Czynniki ryzyka

FILTRUJ

Poziom ryzyka
Stopnie ryzyka
Legenda
Niskie
 
Ryzyko, które nie stwarza zagrożenia i może być tolerowane
Średnie
 
Ryzyko co do którego powinna być przygotowana odpowiednia reakcja oparta na analizie kosztów i korzyści
Wysokie
 
Ryzyko nietolerowalne, wymagające podjęcia bezzwłocznej i aktywnej reakcji na ryzyko, zmierzającej do jednoczesnego zmniejszenia możliwych skutków oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia
 
Spadek
 
Wzrost
 
Stabilny
 

Ryzyka rynkowe (produktowe)

Związane z cenami i wolumenami oferowanych produktów i usług

Ceny rynkowe energii elektrycznej oraz produktów powiązanych

wynikające z braku pewności co do przyszłych poziomów i zmienności rynkowych cen towarów w odniesieniu do otwartej pozycji kontraktowej, w szczególności w zakresie energii elektrycznej oraz produktów powiązanych (praw majątkowych, uprawnień do emisji CO2 i paliw)

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej

będący pochodną niepewności co do warunków determinujących zapotrzebowanie i popyt na energię elektryczną, mający bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży GK PGE na rynku

Taryfy (ceny regulowane)

wynikające z obowiązku zatwierdzania dla odpowiednich grup podmiotów stawek dotyczących usług dystrybucyjnych, cen energii elektrycznej i ciepła

Ryzyka majątkowe

Związane z rozwojem i utrzymaniem majątku

Awarie

związane z eksploatacją i degradacją w czasie urządzeń i obiektów energetycznych (prace utrzymaniowo-remontowe, diagnostyka)

Szkody w majątku

związane z fizyczną ochroną urządzeń i obiektów energetycznych przed zewnętrznym czynnikami destrukcyjnymi (m.in. pożary, powodzie, dewastacja)

Rozwój i inwestycje

związane ze strategicznym planowaniem powiększania potencjału wytwórczego, dystrybucyjnego i sprzedażowego oraz prowadzeniem bieżącej działalności inwestycyjnej

Ryzyka operacyjne

Związane z realizacją bieżących procesów gospodarczych

Koszty produkcji

związane ze zwiększeniem kosztów zakupu paliw, prac eksploatacyjnych, czynników płacowych, itp.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła

związana z planowaniem produkcji i wpływem czynników kształtujących możliwości produkcyjne

Gospodarowanie paliwami

związane z niepewnością co do jakości, terminowości i ilości dostarczanych paliw (głównie węgiel kamienny) oraz sprawnością procesu zarządzania zapasami

Zasoby ludzkie

związane z zapewnieniem pracowników o odpowiednim doświadczeniu i kompetencjach, zdolnych do realizacji określonych zadań

Dialog społeczny

związany z nieosiągnięciem porozumienia pomiędzy władzami Grupy a stroną społeczną mogącego doprowadzić do strajków/sporów zbiorowych

Ryzyka regulacyjno – prawne

Związane z wypełnieniem wymogów zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia prawnego

Zmiany prawne w systemach wsparcia

związane z niepewnością co do przyszłego kształtu systemu wsparcia (lub jego braku) produkcji energii certyfikowanej

Koszt zakupu PM i uprawnień do emisji CO2

wynikająca z możliwości zmian wielkości ustawowego obowiązkowego zakupu określonej ilości praw majątkowych przez sprzedawców energii, oraz niepewności co do wielkości bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w przyszłości

Rekompensaty za rozwiązanie KDT

istnieje możliwość, że wysokość obliczonych przez Grupę korekt do pobranych zaliczek na poczet kosztów osieroconych zostanie zakwestionowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w wyniku czego Grupa zostanie zobligowana do zwrotu zaliczkowo otrzymanej rekompensaty za rozwiązanie KDT

Ochrona środowiska

wynikająca z branżowych przepisów określających wymogi „środowiskowe” jakie powinny spełniać instalacje energetyczne oraz zasad korzystania ze środowiska naturalnego. Przyszłe, jeszcze nieznane regulacje środowiskowe oraz niepewność co do ostatecznego kształtu projektowanych regulacji (w szczególności w odniesieniu do rewizji BAT/BREF) mogą przełożyć się na zmianę poziomu wydatków inwestycyjnych Grupy PGE

Nieuregulowane stany prawne

związane z trudnościami w pozyskiwaniu terenów lub dostępu do nich w ramach prowadzenia nowych inwestycji (w szczególności w segmencie dystrybucji)

Koncesja

wynikająca z ustawowego obowiązku posiadania koncesji na wydobywanie węgla, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, dystrybucję energii elektrycznej i ciepła

Działań dyskryminujących

związane ze stosowaniem przez Grupę praktyk ograniczających lub eliminujących konkurencję, naruszających prawa i interesy konsumentów

Ryzyka finansowe

Związane z prowadzaną gospodarką finansową

Kredytowe

związane z potencjalnym zdarzeniem kredytowym (np. niewypłacalnością kontrahenta, częściową i/lub nieterminową spłatą należności lub innym odstępstwem od warunków kontraktowych, np. brakiem realizacji dostawy/odbioru towaru oraz brakiem płatności powiązanych odszkodowań i kar umownych)

Płynności finansowej

związane z możliwością utraty zdolności do obsługi bieżących zobowiązań i pozyskiwania źródeł finansowania działalności biznesowej

Stopy procentowej

wynikające w szczególności z negatywnego wpływu zmian rynkowych stóp procentowych na przepływy pieniężne Grupy PGE generowane przez zmiennoprocentowe aktywa i zobowiązania finansowe

Walutowe

rozumiane w szczególności jako ryzyko, na jakie narażone są przepływy pieniężne GK PGE denominowane w walucie innej niż waluta funkcjonalna z tytułu niekorzystnych wahań kursów walutowych

Ryzyka rynkowe (produktowe)

Sfera przychodowa oraz oferowane produkty i usługi

Działania

Grupa PGE określiła oraz wdrożyła wewnętrzne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym (cenowym/wolumenowym) obejmujące ustalenie globalnego apetytu na ryzyko, limitów ryzyka w oparciu o miary „at risk”, jak również zarządzanie skonsolidowaną ekspozycją na ryzyko cen towarów poprzez mechanizmy zabezpieczania poziomów ryzyka przekraczających akceptowalny poziom. Zasady zarządzania ryzykiem rynkowym określają jednolite dla istotnych spółek Grupy PGE założenia organizacji procesu w kontekście strategii handlowych i planowania średnioterminowego. Grupa PGE opracowała zasady dotyczące strategii zabezpieczania kluczowych ekspozycji w obszarze obrotu energią elektryczną i produktami powiązanymi odpowiadające apetytowi na ryzyko w horyzoncie średnioterminowym (do 5 lat, przy założeniu dostępności wymaganej płynności rynków). Poziom zabezpieczenia pozycji ustalany jest z uwzględnieniem wyników pomiaru ryzyka cen energii elektrycznej i produktów powiązanych. Określając docelowe poziomy zabezpieczenia, Grupa PGE bierze pod uwagę swoją sytuację finansową, w tym w szczególności założone cele wynikające z przyjętej strategii.
Grupa PGE bada, monitoruje oraz analizuje rynki energii elektrycznej i produktów powiązanych chcąc optymalnie wykorzystać swoje możliwości wytwórcze i sprzedażowe. Nowe produkty wprowadzane na rynek detaliczny są aktywnie promowane m.in. poprzez ogólnopolskie akcje marketingowe. Utrzymując rozbudowane portfolio produktowe i koncentrując działania na dopasowaniu ofert do rynku (zarówno historycznego jak i krajowego), Grupa dywersyfikuje kanały dotarcia do klientów końcowych (kanał sprzedaży własny, kanał sprzedaży agencyjny) oraz różnicuje grupy docelowe przy uwzględnieniu potencjału wolumenowego odbiorców. Działania mające na celu utrzymanie dotychczasowych klientów oparte są na modelu zdywersyfikowanego portfela ofert lojalizujących oraz działania o charakterze pozyskaniowym. W katalogu znajdują się również specjalne oferty dedykowane dla klientów uprzednio utraconych na rzecz konkurencji, a także oferty tzw. branżowe dedykowane dla konkretnych rodzajów działalności gospodarczej. Grupa PGE wprowadza również tzw. oferty łączone. W trosce o klientów szczególny nacisk skierowany jest na wysoką jakość obsługi poprzez budowanie kompetencji wśród pracowników oraz kształtowanie relacji w obszarze klientów biznesowych i indywidualnych. Dzięki wdrażaniu narzędzi wspomagających te procesy Grupa efektywnie zarządza strumieniami informacji, co przekłada się bezpośrednio na komfort w relacjach z klientami oraz lepsze planowanie i organizację samej sprzedaży.

Ryzyka regulacyjno - prawne

Sfera zapewnienia zgodności z regulacjami

Działania

Działalność Grupy PGE podlega licznym przepisom i regulacjom krajowym, europejskim oraz międzynarodowym. Monitoring zarówno wprowadzanych jak i proponowanych zmian prawnych zapewnia zminimalizowanie niekorzystnego wpływu regulacji na działalność w podstawowych segmentach biznesowych, tj. w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła, wydobyciu węgla brunatnego, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i ciepła. W minionym okresie funkcja ta została dodatkowo wzmocniona poprzez wydzielenie w strukturach Grupy odrębnej funkcji compliance. PGE S.A. jest jednym z członków Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, który otworzył swoje biuro w Brukseli. Poprzez działania Komitetu aktywnie wpływa na działania w procedowaniu i kształtowaniu unijnych przepisów, a także prowadzi dialog z instytucjami UE. Dostosowuje swoje regulacje wewnętrzne oraz praktyki postępowania tak, aby działalność Grupy była zgodna z regulacjami branżowymi, normami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i innymi obowiązującymi przepisami.

Ryzyka majątkowe

Sfera aktywów

Działania

Grupa PGE aktywnie realizuje strategię rozwoju i unowocześniania swoich mocy wytwórczych. Dywersyfikuje dotychczasową strukturę źródeł produkcyjnych z uwagi na technologię generacji energii. Aktualnie GK PGE prowadzi trzy kluczowe inwestycje (Opole, Turów, Gorzów), szereg inwestycji sieciowych, inwestycje w Odnawialne Źródła Energii, a także realizuje przedsięwzięcia modernizacyjno-rozwojowe. Na bieżąco prowadzone są prace eksploatacyjne i remontowe. Na wypadek awarii oraz szkód w majątku zostały ubezpieczone najważniejsze aktywa wytwórcze. Systematyczne poprawiana jest niezawodność dostaw energii do odbiorców końcowych.

Ryzyka operacyjne

Sfera kosztowa

Działania

Wyniki Grupy PGE są w sposób istotny uzależnione od ponoszonych kosztów w ramach prowadzonej działalności. Spółka optymalizuje je m.in. poprzez monitorowanie cen i stanu zapasów paliw oraz zabezpieczenie ich dostaw w postaci długoterminowych kontraktów z dostawcami oraz formuł ustalania cen. Z kolei przeglądy, remonty i modernizacja posiadanego majątku przekłada się na zapewnienie najkorzystniejszego czasu życia urządzeń i wymaganej dyspozycyjności jego kluczowych składników. Ponadto na poziom kosztów ma wpływ zapewnienie częściowo bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 i zakup brakujących uprawnień przy założeniu zabezpieczania poziomu marży na sprzedaży. Prowadzony jest również intensywny dialog społeczny w celu wypracowania jak najkorzystniejszych rozwiązań w obszarze zatrudnienia i optymalizacji jego kosztów w ramach GK PGE.

Ryzyka finansowe

Sfera gospodarki finansowej

Działania

Grupa PGE kontroluje ryzyko kredytowe związane z transakcjami handlowymi, które mogą generować znaczące straty w wyniku niewywiązania się kontrahenta z umowy. Przed zawarciem transakcji przeprowadzana jest ocena kontrahenta uwzględniająca m.in. analizę finansową, nadawany jest wewnętrzny rating oraz limit kredytowy, który jest regularnie monitorowany. Ekspozycje przekraczające ustalone limity są zabezpieczane zgodnie z obowiązującą w Grupie Polityką zarządzania ryzykiem kredytowym. W Grupie PGE obowiązuje centralny model finansowania, zgodnie z którym co do zasady finansowanie zewnętrzne pozyskiwane jest przez PGE S.A. Spółki zależne w Grupie korzystają z różnych źródeł finansowania wewnątrzgrupowego takich jak: pożyczki, obligacje czy umowy konsolidacji rachunków bankowych (cash pooling). Ryzyko utraty płynności monitorowane jest przy pomocy narzędzi okresowego planowania płynności tj. przygotowywanych prognoz kroczących przepływów pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. W zakresie ryzyka walutowego i stopy procentowej Grupa PGE przyjęła wewnętrzne zasady zarządzania tymi ryzykami. Spółki z Grupy PGE zawierają transakcje pochodne w zakresie instrumentów opartych o stopę procentową i/lub walutę (IRS, CCIRS) wyłącznie w celu zabezpieczenia zidentyfikowanej ekspozycji na ryzyka. Szczegółowy opis instrumentów zarządzania ryzykami finansowymi oraz analiza ich skuteczności znajdują się w nocie nr 28 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.