Taryfy

Działalność regulowana odgrywa istotną rolę z perspektywy Grupy PGE.

Spółki wchodzące w skład Grupy PGE realizują część swoich przychodów w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa URE:

 • taryfy dotyczące sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom domowym (grupa taryfowa G)
 • taryfy spółek dystrybucyjnych
 • taryfy dla ciepła

 

Sprzedaż energii elektrycznej

W 2015 roku sprzedaż energii do klientów korporacyjnych (kluczowych i biznesowych) oraz indywidualnych (innych niż z grup taryfowych G przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A.) nie podlegała taryfowaniu przez Prezesa URE.

W 2015 roku sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców grup taryfowych G, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., odbywała się na podstawie ustalonej dla PGE Obrót S.A. taryfy zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od 21 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. W porównaniu z okresem analogicznym 2014 roku stawki opłat w grupie taryfowej G wzrosły o ok. 0,5%.

 

Dystrybucja energii elektrycznej

Metodologia ustalania taryf oraz założenia dotyczące ustalania taryf zostały przedstawione w dokumencie „Taryfy OSD na rok 2015”, który został przygotowany i opublikowany przez Prezesa URE.

Taryfa dla PGE Dystrybucja S.A. na 2015 rok została zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 16 grudnia 2014 roku i została wprowadzona do stosowania z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Stawki opłat za usługi dystrybucji zatwierdzone przez Prezesa URE na 2015 rok spowodowały zmiany średnich płatności dla klientów w poszczególnych grupach taryfowych w porównaniu z rokiem 2014:

 • grupa taryfowa A – wzrost o 0,88%;
 • grupa taryfowa B – wzrost o 1,29%;
 • grupa taryfowa C+R – wzrost o 2,85%;
 • grupa taryfowa G – wzrost o 2,61%.

Wzrost stawek usług dystrybucyjnych uwzględnia znaczący wzrost opłat (jakościowej i przejściowej) przenoszonych z taryfy Operatora Systemu Przesyłowego, które wpływają na wzrost przychodu regulowanego, a nie wpływają na wynik segmentu Dystrybucja.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie w taryfie na 2016 rok elementów regulacji jakościowej. Ustalono, że wskaźnikami mającymi bezpośredni wpływ na przychód regulowany będą następujące kluczowe wskaźniki efektywności:

 • Wzrost stawek usług dystrybucyjnych uwzględnia znaczący wzrost opłat (jakościowej i przejściowej) przenoszonych z taryfy Operatora Systemu Przesyłowego, które wpływają na wzrost przychodu regulowanego, a nie wpływają na wynik segmentu Dystrybucja.
  • SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy;
  • SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw;
  • Czas Realizacji Przyłączenia („CRP”);
  • Czas Przekazywania Danych Pomiarowo-Rozliczeniowych („CPD”), który zostanie wprowadzony do regulacji jakościowej od 2018 roku.

Niedotrzymanie wyznaczonych przez Prezesa URE wielkości ww. wskaźników skutkować będzie karą polegającą na obniżeniu przychodu regulowanego poprzez obniżenie zwrotu z kapitału w roku t+2. W początkowym okresie nie przewiduje się nagród za uzyskanie lepszych wskaźników niż wymagane.

Wpływ wykonania wskaźników regulacji jakościowej z 2016 roku będzie uwzględniony w taryfie na 2018 rok. Zgodnie z przyjętymi przez URE założeniami, kara nie może przekroczyć 2% przychodu regulowanego i wielkości 15% kwoty zwrotu z kapitału w danym roku.

Po raz pierwszy zgodnie z wytycznymi URE możliwe stało się uwzględnienie w taryfie kosztów związanych z posadowieniem infrastruktury energetycznej w pasie drogowym, czy kosztów z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej itp., o co OSD postulowały od wielu lat.

 

Taryfa dla ciepła

Stosownie do ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami. Szczegółowe zasady ustalania taryf są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Prowadzenie postępowań w sprawach zatwierdzania taryf dla ciepła należy do kompetencji oddziałów terenowych URE.

Średnia cena sprzedaży ciepła w PGE wzrosła o ok. 4,2% w stosunku do cen obowiązujących w 2014 roku.