9. Rzeczowe aktywa trwałe

 
w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Grunty 243 268
Budynki i budowle 18.465 19.583
Urządzenia techniczne 17.774 22.089
Środki transportu 325 302
Inne rzeczowe aktywa trwałe 2.390 2.798
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie 7.871 4.698
WARTOŚĆ NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 47.068 49.738

DOWNLOAD XLS

 

Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych

w milionach złotych Grunty Budynki i budowle Urządzenia
techniczne
Środki transportu Inne rzeczowe
aktywa trwałe
Rzeczowe
aktywa trwałe
w budowie
Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO              
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 293 29.865 36.457 658 4.198 4.800 76.271
Nakłady inwestycyjne - 1 7 3 2 9.205 9.218
Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych w budowie 14 1.880 3.200 82 810 (5.986) -
Likwidacja, sprzedaż (2) (130) (442) (21) (11) (4) (610)
Zmiany w składzie GK PGE   (2) (1) (1) - - (4)
Pozostałe (39) 55 40 (1) (8) 4 51
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 266 31.669 39.261 720 4.991 8.019 84.926
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE              
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 25 10.282 14.368 356 1.400 102 26.533
Amortyzacja  i wartość netto likwidacji ujętych w kosztach rodzajowych 6 1.169 1.471 56 152 3 2.857
Odpisy aktualizujące - 1.859 6.077 4 1.037 46 9.023
Likwidacja, sprzedaż (1) (106) (439) (19) (11) (3) (579)
Zmiany w składzie GK PGE - (1) (1) (1) - - (3)
Pozostałe (7) 1 11 (1) 23 - 27
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 23 13.204 21.487 395 2.601 148 37.858
WARTOŚĆ NETTO NA 31  GRUDNIA 2015 243 18.465 17.774 325 2.390 7.871 47.068

 

w milionach złotych Grunty Budynki i budowle Urządzenia
techniczne
Środki transportu Inne rzeczowe
aktywa trwałe
Rzeczowe
aktywa trwałe
w budowie
Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO              
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 285 28.633 34.872 599 3.060 2.771 70.220
Nakłady inwestycyjne - 16 6 2 3 6.214 6.241
Rozliczenie rzeczowych aktywów trwałych w budowie 18 1.347 1.968 81 605 (4.019) -
Likwidacja, sprzedaż - (100) (340) (19) (7) (1) (467)
Zmiany w składzie GK PGE (18) - (13) (5) (1) (1) (38)
Pozostałe 8 (31) (36) - 538 (164) 315
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 293 29.865 36.457 658 4.198 4.800 76.271
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE              
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 21 9.187 12.957 321 1.317 290 24.093
Amortyzacja  i wartość netto likwidacji ujętych w kosztach rodzajowych 5 1.199 1.622 54 88 - 2.968
Odpisy aktualizujące - 5 57 - - 94 156
Likwidacja, sprzedaż - (67) (330) (16) (7) - (420)
Zmiany w składzie GK PGE - - (4) (3) (1) - (8)
Pozostałe (1) (42) 66 - 3 (282) (256)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 25 10.282 14.368 356 1.400 102 26.533
WARTOŚĆ NETTO NA 31 GRUDNIA 2014 268 19.583 22.089 302 2.798 4.698 49.738

DOWNLOAD XLS

 

Istotne zwiększenia i zmniejszenia rzeczowych aktywów trwałych

Największe nakłady poniesione zostały przez segment Energetyka Konwencjonalna (6.434 mln PLN), segment Dystrybucja (1.775 mln PLN) oraz segment Energetyka Odnawialna (930 mln PLN). Główne pozycje nakładów stanowiły: budowa bloków 5 – 6 w Elektrowni Opole (2.663 mln PLN) i kompleksowa rekonstrukcja i modernizacja bloków 7–12 w Elektrowni Bełchatów (1.043 mln PLN), budowa farmy wiatrowej Resko II (349 mln PLN), budowa farmy wiatrowej Lotnisko (381 mln PLN) w segmencie Energetyka Odnawialna, przyłączenie nowych odbiorców (585 mln PLN) oraz modernizacja i rozbudowa sieci, stacji i linii (828 mln PLN) w segmencie Dystrybucja.

W bieżącym okresie nie miały miejsca istotne transakcje sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

Koszty finansowania zewnętrznego

W ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE ujęła w wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz rzeczowych aktywów trwałych w budowie koszty finansowania zewnętrznego w wysokości około 67 mln PLN (37 mln PLN w okresie porównywalnym).

Aktywowane koszty udostępnienia złoża

W bieżącym okresie, zgodnie z wymogami KIMSF 20, aktywowano poniesione wydatki na usuwanie nadkładu na etapie produkcji w kwocie 778 mln PLN. Jednocześnie w bieżącym okresie sprawozdawczym, w koszty została odniesiona amortyzacja aktywowanych wydatków w wysokości 58 mln PLN. Aktywowane koszty udostępnienia złoża są prezentowane w pozycji „inne rzeczowe aktywa trwałe”.

Aktywowanie zmian wyceny rezerwy rekultywacyjnej

Grupa Kapitałowa PGE ujmuje w wartości rzeczowych aktywów zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej przypisanej do nadkładu, rezerwy na rekultywację terenów po farmach wiatrowych i rezerwy na likwidację rzeczowych aktywów trwałych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość netto aktywowanej części rezerw rekultywacyjnych wyniosła 900 mln PLN (w tym rezerwa na rekultywację wyrobisk końcowych 779 mln PLN). W okresie porównawczym wartość netto aktywowanej części rezerw rekultywacyjnych wyniosła 1.068 mln PLN (w tym rezerwa na rekultywację wyrobisk końcowych 1.014 mln PLN). Aktywowana część rezerwy rekultywacyjnej jest prezentowana w pozycjach: „grunty” i „inne rzeczowe aktywa trwałe”.

10. Nieruchomości inwestycyjne

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 33 22
Zwiększenia stanu - 13
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące (2) (2)
Zmniejszenia stanu (1) -
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 30 33

DOWNLOAD XLS

 

Nieruchomości inwestycyjne w spółkach Grupy Kapitałowej PGE obejmują głównie budynki znajdujące się na terenie danej spółki, wynajmowane podmiotom trzecim w całości lub w części.

Z punktu widzenia istotności skonsolidowanego sprawozdania finansowego wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych nie różni się istotnie od ich wyceny ustalonej zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

11. Wartości niematerialne

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 3
Wartość firmy 286 286
Oprogramowanie 93 63
Pozostałe licencje i patenty 127 94
Zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntów 61 56
Inne wartości niematerialne 135 143
Wartości niematerialne nieoddane do użytkowania 200 118
WARTOŚĆ NETTO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 904 763

DOWNLOAD XLS

 

Zmiany stanu wartości niematerialnych

w milionach złotych Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Oprogramowanie Pozostałe licencje i patenty Zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntów Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne nieoddane do użytkowania Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO                
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 19 286 382 149 64 228 121 1.249
Nakłady inwestycyjne - - 1 - - - 231 232
Rozliczenie wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania - - 69 72 1 9 (151) -
Likwidacja, sprzedaż (1) - (21) - - - (1) (23)
Pozostałe 1 - (1) 2 6 5 1 14
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 19 286 430 223 71 242 201 1.472
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE                
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 16 - 319 55 8 85 3 486
Amortyzacja 1 - 39 40 1 8 - 89
Odpisy aktualizujące - - - - - 16 - 16
Likwidacja, sprzedaż (1) - (21) - - - - (22)
Pozostałe 1 - - 1 1 (2) (2) (1)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 17 - 337 96 10 107 1 568
WARTOŚĆ NETTO NA 31 GRUDNIA 2015 2 286 93 127 61 135 200 904

 

w milionach złotych Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Oprogramowanie Pozostałe licencje i patenty Zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntów Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne nieoddane do użytkowania Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO                
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 18 289 362 108 63 213 86 1.139
Nakłady inwestycyjne - - - - - - 108 108
Rozliczenie wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania - - 24 41 1 9 (75) -
Likwidacja, sprzedaż - - (2) - - (1) - (3)
Zmiany w składzie GK PGE - - (2) - - (1) - (3)
Pozostałe 1 (3) - - - 8 2 8
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 19 286 382 149 64 228 121 1.249
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE                
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 14 - 286 32 8 78 3 421
Amortyzacja 1 - 37 24 - 9 - 71
Likwidacja, sprzedaż - - (2) - - (1) - (3)
Zmiany w składzie GK PGE - - (2) - - (1) - (3)
Pozostałe 1 - - (1) - - - -
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 16 - 319 55 8 85 3 486
WARTOŚĆ NETTO NA 31 GRUDNIA 2014 3 286 63 94 56 143 118 763

DOWNLOAD XLS

 

Wartości niematerialnie nieoddane do użytkowania

Prezentowana kwota wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczy przede wszystkim: programów wdrożenia systemów informatycznych w Grupie Kapitałowej (w tym systemu SAP) oraz prac rozwojowych związanych z budową pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

Wartość firmy

Ocena wartości odzyskiwalnej wartości firmy została opisana w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

12. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku Grupa posiada jednostkę stowarzyszoną Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, w której posiada 34,93% udział w kapitale oraz w prawach głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Udział jednostki stowarzyszonej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wynosił 8 mln PLN na dzień 31 grudnia 2015 roku i 9 mln PLN dzień 31 grudnia 2014 roku zaś udział w zysku/stracie w obu latach wyniósł poniżej 1 mln PLN.

13. Udział we wspólnym przedsięwzięciu

W ciągu okresów obrotowych zakończonych dnia 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa PGE nie uczestniczyła w istotnych wspólnych przedsięwzięciach.

14.1 Aktywa z tytułu podatku odroczonego

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone*
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 1.520 505
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 31 35
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań 271 285
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zapasów 21 27
Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT 231 161
Rezerwa na koszty rekultywacji 605 598
Rezerwa na zakup uprawnień do emisji CO2 144 129
Rezerwy na świadczenia pracownicze 591 631
Pozostałe rezerwy 128 176
Nieodpłatnie otrzymana infrastruktura i otrzymane opłaty przyłączeniowe 141 149
Pozostałe 20 15
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 3.703 2.711

*przekształcenie danych porównawczych obejmowało reklasyfikację wartości pomiędzy wybranymi pozycjami

DOWNLOAD XLS

 

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego - aktywa

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2.711  2.560
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym 1.012 59
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami (16) 89
Pozostałe zmiany (4)   3
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 3.703 2.711

DOWNLOAD XLS

14.2 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone*
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 2.681 2.999
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową praw majątkowych pochodzenia energii 107 83
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 357 334
Uprawnienia do emisji CO2 403 310
Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT 671 672
Pozostałe 23 20
REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 4.242 4.418

*przekształcenie danych porównawczych obejmowało reklasyfikację wartości pomiędzy wybranymi pozycjami

DOWNLOAD XLS

 

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego - rezerwa

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 4.418 3.960
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym (172) 451
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami (4) -
Pozostałe zmiany - 7
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 4.242 4.418

 

 

PO SKOMPENSOWANIU AKTYWA I REZERWY W POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁKACH PODATEK ODROCZONY GRUPY PREZENTOWANY JEST JAKO:
w milionach złotych
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 313 383
Rezerwa z tytułu podatku dochodowego (852) (2.090)

DOWNLOAD XLS

 

15. Zapasy

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014
Koszt historyczny Aktualizacja wartości Wartość księgowa netto Koszt historyczny Aktualizacja wartości Wartość księgowa netto
Materiały, w tym: 1.067 (103) 964 1.129 (134) 995
Materiały remontowo-eksploatacyjne 643 (80) 563 581 (105) 476
Węgiel kamienny 307 - 307 380 - 380
Mazut 14 - 14 31 - 31
Materiały inwestycyjne 16 - 16 44 (6) 38
Pozostałe materiały 87 (23) 64 93 (23) 70
Prawa pochodzenia energii, w tym: 831 (17) 814 707 (8) 699
Prawa majątkowe zielone 681 (14) 667 601 (6) 595
Prawa majątkowe żółte 113 (2) 111 89 (2) 87
Pozostałe prawa majątkowe 37 (1) 36 17 - 17
Towary, w tym: 66 36 102 351 79 430
Uprawnienia do emisji CO2 60 38 98 329 80 409
Pozostałe towary 6 (2) 4 22 (1) 21
Pozostałe zapasy 79 - 79 51 - 51
ZAPASY RAZEM 2.043 (84) 1.959 2.238 (63) 2.175

DOWNLOAD XLS

 

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 1 STYCZNIA (63) (215)
Wycena do wartości godziwej uprawnień do emisji CO2 (42) 147
Utworzenie odpisu (55) (38)
Rozwiązanie odpisu 58 17
Wykorzystanie odpisu 19 22
Pozostałe zmiany (1) 4
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA  (84) (63)

DOWNLOAD XLS

 

Uprawnienia do emisji CO2 wykazywane w pozycji zapasów obejmują uprawnienia przeznaczone do obrotu. Uprawnienia te są wykazywane w wartości godziwej. Zmiana wyceny tych uprawnień w okresie sprawozdawczym powinna być analizowana łącznie ze zmianą wyceny kontraktów terminowych (jak przedstawiono w nocie 7.4.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

Utworzenie odpisów aktualizujących dotyczyło głównie zapasów części zamiennych i materiałów w związku z ich amortyzacją lub utratą przydatności dla poszczególnych jednostek.

Jak opisano w nocie 27.5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zapasy o wartości 65 mln PLN stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań warunkowych.

16. Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby

Jednostki wytwórcze należące do Grupy Kapitałowej PGE utrzymują instalacje, które są objęte postanowieniami ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Począwszy od 2013 roku bezwarunkowo przyznawana jest tylko część uprawnień emisyjnych na produkcję ciepła, natomiast na produkcję energii elektrycznej co do zasady brak jest bezpłatnych EUA. Jedynie na mocy art. 10c) Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej możliwa jest derogacja w zakresie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, pod warunkiem realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI). Warunkiem otrzymania bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na pokrycie produkcji energii elektrycznej jest coroczne przedstawienie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań wymienionych w Krajowym Planie Inwestycyjnym.

We wrześniu 2014 roku Grupa Kapitałowa PGE złożyła wymagane sprawozdania z realizacji inwestycji. W kwietniu 2015 roku jednostki z Grupy Kapitałowej PGE otrzymały nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 w ilości około 29 mln ton dla jednostek wytwarzających energię elektryczną oraz około 1 mln ton dla instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną.

We wrześniu 2015 roku Grupa Kapitałowa PGE złożyła kolejne sprawozdania z realizacji inwestycji objętych Krajowym Planem Inwestycyjnym. Nieodpłatne uprawnienia do emisji CO2 przynależne za rok 2015 powinny zostać przyznane do końca kwietnia 2016 roku.

w milionach złotych EUA CER/ERU Razem
wartość
  Ilość (mln Mg) Wartość Ilość (mln Mg) Wartość
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA  2015 68 1.552 - - 1.552
Zakup 38 1.301 - - 1.301
Przyznane nieodpłatnie  30 - - - -
Umorzenie (59) (681) - - (681)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 77 2.172 - - 2.172

 

w milionach złotych EUA CER/ERU Razem
wartość
  Ilość (mln Mg) Wartość Ilość (mln Mg) Wartość
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA  2014 59 1.404 - - 1.404
Zakup 33 829 3 2 831
Przyznane nieodpłatnie 34 - - - -
Umorzenie (61) (683) - - (683)
Pozostałe zmiany 3 2 (3) (2) -
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 68 1.552 - - 1.552

DOWNLOAD XLS

17.1 Pozostałe aktywa długoterminowe

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie 1.042 1.193
Pozostałe aktywa długoterminowe 21 35
POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM 1.063 1.228

DOWNLOAD XLS

 

Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie dotyczą głównie projektów inwestycyjnych prowadzonych przez segment Energetyki Konwencjonalnej.

17.2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone
KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE    
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 3 10
Usługi informatyczne 7 8
Opłaty, prowizje 41 23
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, leśnej 4 4
Pozostałe koszty rozliczane w czasie 19 25
INNE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE    
Należności z tytułu naliczonego VAT 388 261
Należności z tytułu akcyzy 90 29
Zaliczki na dostawy rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 34 13
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 13 7
POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM 599 380

DOWNLOAD XLS

 

Zwiększenie stanu rozliczeń z tytułu naliczonego VAT wynika z zakupów inwestycyjnych w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Energetyki Odnawialnej.

Kwota należności z tytułu akcyzy dotyczy zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii.

18. Środki pieniężne

Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów składa się z następujących pozycji:

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Środki pieniężne w banku i kasie 1.304 1.615
Lokaty typu overnight 57 164
Lokaty krótkoterminowe 1.743 4.417
RAZEM 3.104 6.196
Odsetki naliczone od środków pieniężnych, nie otrzymane na dzień sprawozdawczy (1) (5)
Różnice kursowe od środków pieniężnych w walutach (2) (8)
Saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w rachunku przepływów 3.101 6.183
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania               333 136
     
Pozostające do dyspozycji limity kredytowe na dzień 31 grudnia 2015 roku 5.257 3.064
w tym limity kredytowe w rachunku bieżącym 2.254 1.916
Kredyty dostępne od II kwartału 2016 roku 5.500 -

DOWNLOAD XLS

 

Szczegółowy opis zawartych umów kredytowych został opisany w nocie 27.1.4 niniejszego sprawozdania finansowego.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych dotyczą przede wszystkim:

 • środków otrzymanych jako gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz środków otrzymanych jako wadia przetargowe;
 • środków stanowiących zabezpieczenie rozliczeń jednostek Grupy Kapitałowej PGE z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

19. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

W pozycji tej wykazywane są w głównej mierze budynki i infrastruktura towarzysząca. Wartość pozycji na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku wynosi 16 mln PLN.

20. Działalność zaniechana

W ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku jednostka dominująca oraz kluczowe spółki zależne nie zaniechały żadnych istotnych obszarów swojej działalności. Tym niemniej w Grupie Kapitałowej PGE przeprowadzane są działania, w ramach których zbywane są aktywa nie związane ściśle z działalnością podstawową.

21. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty. Jednostki wchodzące w skład Grupy tworzą taki fundusz i dokonują okresowych odpisów. Fundusz nie posiada rzeczowych aktywów trwałych. Celem Funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej Grupy, pożyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych.

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Pożyczki udzielone pracownikom 96 108
Środki pieniężne 48 51
Zobowiązania funduszu (141) (161)
SALDO PO SKOMPENSOWANIU 3 (2)
Odpis na Fundusz w okresie 128 134

Aktywa i zobowiązania Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych są wykazywane w niniejszym sprawozdaniu finansowym po skompensowaniu.

22. Kapitały własne

Celem zarządzania kapitałem jest zapewnienie bezpiecznej i efektywnej struktury finansowania, uwzględniającej ryzyko operacyjne, nakłady inwestycyjne, oraz interes akcjonariuszy i inwestorów dłużnych. Zarządzanie kapitałem odbywa się na poziomie Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką, Grupa monitoruje wskaźnik długu netto (krótko- i długoterminowego zadłużenia finansowego, czyli kredyty i pożyczki bankowe, wyemitowane obligacje, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i dostępne do sprzedaży, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki i należności) do EBITDA. Aspiracje finansowe zdefiniowane w Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2014-2020 wskazują poziom 2.5x jako bezpieczny pułap zadłużenia.

  Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Wskaźnik zadłużenie / EBITDA 0,32x (0,13)x
Wskaźnik zadłużenie / kapitał 0,07x (0,02)x

W stosunku do skali Grupy, poziom zadłużenia netto w trakcie 2015 roku był relatywnie niski: wskaźnik długu netto do EBITDA zbliżony do zera.

W związku z kontynuowanym programem inwestycyjnym planowane jest sukcesywne zwiększanie dźwigni finansowej, w skutek czego Grupa będzie intensyfikować analizy ww. wskaźnika. Relacja długu netto do EBITDA jest centralnym elementem sporządzanych przez Grupę prognoz i planów finansowych.

22.1 Kapitał podstawowy

  Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Ilość akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 złotych każda 1.470.576.500 1.470.576.500
Ilość akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 złotych każda 259.513.500 259.513.500
Ilość akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 złotych każda 73.228.888 73.228.888
Ilość akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda 66.441.941 66.441.941
ŁĄCZNA ILOŚĆ AKCJI 1.869.760.829 1.869.760.829

Wszystkie akcje Spółki zostały opłacone. W ciągu okresu sprawozdawczego i do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie nastąpiły zmiany w strukturze i wysokości kapitału podstawowego.

Prawa akcjonariuszy - Uprawnienia Skarbu Państwa dotyczące działalności Spółki

Dopóki Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada w stosunku do Spółki szczególne uprawnienia.

Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa, które mogą mieć zastosowanie do spółek z Grupy Kapitałowej PGE, przewiduje ustawa z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 65 poz. 404). Na podstawie przedmiotowych przepisów Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, może wyrazić sprzeciw wobec podjętej przez Zarząd uchwały lub innej dokonanej przez Zarząd czynności prawnej, której przedmiotem jest rozporządzenie składnikiem mienia Spółki stanowiące zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej. Sprzeciwem mogą być objęte obejmuje również uchwały organu spółki dotyczące:

 • rozwiązania Spółki,
 • zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji składnika mienia wchodzącego w skład infrastruktury krytycznej,
 • zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 • zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • przyjęcia planu rzeczowo-finansowego, planu działalności inwestycyjnej lub wieloletniego planu strategicznego,
 • przeniesienia siedziby Spółki za granicę

jeżeli wykonanie takiej uchwały stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej. Sprzeciw wyrażany jest w formie decyzji administracyjnej.

Ustawa wprowadziła funkcję pełnomocnika ds. infrastruktury krytycznej. Pełnomocnik ma być powoływany przez Spółkę w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa oraz dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Grupa PGE nie powołała pełnomocnika ds. infrastruktury krytycznej.

22.2 Kapitał z wyceny instrumentów finansowych

Poniższa tabela prezentuje zmianę stanu kapitału z wyceny z tytułu wdrożonej rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA (61) -
Zmiana kapitału z wyceny instrumentów finansowych, w tym: 49 (75)
Odroczenie zmian wartości godziwej zabezpieczających instrumentów finansowych w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie 51 (8)
Naliczone odsetki na instrumencie pochodnym przeniesione z kapitału
z wyceny i ujęte w kosztach odsetkowych
1 6
Rewaluacja walutowa transakcji CCIRS przeniesiona z kapitału i ujęta w wyniku
z różnic kursowych
1 (74)
Nieefektywna część zmiany wyceny do wartości godziwej transakcji zabezpieczających zaprezentowana w rachunku zysków i strat (4) 1
Podatek odroczony (9) 14
KAPITAŁ Z WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
PO UWZGLĘDNIENIU PODATKU ODROCZONEGO
(21) (61)

22.3 Różnice kursowe z przeliczenia

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych obejmują efekt przeliczenia sprawozdań finansowych zagranicznych spółek Grupy tj. PGE Trading GmbH oraz PGE Sweden AB (publ) na PLN w ramach procedur konsolidacyjnych.

22.4 Kapitał zapasowy i rezerwowy

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości kapitał zapasowy oraz pozostałe kapitały rezerwowe Grupy Kapitałowej PGE są kapitałami wykazywanymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej.

Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, podmioty mające status spółek akcyjnych są obowiązane utworzyć kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do tej kategorii kapitału przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu jednostki dominującej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego jednostki. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowymi i nie podlega ona podziałowi na inne cele. Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie istnieją inne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną, która została pomniejszona o koszty emisji akcji. Ponadto kapitał zapasowy powstał z ustawowych odpisów z zysków generowanych w poprzednich latach obrotowych, a także z nadwyżek z podziału zysku ponad wymagany ustawowo odpis.

Kapitał zapasowy podlegający podziałowi na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 6.776 mln PLN a na dzień 31 grudnia 2014 roku 2.998 mln PLN.

22.5 Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy

W poniższej tabeli przedstawiono podział zysków zatrzymanych jednostki dominującej oraz spółek zależnych na podlegające i niepodlegające podziałowi. Zyski zatrzymane niepodlegające podziałowi, to kwoty które nie mogą zostać wypłacone w formie dywidendy przez jednostkę dominującą:

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Kwoty zawarte w pozycji zyski zatrzymane niepodlegające podziałowi przez jednostkę dominującą    
 • Zyski zatrzymane spółek zależnych, przynależne akcjonariuszom jednostki dominującej, w tym korekty konsolidacyjne
6.872 11.668
 • Wysokość zysków/strat ujętych przez jednostkę dominującą w zyskach zatrzymanych poprzez pozycję innych całkowitych dochodów
(4) (3)
Zyski zatrzymane jednostki dominującej, podlegające podziałowi 1.768 5.236
Łącznie zyski zatrzymane wykazywane w sprawozdaniu skonsolidowanym przynależne akcjonariuszom jednostki dominującej 8.636 16.901

DOWNLOAD XLS

22.6 Kapitały własne przypisane udziałom niekotrolującym

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku kapitały własne przypisane udziałom niekontrolującym w większości dotyczą akcjonariuszy mniejszościowych spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Poniżej przedstawiono zmiany kapitałów przypisanych udziałom niekontrolującym w okresach sprawozdawczych.

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 116 268
Udział w zysku netto jednostek zależnych (5) 19
Udział w zyskach i stratach aktuarialnych - (1)
Dywidendy uchwalone przez jednostki zależne (4) (4)
Zmiana w udziale spółek zależnych nie powodująca utraty kontroli 68 -
Sprzedaż/wyjście z Grupy Kapitałowej spółek zależnych - (17)
Zakup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (78) (148)
Pozostałe zmiany (1) (1)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 96 116

DOWNLOAD XLS

 

Zakup udziałów niekontrolujących w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku dotyczy głównie nabycia przez PGE S.A. akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Zakup udziałów niekontrolujących w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2014 roku dotyczy głównie nabycia przez PGE S.A. akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a także efektu nabycia przez tę spółkę akcji własnych (dla celów rozliczenia skonsolidowanych kapitałów własnych transakcja ta została ujęta w taki sposób, jakby akcje własne tej spółki zostały umorzone).

Zmiana w udziale spółek zależnych nie powodująca utraty kontroli dotyczy sprzedaży 30% udziałów posiadanych przez PGE S.A. w PGE EJ1 sp. z o.o. Szerszy opis transakcji zawiera nota 35.2 do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

22.7 Zysk/Strata przypadający na jedną akcję

Zysk/(strata) podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku/straty netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.

Zysk/(strata) rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku/(straty) netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe).

W bieżącym i porównawczym okresie sprawozdawczym nie wystąpił efekt rozwodnienia zysku(straty) na jedną akcję.

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
ZYSK/ (STRATA) NETTO PRZYPISANY (3.037) 3.657
 • akcjonariuszom jednostki dominującej
(3.032) 3.638
 • udziałom niekontrolującym
(5) 19
     
ZYSK/(STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA ZWYKŁYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, ZASTOSOWANY DO OBLICZENIA ZYSKU NA JEDNĄ AKCJĘ (3.032) 3.638
     
Liczba akcji zwykłych na początek okresu sprawozdawczego 1.869.760.829 1.869.760.829
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu sprawozdawczego 1.869.760.829 1.869.760.829
ŚREDNIOWAŻONA LICZBA WYEMITOWANYCH AKCJI ZWYKŁYCH ZASTOSOWANA DO OBLICZENIA ZYSKU/(STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ 1.869.760.829 1.869.760.829
     
ZYSK/(STRATA) NETTO I ROZWODNIONY ZYSK/(STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH) (1,62) 1,95

DOWNLOAD XLS

22.8 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do zapłaty

w milionach złotych Dywidenda wypłacona lub zadeklarowana z zysków roku zakończonego dnia
  31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
DYWIDENDY GOTÓWKOWE Z AKCJI ZWYKŁYCH      
Dywidenda z zysków zatrzymanych - 1.458 2.057
Dywidenda z kapitału zapasowego - - -
DYWIDENDY GOTÓWKOWE Z AKCJI ZWYKŁYCH, RAZEM - 1.458 2.057
Dywidendy gotówkowe na akcję (w złotych) - 0,78 1,10

Dywidenda z zysków 2015 roku

W ciągu okresu sprawozdawczego oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego PGE S.A. nie dokonywała wypłat zaliczek na poczet dywidendy.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie została przyjęta propozycja podziału zysku za rok 2015. Zgodnie z Polityką dywidendy, przyjętą w sierpniu 2015 roku, Zarząd Spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 40-50% skonsolidowanego zysku netto korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Dywidenda z zysków 2014 roku

24 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE S.A. podjęło uchwałę, zgodnie z którą z zysku osiągniętego w 2014 roku, kwotę 1.458 mln PLN przeznaczono na wypłatę dywidendy (co stanowi 0,78 złotych na akcję). Dywidenda została wypłacona 15 października 2015 roku.

Dywidenda z zysków 2013 roku

6 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE S.A. przeznaczyło z zysku roku 2013 kwotę 2.057 mln PLN na wypłatę dywidendy (co stanowi 1,10 złotych na akcję). Dywidenda określona uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2014 roku została wypłacona 26 września 2014 roku.

23. Rezerwy

Bieżąca wartość księgowa rezerw przedstawia się następująco:

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Świadczenia pracownicze 2,496 517 2,582 661
Rezerwa na koszty rekultywacji 3,348 2 3,297 2
Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO2 - 760 - 676
Rezerwy na wartość praw majątkowych przeznaczonych do umorzenia - 380 - 555
Roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 97 20 73 19
Pozostałe rezerwy 103 130 147 157
RAZEM REZERWY 6,044 1,809 6,099 2,070

DOWNLOAD XLS

 

Zmiany stanu rezerw

  Świadczenia pracownicze Rezerwa
na koszty rekultywacji
Rezerwa
na niedobór uprawnień do emisji CO2
Rezerwa na prawa  majątkowe przeznaczone
do umorzenia
Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości Pozostałe Razem
1 STYCZNIA 2015 3.243 3.299 676 555 92 304 8.169
Zyski i straty aktuarialne  z wyłączeniem korekty stopy dyskonta 50 - - - - - 50
Koszty bieżącego zatrudnienia  82 - - - - - 82
Koszty przeszłego zatrudnienia (55) - - - - - (55)
Koszty odsetek 70 86 - - - - 156
Korekta stopy dyskontowej i  innych założeń (122) (224) - - - - (346)
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (725) (1) (680) (1.159) (1) (74) (2.640)
Rozwiązane rezerwy (116) (4) (1) (2) (19) (82) (224)
Utworzone rezerwy 560 56 765 986 45 85 2.497
Zmiany w składzie GK (3) - - - - - (3)
Pozostałe zmiany 29 138 - - - - 167
31 GRUDNIA 2015 3.013 3.350 760 380 117 233 7.853
  Świadczenia pracownicze Rezerwa
na koszty rekultywacji
Rezerwa
na niedobór uprawnień do emisji CO2
Rezerwa na prawa  majątkowe przeznaczone
do umorzenia
Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości Pozostałe Razem
1 STYCZNIA 2014 2.501 2.422 1.432 395 161 290 7.201
Zyski i straty aktuarialne  z wyłączeniem korekty
stopy dyskonta
62 - - - - - 62
Koszty bieżącego zatrudnienia  73 - - - - - 73
Koszty przeszłego zatrudnienia (57) - - - - - (57)
Koszty odsetek 91 89 - - - - 180
Korekta stopy dyskontowej i innych założeń 465 1.297 - - - - 1.762
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (585) (16) (682) (917) (1) (51) (2.252)
Rozwiązane rezerwy (55) - (751) (89) (79) (81) (1.055)
Utworzone rezerwy 750 83 677 1.166 11 147 2.834
Zmiany w składzie GK (2) - - - - (1) (3)
Pozostałe zmiany - (576) - - - - (576)
31 GRUDNIA 2014 3.243 3.299 676 555 92 304 8.169

DOWNLOAD XLS

23.1 Rezerwa na koszty rekultywacji

Rezerwa na rekultywację wyrobisk kopalnianych

Po zakończeniu wydobycia węgla teren po kopalniach odkrywkowych należących do Grupy Kapitałowej PGE będzie zrekultywowany. Według obecnych planów koszty będą ponoszone w latach 2023 – 2064 (w przypadku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów) oraz w latach 2045 – 2065 (w przypadku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów).

Grupa Kapitałowa PGE tworzy rezerwy na rekultywację wyrobisk końcowych. Kwota rezerwy prezentowana w sprawozdaniu finansowym obejmuje również wartość Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego tworzonego zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Wartość rezerwy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3.051 mln PLN a na dzień 31 grudnia 2014 roku 3.047 mln PLN.

Szacowane zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej na skutek zmiany stopy dyskonta finansowego:

w milionach złotych Wartość w sprawozdaniu Stopa dyskonta finansowego
  -1 p.p. +1 p.p.
Rezerwa na rekultywację wyrobisk kopalnianych 3.051 1.077 (774)

DOWNLOAD XLS

 

Rezerwa na rekultywację składowisk popiołów

Jednostki wytwórcze tworzą rezerwę na rekultywację składowisk odpadów paleniskowych. Wartość rezerwy na dzień Jednostki wytwórcze tworzą rezerwę na rekultywację składowisk odpadów paleniskowych. Wartość rezerwy na dzień sprawozdawczy wynosi 98 mln PLN, a na dzień 31 grudnia 2014 roku 93 mln PLN.sprawozdawczy wynosi 98 mln PLN, a na dzień 31 grudnia 2014 roku 93 mln PLN.

Rezerwa na rekultywację terenów po farmach wiatrowych

Spółki będące właścicielami farm wiatrowych tworzą rezerwy na rekultywację terenów. Wartość rezerwy na dzień sprawozdawczy wynosi 49 mln PLN, a na dzień 31 grudnia 2014 roku 115 mln PLN.

Koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych

Obowiązek przeprowadzenia likwidacji i rekultywacji terenu wynika z „Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji produkującej energię elektryczną oraz energię cieplną”, w którym określono sposób restytucji terenu. Wartość rezerwy na dzień sprawozdawczy wynosi 152 mln PLN (44 mln PLN na koniec okresu porównawczego) i dotyczy niektórych aktywów segmentu Energetyka Konwencjonalna i Energetyka Odnawialna

23.2 Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO2

Co do zasady rezerwę na zobowiązania z tytułu emisji CO2 jednostki Grupy Kapitałowej PGE ewidencjonują w odniesieniu do niedoboru uprawnień do emisji CO2 przyznanych nieodpłatnie. Wysokość rezerwy uwzględnia wartość EUA zakupionych, a także możliwość pokrycia niedoboru certyfikatami CER lub ERU. Jak opisano w nocie 16 niniejszego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa PGE jest uprawniona do otrzymania nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 w związku z poniesionymi nakładami na inwestycje zgłoszone do Krajowego Planu Inwestycyjnego. Przy kalkulacji rezerwy uwzględniane są również te uprawnienia.

23.3 Rezerwa na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

Spółki Grupy Kapitałowej PGE tworzą rezerwę na odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Kwestia ta dotyczy głównie spółki dystrybucyjnej, posiadającej majątek sieciowy. Rezerwa ujęta na dzień sprawozdawczy wynosi łącznie około 117 mln PLN (w tym 46 mln PLN na sprawy rozpatrywane w postępowaniu sądowym). W okresie porównawczym wartość rezerwy wyniosła 92 mln PLN (w tym 46 mln PLN na sprawy rozpatrywane w postępowaniu sądowym).

23.4 Pozostałe rezerwy

Pozostałe rezerwy obejmują głównie rezerwy utworzone na roszczenia dotyczące podatku od nieruchomości w wysokości 88 mln PLN (135 mln PLN w roku ubiegłym) oraz na sprawy sądowe prowadzone przez spółkę Exatel S.A. w wysokości 57 mln PLN (53 mln PLN w 2014 roku).

24. Świadczenia pracownicze

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Świadczenia po okresie zatrudnienia 1.624 97 1.633 98
Nagrody jubileuszowe 861 92 949 93
Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze 11 328 - 470
RAZEM REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 2.496 517 2.582 661

DOWNLOAD XLS

 

24.1 Świadczenia po okresie zatrudnienia i nagrody jubileuszowe

Wartość rezerw aktuarialnych wykazywana w sprawozdaniu finansowym pochodzi z wyceny przygotowanej przez niezależnego aktuariusza.

Bieżąca wartość księgowa rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i nagród jubileuszowych:

w milionach złotych Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne 443 49 474 51
Deputat węglowy 151 9 143 9
Taryfa energetyczna 669 24 670 25
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 300 12 290 11
Opieka medyczna 61 3 56 2
RAZEM ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA 1.624 97 1.633 98
Nagrody jubileuszowe 861 92 949 93
RAZEM REZERWY AKTUARIALNE 2.485 189 2.582 191

DOWNLOAD XLS

24.2 Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze

  Stan na dzień 31 grudnia 2015 Stan na dzień 31 grudnia 2014 <
w milionach złotych Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Rezerwa na koszty PDO 11 59 - 236
Premia roczna i inne premie dla pracowników - 139 - 103
Niewykorzystane urlopy - 127 - 121
Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze - 3 - 10
RAZEM POZOSTAŁE REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 11 328 - 470

DOWNLOAD XLS

 

Zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze

 

w milionach złotych Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne Deputat węglowy Taryfa energetyczna ZFŚS Opieka medyczna Nagrody jubileuszowe Pozostałe świadczenia pracownicze Razem
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 525 152 695 301 58 1.042 470 3.243
Zyski i straty aktuarialne  z wyłączeniem korekty stopy dyskonta (11) 22 44 11 11 (27) - 50
Korekta stopy dyskontowej (20) (7) (44) (18) (3) (30) - (122)
Koszty bieżącego zatrudnienia 18 1 9 4 1 49 - 82
Koszty przeszłego zatrudnienia (19) (4) (5) (6) (2) (19) - (55)
Koszty odsetek 13 4 18 8 1 26 - 70
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (16) (8) (23) (10) (2) (93) (573) (725)
Rozwiązane rezerwy - - - - - - (116) (116)
Utworzone rezerwy - - - - - - 560 560
Zmiany w składzie GK - - (1) - - (1) (1) (3)
Pozostałe zmiany 2 - - 22 - 6 (1) 29
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 492 160 693 312 64 953 339 3.013

 

w milionach złotych Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne Deputat węglowy Taryfa energetyczna ZFŚS Opieka medyczna Nagrody jubileuszowe Pozostałe świadczenia pracownicze Razem
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 445 130 486 236 46 941 217 2.501
Zyski i straty aktuarialne  z wyłączeniem korekty stopy dyskonta (3) 3 56 - 2 4 - 62
Korekta stopy dyskontowej 87 24 156 61 11 126 - 465
Koszty bieżącego zatrudnienia 14 1 8 5 - 45 - 73
Koszty przeszłego zatrudnienia (22) (3) (7) (2) (1) (22) - (57)
Koszty odsetek 16 5 20 10 2 38 - 91
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (12) (8) (22) (9) (2) (90) (442) (585)
Rozwiązane rezerwy - - - - - - (55) (55)
Utworzone rezerwy - - - - - - 750 750
Zmiany w składzie GK - - (2) - - - - (2)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 525 152 695 301 58 1.042 470 3.243

Analiza wrażliwości rezerw aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2015 roku na zmianę kluczowych założeń:

w milionach złotych Wartość w sprawozdaniu Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw
-1 p.p. + 1 p.p. -1 p.p. + 1 p.p.
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne 492 51 (54) (51) 56
Deputat węglowy 160 19 (15) (9) 20
Taryfa energetyczna 693 109 (103) (104) 108
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 312 46 (39) (41) 47
Opieka medyczna 64 9 (6) (6) 10
Nagrody jubileuszowe 953 56 (88) (82) 65
RAZEM 2.674 290 (305) (293) 306

DOWNLOAD XLS

25.1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
DOTACJE RZĄDOWE    
Otrzymane dotacje z NFOŚiGW 267 224
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 46 49
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 141  91
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW    
Dotacje otrzymane 337 374
Opłaty przyłączeniowe 230 237
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 95 125
Przychody z dzierżawy 26  28
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 50 30
DŁUGOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM 1.192 1.158

25.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
DOTACJE RZĄDOWE    
Otrzymane dotacje z NFOŚiGW 12 8
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 2 2
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 9 10
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW    
Dotacje otrzymane 32 43
Opłaty przyłączeniowe 36 51
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 8 9
Przychody z dzierżawy 3 6
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 10 13
KRÓTKOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM 112 142

Na pozycje dotacje otrzymane w pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów składają się głównie opłaty za przyłączenia do sieci energetycznych otrzymane przed dniem 1 lipca 2009 roku, czyli przed wejściem w życie interpretacji KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów.

26. Pozostałe zobowiązania niefinansowe

Główne składniki pozostałych zobowiązań niefinansowych na poszczególne dni sprawozdawcze przedstawiają się następująco:

w milionach złotych Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
Opłaty za korzystanie ze środowiska 273 284
Zobowiązania z tytułu należnego VAT 110 34
Zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego 128 132
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 247 291
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 234 244
Podatek dochodowy od osób fizycznych 81 81
Zobowiązanie z tytułu Programów Dobrowolnych Odejść 106 88
Zaliczki otrzymane na dostawy 142 137
Inne 67 76
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA, RAZEM 1.388 1.367

DOWNLOAD XLS

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą przede wszystkim opłat za zużycie wody oraz emisję gazów w elektrowniach konwencjonalnych oraz opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez kopalnie węgla brunatnego.

Pozycja „Inne” w głównej mierze obejmuje wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.