Informacje ogólne

1.1 Informacje o jednostce dominującej

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („jednostka dominująca”, „Spółka”, „PGE S.A.”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 2 sierpnia 1990 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, w dniu 28 września 1990 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059307. Siedziba jednostki dominującej znajduje się w Warszawie przy ul. Mysiej 2.

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład Zarządu jednostki dominującej jest następujący:

 • Marek Woszczyk -Prezes Zarządu,
 • Grzegorz Krystek -Wiceprezes Zarządu,
 • Marek Pastuszko -Wiceprezes Zarządu.

In 2015 the composition of the Management Board was as follows:

 • Marek Woszczyk -Prezes Zarządu,
 • Jacek Drozd -Wiceprezes Zarządu,
 • Grzegorz Krystek -Wiceprezes Zarządu,
 • Dariusz Marzec -Wiceprezes Zarządu.

Po dniu sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu:

 • 29 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu ze składu Zarządu pana Jacka Drozda oraz pana Dariusza Marca. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej - pana Marka Pastuszko – do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.

 

Struktura własnościowa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku struktura akcjonariatu jednostki dominującej jest następująca:

  Skarb Państwa Pozostali akcjonariusze Razem
Stan na dzień 1 stycznia 2015 roku 58.39% 41.61% 100.00%
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku 58.39% 41.61% 100.00%

DOWNLOAD XLS

 

Według informacji dostępnych Spółce na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PGE S.A. był Skarb Państwa.

Po dniu sprawozdawczym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału podstawowego Spółki.

1.2 Informacje o Grupie Kapitałowej PGE

Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Grupa Kapitałowa PGE”, „Grupa PGE”, „Grupa”, „GK”, „GK PGE”) składa się z jednostki dominującej, którą jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 50 jednostek zależnych oraz 1 jednostki stowarzyszonej.

Dodatkowe informacje na temat jednostek podporządkowanych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały zamieszczone w notach 1.3 i 12

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku („sprawozdanie finansowe”, „skonsolidowane sprawozdanie finansowe”) oraz zawiera dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości za wyjątkiem sprawozdania spółki stowarzyszonej (nota 12).

Podstawowym przedmiotem działania spółek Grupy Kapitałowej PGE jest prowadzenie działalności obejmującej:

 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • dystrybucję energii elektrycznej,
 • obrót hurtowy i detaliczny energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gazem,
 • wytwarzanie i dystrybucję ciepła,
 • świadczenie innych usług związanych z realizacją zadań, o których mowa powyżej.

Działalność prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji przyznanych poszczególnym jednostkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej PGE.

Kontynuacja działalności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez istotne spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez istotne spółki Grupy.

1.3 Skład Grupy Kapitałowej PGE

W okresie sprawozdawczym Grupę Kapitałową PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. tworzyły następujące spółki bezpośrednio i pośrednio zależne objęte konsolidacją:

  Nazwa jednostki Jednostka posiadająca udziały Udział spółek Grupy Kapitałowej na dzień
31 grudnia 2015
Udział spółek Grupy Kapitałowej na dzień
31 grudnia 2015
  SEGMENT: OBRÓT      
1 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Warsaw
Jednostka dominująca    
2 PGE Dom Maklerski S.A.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
3 PGE Trading GmbH
Berlin
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
4 PGE Obrót S.A.
Rzeszów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
5 ENESTA sp. z o.o.
Stalowa Wola
PGE Obrót S.A. 87.33% 87.33%
  SEGMENT: ENERGETYKA KONWENCJONALNA      
6 PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Bełchatów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A 99.96% 99.60%*
7 ELBIS sp. z o.o.
Rogowiec
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
8 MEGAZEC sp. z o.o.
Bydgoszcz
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
9 MegaSerwis sp. z o.o.
Bogatynia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
10 „ELMEN” sp. z o.o.
Rogowiec
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
11 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o.
Bogatynia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
12 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
„TOP SERWIS” sp. z o.o.
Bogatynia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
13 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „BETRANS” sp. z o.o.
Bełchatów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
14 Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowych
BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
Rogowiec
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
15 RAMB sp. z o.o.
Piaski
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 100.00% 100.00%
16 EPORE sp. z o.o.
Bogatynia
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 85.38% 85.38%
17 „Energoserwis – Kleszczów” sp. z o.o.
Rogowiec
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 51.00% 51.00%
18 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Zgierz
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 50.98% 50.98%
  SEGMENT: ENERGETYKA ODNAWIALNA      
19 PGE Energia Odnawialna S.A.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
20 Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
21 Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
22 Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
  Pelplin sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. - 100.00%
  Eolica Wojciechowo sp. z o.o.
Gniewino
PGE Energia Odnawialna S.A. - 100.00%
23 PGE Energia Natury S.A.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - 100.00%
  PGE Energia Natury sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% -
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - 100.00%
  PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Natury S.A. - 100.00%
  PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Natury S.A. - 100.00%
  PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Natury S.A. - 100.00%
24 PGE Energia Natury Omikron sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% -
PGE Energia Natury S.A. - 100.00%
  PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Natury S.A. - 100.00%
25 PGE Energia Natury PEW sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% -
PGE Energia Natury S.A. - 100.00%
  SEGMENT: DYSTRYBUCJA      
26 PGE Dystrybucja S.A.
Lublin
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  SEGMENT: DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA      
27 PGE EJ 1 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 70.00% 100.00%
28 PGE Systemy S.A.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
29 EXATEL S.A.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
30 PGE Sweden AB (publ)
Sztokholm
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
31 Elbest sp. z o.o.
Bełchatów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
32 PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa sp. z o.o.
Lublin
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
33 PGE Inwest 2 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
34 Elbest Security sp. z o.o.
(previously PGE Inwest 3 sp. z o.o.)
Bełchatów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
35 PGE Inwest 4 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
36 PGE Inwest 5 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
37 PGE Inwest 6 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
38 PGE Inwest 7 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
39 PGE Inwest 8 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
40 PGE Inwest 9 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
41 PGE Inwest 10 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
42 PGE Inwest 11 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
43 PGE Inwest 12 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
44 PGE Inwest 13 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
45 PGE Inwest 14 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
46 PGE Inwest 15 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
47 PGE Inwest 16 sp. z o.o.
Warsaw
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  PGE Gubin sp. z o.o.
Gubin
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - 100.00%
48 ENERGO-TEL S.A.
Warsaw
EXATEL S.A. 100.00% 100.00%
49 BIO-ENERGIA sp. z o.o.
Warsaw
PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
50 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „ETRA” sp. z o.o.
Białystok
PGE Dystrybucja S.A. 100.00% 100.00%
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO sp. z o.o.
Białystok
PGE Dystrybucja S.A. - 100.00%
51 Energetyczne Systemy Pomiarowe sp. z o.o.
Białystok
PGE Dystrybucja S.A. 100.00% 100.00%

* Udział bez uwzględnienia akcji własnych jednostki

DOWNLOAD XLS

 

W powyższej tabeli ujęto następujące zmiany w strukturze spółek Grupy Kapitałowej PGE, podlegających konsolidacji metodą pełną, które miały miejsce w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku:

 • 26 lutego 2015 roku spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. połączyła się ze spółką PGE Gubin sp. z o.o. Połączenie nie miało wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
 • 31 marca 2015 roku spółka PGE Energia Odnawialna S.A. połączyła się ze spółką Pelplin sp. z o.o. Połączenie nie miało wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
 • 15 kwietnia 2015 roku zawarta została umowa sprzedaży 30% udziałów posiadanych przez PGE S.A. w PGE EJ 1 sp. z o.o. Szerszy opis transakcji zawiera nota 35.2 do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 • 1 czerwca 2015 roku miał miejsce podział spółki PGE Energia Natury sp. z o.o. Wydzielona część, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, została połączona z PGE Energia Odnawialna S.A. Opisane przekształcenie nie miało wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
 • 30 czerwca 2015 roku zarejestrowane zostały połączenia spółki PGE Energia Odnawialna S.A. ze spółkami Eolica Wojciechowo sp. z o.o. oraz PGE Energia Natury S.A. (w wyniku połączenia PGE Energia Odnawialna S.A. stała się bezpośrednim właścicielem spółek będących własnością PGE Energia Natury S.A.). Połączenia nie miały wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
 • 13 lipca 2015 roku miał miejsce podział spółki „ELBEST” sp. z o.o. Wydzielona część, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, została połączona z ELBEST Security sp. z o.o. Opisane przekształcenie nie miało wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
 • 22 lipca 2015 roku zawarta została umowa sprzedaży 100% udziałów posiadanych w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKTO sp. z o.o. Sprzedaż spółki nie miała istotnego wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • 26 sierpnia 2015 roku nastąpiło przeniesienie 100% udziałów w spółce PGE Energia Natury sp. z o.o. pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a PGE Energia Odnawialna S.A. w wyniku podniesienia kapitału zakładowego PGE Energia Odnawialna S.A. i pokrycia go aportem w postaci udziałów w spółce PGE Energia Natury sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w dniu 8 października 2015 roku.
 • 30 listopada 2015 roku zarejestrowane zostały połączenia spółki PGE Energia Odnawialna S.A. ze spółkami PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o., PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o., PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o. oraz PGE Energia Natury Karnice sp. z o.o. Połączenia nie miały wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.