Dialog społeczny i wolność stowarzyszania się

W GK PGE funkcjonuje 112 organizacji związkowych. W 2015 roku Grupa PGE poświęciła wiele uwagi partnerom społecznym m. in. poprzez organizację spotkań informacyjnych, podczas których omawiana była sytuacja Grupy PGE na tle sektora elektroenergetycznego w Polsce. Ich celem było zapoznanie działaczy związkowych ze strategią biznesową GK PGE oraz danej linii biznesowej. Podczas spotkań prezentowane były prognozy i wyniki finansowe oraz sytuacja na rynku energetycznym w Polsce i w Europie, w tym również w kontekście sytuacji firmy. Spotkania będą organizowane raz na kwartał we wszystkich liniach biznesowych.

Skala, liczba i rozproszenie determinuje konieczność prowadzenia aktywnej polityki dialogu społecznego na wszystkich szczeblach zarządzania. Dialog jest prowadzony na szczeblu centralnym (wspólne reprezentacje związkowe ze wszystkich linii biznesowych), na poziomie poszczególnych linii biznesowych (reprezentacje związkowe oddziałów) i na poziomie pracodawców czyli każdego z oddziałów. Rok 2015 był pod tym względem szczególnie aktywny, ponieważ w końcu 2015 roku zakończono lub zawieszono wszystkie trwające spory zbiorowe. W ramach linii biznesowych funkcjonują Rady/Komisje Dialogu Społecznego, które są forum negocjacyjnym i dyskusyjnym dla spraw wykraczających ponad poziom jednego pracodawcy. W październiku 2015 roku Komitet Sterujący przyjął dokument – Korporacyjne Zasady Relacji Społecznych w Grupie Kapitałowej PGE, który jest częścią Strategii Zarządzania Kapitałem Ludzkim. W PGE GiEK S.A. rozpoczęły się także prace nad „Paktem na rzecz zwiększenia produktywności i bezpiecznych miejsc pracy”. Pakt ten będzie negocjowany w 2016 roku.

Tabela: Liczba pracowników objętych układem zbiorowym (w osobach)*.

  PGE Dystrybucja S.A. PGE EO S.A. PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A. PGE S.A**
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym 10.017 327 16.939 1.410 0
Procent pracowników objętych układem zbiorowym 96% 62% 100% 100% 0%

*W spółkach Exatel S.A., PGE Dom Maklerski S.A., PGE EJ 1 sp. z o.o. oraz PGE Systemy S.A. pracownicy nie są objęci układami zbiorowymi.

**w PGE SA układ zbiorowy został wypowiedziany, jednak w umowach indywidualnych pracowników obowiązują jego zapisy.

Ważnym wydarzeniem 2015 roku była I Konferencja Pracodawców GK PGE. Realizacja tego typu inicjatyw ma przyczynić się do stworzenia forum dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pracodawcami tworzącymi Grupę PGE. Przedmiotem dialogu są wszelkie kwestie związane z efektywnością oraz jej poprawą oraz tematy związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Konferencja Pracodawców to również rozpoczęcie nowej, bardziej partycypacyjnej formuły współpracy pomiędzy różnymi obszarami biznesowymi firmy, jak również pomiędzy biznesem a obszarem ZKL.

 

Bezpieczeństwo pracowników zawsze jest priorytetem

  Exatel PGE Dystrybucja S.A. PGE Dom Maklerski S.A PGE EJ 1 sp. z o.o. PGE EO S.A.
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy**: 1 59 0 1 2
Kobiety 0 4 0 0 1
Mężczyźni 1 55 0 1 1
Wypadki lekkie 1 59 0 1 2
Kobiety 0 4 0 0 1
Mężczyźni 1 55 0 1 1
Wskaźnik częstotliwości wypadków 2,9 5,7 0 7,4 3,8
Wskaźnik ciężkości wypadków 0 65,3 0 121 182,5
Wskaźnik absencji 0 3.854 0 121 365
Kobiety 0 187 0 0 275
Mężczyźni 0 3.667 0 121 90

 

  PGE GiEK S.A. PGE Obrót S.A PGE S.A. PGE Systemy S.A.
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy**: 36 5 1 1
Kobiety 1 5 1 0
Mężczyźni 35 0 0 1
Wypadki lekkie 36 5 1 1
Kobiety 1 5 1 0
Mężczyźni 35 0 0 1
Wskaźnik częstotliwości wypadków 2,1 3,6 2,1 2,2
Wskaźnik ciężkości wypadków 92,2 32,4 151 49
Wskaźnik absencji 3.318 162 151 49
Kobiety 0 162 151 0
Mężczyźni 3.318 0 0 49

*Wskaźnik dotyczy 9 kluczowych spółek Grupy PGE.

**W 2015 roku nie występowały wypadki zbiorowe, ciężkie i śmiertelne.