Działalność

Grupa Kapitałowa PGE jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce.

Dzięki połączeniu własnej bazy surowcowej, wytwarzania energii elektrycznej oraz sieci dystrybucyjnej PGE gwarantuje bezpieczne i niezawodne dostawy energii elektrycznej do ponad 5 milionów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji.

Podmiotem dominującym GK PGE jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Działalność Grupy Kapitałowej PGE jest obecnie zorganizowana w czterech podstawowych segmentach:

 • Energetyka Konwencjonalna

  Przedmiotem działalności segmentu jest wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła.
  PGE jest liderem w dziedzinie wydobycia węgla brunatnego w Polsce (78%), jak również największym producentem energii elektrycznej (ok. 38% krajowej produkcji).

 • Energetyka Odnawialna

  Przedmiotem działalności segmentu jest wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz w elektrowniach szczytowo-pompowych.
  PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł z rynkowym udziałem 11%.

 • Obrót

  Przedmiotem działalności segmentu jest obrót energią elektryczną na terenie całego kraju, hurtowy obrót energią elektryczną na rynku krajowym i zagranicznym, świadczenie usług na rzecz spółek z Grupy PGE związanych z zarządzaniem handlowym zdolnościami wytwórczymi Grupy Kapitałowej i wytworzoną energią elektryczną oraz obrót pozwoleniami do emisji CO2, prawami majątkowymi i gazem.
  PGE jest jednym z liderów w handlu hurtowym i detalicznym w Polsce.

 • Dystrybucja

  Przedmiotem działalności segment jest świadczenie usług dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć.
  PGE jest drugim pod względem ilości klientów dystrybutorem energii z ok. 26% udziałem w polskim rynku dystrybucji energii.

 

 CZYTAJ WIĘCEJ...

 

Czynniki istotne dla rozwoju Grupy Kapitałowej PGE

Zdaniem Zarządu Spółki, czynniki o których mowa poniżej będą oddziaływać na wyniki Grupy w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:

Otoczenie rynkowe

 

Popyt
 • wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło
 • sezonowość i warunki pogodowe
Rynek energii
 • ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym
 • ceny i taryfy energii elektrycznej i cieplnej na rynku detalicznym
 • taryfy na przesył i dystrybucję ciepła oraz taryfy na dystrybucję energii elektrycznej
Rynki powiązane
 • ceny praw majątkowych – świadectw pochodzenia energii elektrycznej
 • dostępność i ceny paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, w szczególności ceny węgla kamiennego, gazu ziemnego oraz biomasy, a także koszty transportu paliw do jednostek wytwórczych
 • ceny uprawnień do emisji CO2
Infrastruktura energetyczna
 • dostępność transgranicznych mocy (zdolności) przesyłowych
 • przyrost mocy wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym, w tym w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji
 • rozwój i modernizacja sieci energetycznych
Otoczenie makroekonomiczne
 • dynamika PKB, a w szczególności produkcji przemysłowej
 • stopy procentowe oraz kursy walutowe, których wysokość ma wpływ na wycenę wykazywanych przez Grupę aktywów i zobowiązań

Otoczenie regulacyjne

Krajowe
 • ewentualne zmiany polityki energetycznej państwa w wyniku powstania nowej Polityki Energetycznej Polski do roku 2050
 • zmiany w zakresie usług systemowych takie jak:
  • modyfikacja obecnego mechanizmu usługi systemowej - Operacyjna Rezerwa Mocy
  • uruchomienie usługi Interwencyjnej Rezerwy Zimnej
  • uruchomienie kolejnych pakietów usług redukcji zapotrzebowania
 • opóźnienie wejścia w życie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, zmieniających system wsparcia produkcji energii w źródłach odnawialnych
 • wyniki prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania w sprawie notyfikacji systemów wsparcia kogeneracji i odnawialnych źródeł energii
 • wyniki postępowania wyjaśniającego toczącego się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie wydania świadectw pochodzenia energii wytworzonej z biomasy dla niektórych oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • kwestia wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej do krajowego porządku prawnego
 • kwestia wdrożenia taryfy jakościowej w dystrybucji, w wyniku której poziom przychodu regulowanego będzie uzależniony między innymi od wskaźników SAIDI i SAIFI oraz czasu przyłączenia
 • możliwe odmienne rozstrzygnięcie sporów prawnych z których najbardziej istotne przedstawiono w nocie 30.4 skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zagraniczne
 • regulacje pakietu klimatyczno-energetycznego 2030 – ustalenia szczytu klimatycznego z października 2014 roku, w szczególności: ustalenie co najmniej 40% celu redukcji emisji CO2, 27% celu udziału źródeł odnawialnych w zużyciu energii ogółem, 27% celu poprawy efektywności, w tym:
  • projekt rewizji dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji formuła mechanizmów kompensacyjnych – Funduszu Modernizacyjnego oraz darmowego przydziału uprawnień do emisji
  • zaskarżenie przez Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości decyzji o wprowadzeniu Rezerwy Stabilizacyjnej Rynku na rynku uprawnień do emisji CO2 – możliwy wpływ na ceny CO2 i procedurę ustalania polityki klimatycznej
  • projekt rewizji dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, w tym określenie sposobu realizacji kontrybucji Polski do 27% udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym na poziomie UE do 2030 roku
  • projekt rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej, w tym określenie sposobu realizacji kontrybucji Polski do 27% poprawy efektywności energetycznej na poziomie UE do 2030 roku
 • regulacje związane z ograniczeniem emisji innych zanieczyszczeń, w tym:
  • proces rewizji najlepszych dostępnych technik – niepewność co do ostatecznego terminu publikacji konkluzji BAT, a co się z tym wiąże – daty dostosowania do nowych wymogów floty wytwórczej. Preferencyjny termin dostosowania do wymogów konkluzji BAT to 2024 rok, co oznacza konieczność opóźnienia publikacji konkluzji BAT do końca 2019 roku
  • projekt dyrektywy National Emission Ceilings w sprawie krajowych limitów emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza i jego wpływ na sektor elektroenergetyczny, w tym ustalenie ostatecznej treści przepisów wyznaczających pułapy emisji oraz sposób ich realizacji przez władze krajowe
 • realizacja koncepcji Unii Energetycznej, w tym:
  • prace nad zestandaryzowanym modelem rynku energii elektrycznej, jednorodnymi obszarami handlowymi oraz zasadami wymiany handlowej pomiędzy nimi. Obecnie trwają prace nad przyłączeniem Polski do mechanizmu market coupling, który opiera się na łączeniu ofert sprzedaży i zakupu energii z dwóch lub kilku rynków z uwzględnieniem zdolności przesyłowej dostępnej na połączeniach tych rynków oraz wyznaczaniu cen energii elektrycznej w obszarach cenowych w oparciu o wspólny algorytm
  • nowa dyrektywa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, która może przewidywać wiążący prawnie obowiązek rozbudowy interkonektorów do 10% w 2020 roku oraz 15% w 2030 roku
  • proces harmonizacji mechanizmów mocowych w UE