Kodeks Etyki

Równe traktowanie w zatrudnieniu, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi - to nasze priorytety.

Grupa PGE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić równe traktowanie w zatrudnieniu, przeciwdziała dyskryminacji i mobbingowi. Przykładem zaangażowania firmy w tym zakresie jest m.in. wdrożony już w 2011 roku Kodeks Etyki w spółce PGE EJ1 sp. z o.o. Jest on zbiorem zasad i uniwersalnych wartości, którymi kieruje się zarówno Zarząd, jak i pracownicy w życiu codziennym i zawodowym. Już w 2016 roku, zakończyliśmy w grupie PGE projekt, którego efektem było wdrożenie jednolitego Kodeksu Etyki w spółkach Grupy z dniem 6 czerwca 2016 r. Wartości, na które kładziemy szczególny nacisk w Kodeksie Etyki to Partnerstwo, Rozwój i Odpowiedzialność.

Ponadto, w PGE S.A., PGE EO S.A. oraz w PGE Obrót S.A. została wdrożona Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa, z którą zapoznawani są wszyscy pracownicy. Każdy z nich ma możliwość zgłoszenia przypadku mobbingu, którego doświadczył lub którego był świadkiem. W 2015 roku w PGE S.A. rozpoczęto prace nad Kodeksem Etyki Zakupów – wewnętrznym dokumentem dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces zakupowy.

W listopadzie 2015 roku w PGE S.A. rozpoczął się proces budowy Systemu Zarządzania Compliance. Zakres Compliance będzie obejmować między innymi zgodność z prawem i zasadami wewnętrznymi w takich obszarach jak:

  • zasady uczciwego biznesu
  • zadania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML),
  • stosunek do środowiska naturalnego;
  • zasady dotyczące BHP oraz relacje ze społecznościami lokalnymi.

Przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji

W celu realizacji polityki przeciwdziałania ryzykom nadużyć PGE S.A. wdrożyła Regulamin Kontroli Dochodzeniowej. Jest to zbiór zasad składający się na jednolity i spójny system wykrywania i zapobiegania nadużyciom.