CSR w PGE

Podejście Grupy PGE do odpowiedzialnego biznesu jest definiowane przez prowadzoną działalność biznesową i jest spójne ze strategią Grupy na lata 2014-2020. Głównym przejawem odpowiedzialności firmy jest budowanie wartości dla akcjonariuszy, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilności zatrudnienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań otoczenia społecznego.

Zarządzanie wpływem na otoczenie

Grupa PGE dąży do zmniejszania wpływu na środowisko naturalne poprzez modernizację posiadanej infrastruktury, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii, ochronę przyrody i rekultywację obszarów po zakończeniu ich eksploatacji. Firma włącza się także aktywnie w działania na rzecz bioróżnorodności, np. na rzecz ochrony lasów czy ptaków. Grupa PGE inicjuje także liczne działania związane z badaniami i rozwojem, analizuje swój wpływ na środowisko oraz realizuje zadania służące jego ochronie. Realizowane projekty mają charakter wielowymiarowych działań, które uwzględniają opinie i potrzeby otoczenia. Poprzez taki sposób myślenia o prowadzaniu biznesu, zapewnia stabilny i zgodny z wartościami rozwój firmie i otoczeniu, w którym funkcjonuje. Ważnym aspektem prowadzonych działań jest także wsparcie oraz współpraca ze społecznościami lokalnymi na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Zaangażowanie w inicjatywy CSR

Od 2008 roku PGE S.A. uczestniczy w inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact. Jest to największa na świecie inicjatywa na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i praw człowieka. Zaangażowanie w Global Compact oznacza przyjęcie przez Grupę PGE 10 zasad, w tym m.in. efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia, eliminacji wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę, prewencyjnego podejścia do ochrony środowiska naturalnego czy przeciwdziałania korupcji.

Zapisy kluczowych konwencji dotyczących przestrzegania praw człowieka znajdują swoje odzwierciedlenie w polskim ustawodawstwie. Przestrzeganie prawa jest podstawą funkcjonowania w biznesie, dlatego prowadzenie działalności w zgodzie z obowiązującymi normami PGE S.A. postrzega jako oczywiste. Udział w inicjatywie Global Compact jest jednym z przejawów naszego poparcia dla przestrzegania praw człowieka. Uczestnictwo w programie jest jednocześnie zobowiązaniem do przygotowywania corocznych raportów dotyczących postępów w przestrzeganiu zasad Global Compact. Raporty Grupy są dostępne na stronie internetowej projektu (https://www.unglobalcompact.org/).

PGE S.A. od 2011 roku wchodzi w skład RESPECT Index – zestawienia spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stanowi to potwierdzenie działań zgodnych z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, kwestii etycznych, społecznych i środowiskowych.

PGE S.A. w 2015 roku dołączyła do prestiżowego grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu – liderów odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

PGE S.A. jest także jednym z 99 polskich przedsiębiorstw, które dotychczas podpisały „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Zasady przyjęte w Deklaracji są wyrazem zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju i dążenia PGE S.A. do realizacji celów wyznaczonych w Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Celem projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki jest nie tylko integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, ale także wskazanie wyzwań, jakie stoją przed firmami w Polsce.

 

Dialog z interesariuszami

Grupa PGE stara się, aby informacje o tym, co robi, docierały do wszystkich zainteresowanych działalnością organizacji. Chce nie tylko informować, ale przede wszystkim prowadzić stały dialog z partnerami. Wśród kluczowych grup interesariuszy Grupy PGE, wymienić można m.in. pracowników, akcjonariuszy, administrację rządową, samorządy lokalne, organizacje branżowe oraz pozarządowe, dostawców, partnerów, klientów oraz społeczności lokalne w miastach, w których prowadzimy naszą działalność.

Dla każdej z grup interesariuszy, Grupa PGE posiada dedykowany sposób komunikacji i prowadzenia dialogu. W każdej ze spółek do kontaktu z mediami wyznaczony został rzecznik prasowy, co wpływa na szybkość i rzetelność przekazywanych informacji. Z kolei klientom Grupa PGE oferuje różnorodne formy kontaktu, m.in. stacjonarne Biura Obsługi Klienta (BOK-i), elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) oraz telefoniczne Contact Center.

W ramach realizowanych inwestycji prowadzony jest dialog z samorządami i społecznościami lokalnymi. Grupa PGE chce aby podejmowane działania minimalizowały negatywne skutki prowadzonej przez firmę działalności biznesowej oraz przyniosły korzyści otoczeniu organizacji. W przypadku pracowników najczęściej stosowanym kanałem komunikacji są wydawnictwa wewnętrzne oraz intranet GK PGE, w którym publikowane są wszystkie istotne informacje. PGE S.A. prowadzi też cykliczne badania opinii pracowników w formie ankiet w intranecie lub ankiet telefonicznych, badających np. poziom satysfakcji z wykonywanej pracy.

Nad komunikacją, budowaniem i podtrzymywaniem dobrych relacji z inwestorami firmy czuwa zespół relacji inwestorskich. W celu usprawnienia kontaktu wprowadzone zostało m.in. rozwiązanie, jakim jest mobilna aplikacja dla akcjonariuszy. Stale dostosowywane są także kanały kontaktu z otoczeniem do indywidualnych potrzeb odbiorców.