 Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizacji i tabela GRI  
G4-34 Struktura zarządcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ zarządczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania  
G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania organizacji takie jak kodeks postępowania lub kodeks etyki GC-10
Wskaźniki w obszarze ekonomicznym
Istotny aspekt: Wyniki ekonomiczne
G4-DMA DMA Wyniki ekonomiczne  
G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona  
Istotny aspekt: pośredni wpływ ekonomiczny
G4-DMA DMA Pośredni wpływ ekonomiczny  
G4-EC7 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów i działania pro bono  
Wskaźniki w obszarze środowiskowym
Istotny aspekt: Bioróżnorodność
G4-DMA DMA Bioróżnorodność GC-7
G4-EN12 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych w tym obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi GC-8
Istotny aspekt: Emisje
G4-DMA DMA Emisje GC-7
G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych GC-7
G4-EN21 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza GC-7
Istotny aspekt: Ścieki i odpady
G4-DMA DMA Ścieki i odpady  
G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia GC-8
G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem GC-8
Istotny aspekt: Zgodność z regulacjami
G4-DMA DMA Zgodność z regulacjami GC-7
G4-EN29 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska GC-8
  Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii. GC-9
Wskaźniki w obszarze społecznym - praktyki w zakresie zatrudnienia i godnej pracy
Istotny aspekt: Zatrudnienie 
G4-DMA DMA Zatrudnienie GC-4 , GC-5
G4-LA1 Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci, w podziale na Spółki GC-6
G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek operacyjnych  
Istotny aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy
G4-DMA DMA Bezpieczeństwo i higiena pracy  
G4-LA6 Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów oraz płci  
Istotny aspekt: Edukacja i szkolenia 
G4-DMA DMA Edukacja i szkolenia  
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według kategorii zatrudnienia i płci GC-6
G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę  
G4-LA11 Odsetek pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci GC-6
Istotny aspekt: Różnorodność i równość szans
G4-DMA DMA Różnorodność i równość szans  
G4-LA12 Skład ciał zarządczych, nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności GC-6
Wskaźniki w obszarze społecznym – społeczeństwo
Istotny aspekt: Przeciwdziałanie korupcji
G4-DMA DMA Przeciwdziałanie korupcji GC-10
G4-SO3 Całkowita liczba i odsetek  jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane ryzyka GC-10
Wskaźniki w obszarze społecznym – odpowiedzialność za produkt
Istotny aspekt: Etykietowanie produktów i usług
G4-DMA DMA Etykietowanie produktów i usług  
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta  
Istotny aspekt: Poufność informacji klienta
G4-DMA DMA Poufność informacji klienta  
G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych  
Istotny aspekt: Dostępność produktów i usług
G4-DMA DMA Dostępność produktów i usług  
G4-EU29 Przeciętny czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej