7.1 Przychody ze sprzedaży

w milionach złotych I kwartał
niebadane
II kwartał
niebadane
III kwartał
niebadane
IV kwartał
niebadane
Rok zakończony
31 grudnia 2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY          
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów bez wyłączenia akcyzy 7.375 6.549 6.779 7.269 27.972
Podatek akcyzowy  (117)  (130)  (130)  (134)  (511)
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów, w tym: 7.258 6.419 6.649 7.135 27.461
Sprzedaż energii elektrycznej 4.988 4.540 4.844 4.874 19.246
Sprzedaż usług dystrybucyjnych 1.455 1.358 1.395 1.475 5.683
Sprzedaż ciepła 271 132 90 231 724
Sprzedaż praw majątkowych pochodzenia energii 207 122 56 215 600
Regulacyjne usługi systemowe 127 117 117 138 499
Pozostała sprzedaż towarów i materiałów 210 150 147 202 709
Przychody ze sprzedaży usług 133 134 124 144 535
Przychody z tytułu rekompensat KDT 162 140 142 102 546
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, RAZEM 7.553 6.693 6.915 7.381 28.542

W celu prawidłowej prezentacji danych za okresy kwartalne Grupa dokonała reklasyfikacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

 

w milionach złotych I kwartał
niebadane
II kwartał
niebadane
III kwartał
niebadane
IV kwartał
niebadane
Rok zakończony
31 grudnia 2014
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY          
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów bez wyłączenia akcyzy 6.813 6.254 6.475 7.016 26.558
Podatek akcyzowy  (133)  (133)  (134)  (137)  (537)
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów, w tym: 6.680 6.121 6.341 6.879 26.021
Sprzedaż energii elektrycznej 4.526 4.350 4.537 4.847 18.260
Sprzedaż usług dystrybucyjnych 1.399 1.276 1.320 1.415 5.410
Sprzedaż ciepła 255 113 84 235 687
Sprzedaż praw majątkowych pochodzenia energii 231 131 136 151 649
Regulacyjne usługi systemowe 114 101 95 91 401
Pozostała sprzedaż towarów i materiałów 155 150 169 140 614
Przychody ze sprzedaży usług 120 128 118 217 583
Przychody z tytułu rekompensat KDT 131 1.031 192 185 1.539
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, RAZEM 6.931 7.280 6.651 7.281 28.143

W celu prawidłowej prezentacji danych za okresy kwartalne Grupa dokonała reklasyfikacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

DOWNLOAD XLS

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku wynika głównie z uzyskania wyższej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz ze zwiększenia wolumenu sprzedaży na rynku hurtowym.

Kwestia przychodów z tytułu rekompensat KDT została opisana w nocie 35.1 niniejszego sprawozdania finansowego.

Informacje dotyczące głównych klientów

Grupa nie posiada zewnętrznych, pojedynczych klientów, od których przychody z tytułu sprzedaży stanowiłyby 10% lub więcej łącznych przychodów Grupy.

7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

w milionach złotych I kwartał
niebadane
II kwartał
niebadane
III kwartał
niebadane
IV kwartał
niebadane
Rok zakończony
31 grudnia 2015
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM          
Amortyzacja i likwidacja 812 807 694 635 2.948
Odpisy aktualizujące 24 8.867 41 107 9.039
Zużycie materiałów i energii 917 730 709 897 3.253
Usługi obce 582 618 629 724 2.553
Podatki i opłaty 762 694 721 726 2.903
Koszty świadczeń pracowniczych 1.121 1.033 1.019 1.036 4.209
Pozostałe koszty rodzajowe 59 68 78 75 280
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 4.277 12.817 3.891 4.200 25.185
Zmiana stanu produktów (44) - - 32 (12)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (307) (373) (378) (434) (1.492)
Koszty sprzedaży i dystrybucji (395) (337) (321) (355) (1.408)
Koszty ogólnego zarządu (218) (184) (181) (242) (825)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2.225 2.012 2.129 2.252 8.618
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY 5.538 13.935 5.140 5.453 30.066

W celu prawidłowej prezentacji danych za okresy kwartalne Grupa dokonała reklasyfikacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

 

w milionach złotych I kwartał
niebadane
II kwartał
niebadane
III kwartał
niebadane
IV kwartał
niebadane
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM          
Amortyzacja i likwidacja 748 754 772 765 3.039
Odpisy aktualizujące - 53 29 74 156
Zużycie materiałów i energii 813 780 706 992 3.291
Usługi obce 556 578 605 680 2.419
Podatki i opłaty 821 610 730 741 2.902
Koszty świadczeń pracowniczych 1.199 1.103 1.058 1.483 4.843
Pozostałe koszty rodzajowe 64 65 80 73 282
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 4.201 3.943 3.980 4.808 16.932
Zmiana stanu produktów (35) 7 6 47 25
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (329) (313) (317) (460) (1.419)
Koszty sprzedaży i dystrybucji (363) (381) (383) (413) (1.540)
Koszty ogólnego zarządu (183) (183) (192) (273) (831)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2.158 2.022 2.049 2.339 8.568
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY 5.449 5.095 5.143 6.048 21.735

W celu prawidłowej prezentacji danych za okresy kwartalne Grupa dokonała reklasyfikacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

DOWNLOAD XLS

7.2.1 Koszty amortyzacji, likwidacji oraz odpisy aktualizujące

Poniżej przedstawiono ujęcie amortyzacji i likwidacji oraz odpisów aktualizujących aktywa trwałe w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Rok zakończony
31 grudnia 2015
w milionach zł
Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne RAZEM Rzeczowe aktywa
trwałe
Wartości niematerialne RAZEM
Koszt własny sprzedaży 2.631 74 2 2.707 9.013 16 9.029
Koszty sprzedaży i dystrybucji 23 4 - 27 8 - 8
Koszty ogólnego zarządu 33 11 - 44 2 - 2
RAZEM KOSZTY AMORTYZACJI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 2.687 89 2 2.778 9.023 16 9.039
Zmiana stanu produktów (12) - - (12) - - -
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 182 - - 182 - - -
RAZEM KOSZTY AMORTYZACJI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 2.857 89 2 2.948 9.023 16 9.039

 

Rok zakończony
31 grudnia 2014
w milionach zł
Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne RAZEM Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne RAZEM
Koszt własny sprzedaży 2.751 62   2.813 156 - 156
Koszty sprzedaży 21 3 - 24 - - -
Koszty ogólnego zarządu 34 6 - 40 - - -
Pozostałe koszty operacyjne - - 2 2 - - -
RAZEM KOSZTY AMORTYZACJI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 2.806 71 2 2.879 156 - 156
Zmiana stanu produktów 15 - - 15 - - -
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 147 - - 147 - - -
RAZEM KOSZTY AMORTYZACJI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 2.968 71 2 3.041 156 - 156

 

DOWNLOAD XLS

7.2.2 Zużycie materiałów i energii

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Koszty paliwa produkcyjnego 2.372 2.267
Zużycie materiałów remontowo eksploatacyjnych 474 576
Zużycie energii 156 168
Pozostałe 251 280
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 3.253 3.291

DOWNLOAD XLS

7.2.3 Usługi obce

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Usługi przesyłowe 1.483 1.356
Usługi obce – remonty i eksploatacja 311 311
Usługi transportowe 84 130
Usługi telekomunikacyjne 231 236
Czynsze i dzierżawy 56 57
Usługi informatyczne 89 71
Usługi doradcze 45 44
Pozostałe 254 214
RAZEM KOSZTY USŁUG OBCYCH 2.553 2.419

DOWNLOAD XLS

7.2.4 Koszty świadczeń pracowniczych oraz struktura zatrudnienia

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Wynagrodzenia 3.173 3.151
Koszty ubezpieczeń społecznych 612 599
Koszty świadczeń emerytalnych 16 14
Nagrody jubileuszowe, deputaty 100 100
Inne świadczenia po okresie zatrudnienia 30 25
Zmiana wartości rezerwy na świadczenia pracownicze (173) 75
Koszty dotyczące Programów Dobrowolnych Odejść 20 404
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych 471 475
KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH OGÓŁEM, W TYM: 4.209 4.843
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 2.984 3.786
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży i dystrybucji 233 261
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 512 512
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 480 328

DOWNLOAD XLS

 

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PGE (w etatach) kształtowało się następująco:

  Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014
dane przekształcone
Energetyka Konwencjonalna 23.198 23.903
Energetyka Odnawialna 519 577
Obrót 2.002 2.113
Dystrybucja 10.298 10.648
Pozostałe konsolidowane spółki 2.860 2.736
RAZEM ZATRUDNIENIE 38.877 39.977

DOWNLOAD XLS

7.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE    
Efekt zmiany wyceny rezerwy rekultywacyjnej 93 -
Rozwiązanie pozostałych  rezerw 74 874
Kary, grzywny, odszkodowania 67 145
Przychody z likwidacji/sprzedaż aktywów obrotowych 49 37
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 31 75
Dotacje 25 90
Zysk  ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych/wartości niematerialnych 20 16
Nadwyżki / ujawnienia aktywów 18 5
Zwrot kosztów postępowania sądowego 9 7
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne otrzymane nieodpłatnie 9 7
Przychody z nielegalnego poboru energii elektrycznej 7 7
Korekta przychodów  z tyt. rekompensat KDT - 246
Pozostałe 29 45
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE OGÓŁEM 431 1.554

DOWNLOAD XLS

 

W okresie porównawczym przychody z tytułu rozwiązania rezerw dotyczą głównie rozwiązania utworzonej w 2013 roku rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2 w wysokości 751 mln PLN w segmencie Energetyka Konwencjonalna.

 

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
dane przekształcone
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE    
Utworzenie pozostałych rezerw 56 39
Utworzenie odpisów aktualizujących należności 56 111
Refaktury 24 9
Likwidacja szkód/ usuwanie awarii 20 33
Przekazane darowizny 18 8
Odpisanie  zaniechanych inwestycji  oraz likwidacja aktywów obrotowych 12 14
Koszty postępowania spornego 8 12
Odszkodowania 7 12
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość  pozostałych aktywów 5 3
Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych związanych z działalnością pozostałą 4 5
Efekt zmiany wyceny rezerwy rekultywacyjnej - 213
Pozostałe 53 36
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE OGÓŁEM 263 495

DOWNLOAD XLS

 

Zmiana wyceny rezerw rekultywacyjnych dotyczy w większości kopalni odkrywkowych i została opisana w nocie 23.1 niniejszego sprawozdania finansowego.

7.4 Przychody i koszty finansowe

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH    
Dywidendy 1 3
Odsetki 103 214
Aktualizacja wartości instrumentów finansowych, w tym: 33 30
Uprawnienia do emisji CO2 11 22
Pozostałe instrumenty pochodne 22 8
Zysk ze zbycia inwestycji 15 -
Dodatnie różnice kursowe - 101
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 152 348
POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE    
Odsetki od należności budżetowych 1 1
Rozwiązanie rezerw 1 36
Pozostałe 2 -
POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE 4 37
PRZYCHODY FINANSOWE OGÓŁEM 156 385

DOWNLOAD XLS

 

Grupa wykazuje przychody z tytułu odsetek głównie od środków pieniężnych.

W pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych została ujęta wycena transakcji zawieranych na rynku uprawnień do emisji CO2 szerzej opisana w nocie 7.4.1. Dodatkowo w tej pozycji Grupa prezentuje wyceny transakcji zabezpieczających CCIRS w części uznanej za nieefektywną część zabezpieczenia dla instrumentów desygnowanych jako instrumenty zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz w całości w odniesieniu do pozostałych instrumentów.

W okresie porównawczym przychody z rozwiązania rezerw dotyczą głównie rezerw na roszczenia z tytułu odsetek od nieterminowej płatności dywidendy w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH    
Odsetki 123 114
Aktualizacja wartości instrumentów finansowych - 56
Odpis aktualizujący 5 390
Ujemne różnice kursowe 30 119
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 158 679
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE    
Koszty odsetkowe, w tym efekt zwijania dyskonta 156 183
Odsetki od zobowiązań budżetowych 1 1
Utworzenie rezerw 5 1
Pozostałe 3 4
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE 165 189
KOSZTY FINANSOWE OGÓŁEM 323 868

DOWNLOAD XLS

 

Koszty odsetek w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2015 dotyczą głównie wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz płatności odsetkowych od zrealizowanych instrumentów pochodnych.

Koszt odsetkowy (efekt zwijania dyskonta) od pozycji niefinansowych dotyczy w głównej mierze rezerw rekultywacyjnych oraz rezerw na świadczenia pracownicze.

W 2014 roku w pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych została ujęta wycena transakcji CCIRS w części uznanej za nieefektywną część zabezpieczenia dla instrumentów desygnowanych jako instrumenty zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz w całości w odniesieniu do pozostałych instrumentów.

W okresie porównawczym w pozycji odpis aktualizujący ujęty został przede wszystkim koszt z tytułu szacowanej utraty wartości obligacji wyemitowanych przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A. o wartości księgowej 386 mln PLN.

7.4.1 Wycena transakcji dotyczących handlu prawami do emisji CO2

Jak opisano w nocie 7.4 niniejszego sprawozdania finansowego w pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych w przychodach i kosztach finansowych Grupa ujmuje wynik na transakcjach związanych z prawami do emisji dwutlenku węgla na tzw. portfelu handlowym. Poniżej przedstawiono wpływ poszczególnych pozycji związanych z uprawnieniami do emisji CO2 na przychody i koszty finansowe.

 

w milionach złotych  Rok zakończony 
31 grudnia 2015
 Rok zakończony
31 grudnia 2014
Przychody     
Wycena forward towarowy 4 -
Wycena forward walutowy - 2
Zysk na sprzedaży uprawnień do emisji CO2 poza GK PGE 52 5
Zysk w wyniku realizacji transakcji forward walutowy 4 -
Aktualizacja wartości posiadanych uprawnień do emisji - 147
PRZYCHODY Z TYTUŁU CO2, RAZEM 60 154
Koszty     
Wycena forward towarowy - (132)
Wycena forward walutowy (7) -
Aktualizacja wartości posiadanych uprawnień do emisji (42) -
KOSZTY Z TYTUŁU CO2, RAZEM (49) (132)
Przychody/(Koszty) finansowe z tytułu aktualizacji wartości związanych z handlem uprawnieniami do emisji CO2 11 22

DOWNLOAD XLS

8.1 Podatek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

 

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dnia 31 grudnia 2014 roku przedstawiają się następująco:

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT    
Bieżący podatek dochodowy 467 581
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych (6) (21)
Odroczony podatek dochodowy (1.180) 396
OBCIĄŻENIA PODATKOWE WYKAZYWANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (719) 956
PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH    
Od zysków z strat aktuarialnych z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze 3 (75)
Od wyceny instrumentów zabezpieczających 9 (14)
(Korzyść podatkowa) / obciążenie podatkowe ujęte w innych całkowitych dochodach (kapitale własnym) 12 (89)

DOWNLOAD XLS

 

Istotna zmiana podatku odroczonego przedstawiona w 2015 roku jest związana z utworzeniem odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych.

8.2 Efektywna stawka podatkowa

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy przedstawia się następująco:

w milionach złotych Rok zakończony
31 grudnia 2015
Rok zakończony
31 grudnia 2014
ZYSK / (STRATA) BRUTTO (3.756) 4.613
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% (714) 876
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych (6) (21)
Korekty dotyczące odroczonego podatku z lat ubiegłych (17) 22
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 61 87
Przychody nie będące podstawą do opodatkowania (26) (75)
Pozostałe (17) 67
PODATEK WEDŁUG EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ
(Podatek dochodowy (obciążenie) w skonsolidowanym sprawozdaniu)
(719) 956
EFEKTYWNA STAWKA 19% 21%

W okresie porównawczym, w pozycji pozostałych różnic wykazywane są przede wszystkim korekty w szacunku podatków odroczonych przez podmioty zależne w Grupie Kapitałowej PGE.

DOWNLOAD XLS