Zaopatrzenie w surowce

PGE bazuje w głównej mierze na własnych zasobach węgla brunatnego, lecz zaopatruje się również w inne paliwa.

Węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny oraz biomasa stanowią podstawowe paliwa wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez elektrownie i elektrociepłownie wchodzące w skład Grupy PGE. Koszty zakupu paliw stanowią znaczący udział w kosztach produkcji energii elektrycznej. PGE S.A. w oparciu o Umowę o Zarządzaniu Handlowym Zdolnościami Wytwórczymi zabezpiecza dostawy węgla kamiennego, gazu ziemnego i biomasy do Oddziałów segmentu Energetyka Konwencjonalna.

 CZYTAJ WIĘCEJ...

Dostawy węgla brunatnego realizowane są w ramach bieżącej współpracy pomiędzy oddziałami funkcjonującymi w strukturach segmentu Energetyka Konwencjonalna. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zapewnia dostawy węgla do Elektrowni Bełchatów, natomiast Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zapewnia dostawy do Elektrowni Turów. W Grupie obowiązują wewnętrzne uregulowania w zakresie realizacji i rozliczenia dostaw węgla brunatnego pomiędzy Oddziałami segmentu Energetyka Konwencjonalna.

Głównymi dostawcami węgla kamiennego na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła w Oddziałach segmentu Energetyka Konwencjonalna były Kompania Węglowa S.A. (obecnie Polska Grupa Górnicza) i WĘGLOKOKS S.A., których udział w pokryciu rocznego zapotrzebowania na ten surowiec produkcyjny wynosił odpowiednio 44% i 25%. Udział pozostałych dostawców węgla kamiennego: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. wynosił po kilkanaście procent.

Dostawy gazu ziemnego na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Elektrociepłowniach segmentu Energetyka Konwencjonalna, realizowane są w oparciu o umowy zawarte z krajowymi sprzedawcami paliwa oraz poprzez zakupy na rynku OTC i Towarowej Giełdzie Energii S.A. Głównymi dostawcami są firmy PGE Obrót S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.).

Dostarczana biomasa pozyskiwana jest w postępowaniach zakupowych od dostawców funkcjonujących na polskim rynku biomasy.

 

Koszty zakupu paliw

 

Rodzaj paliwa I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015 IV kwartał 2014
Ilość
(w tys. ton)
Koszt
(mln PLN)
Ilość
(w tys. ton)
Koszt
(mln PLN)
Ilość
(w tys. ton)
Koszt
(mln PLN)
Ilość
(w tys. ton)
Koszt
(mln PLN)
Ilość
(w tys. ton)
Koszt
(mln PLN)
Węgiel kamienny 1,119 277 1,248 294 1,414 329 1,807 415 1,712 429
Gaz (tys. m3) 206,219 196 93,963 77 75,712 35 199,304 176 201,645 198
Biomasa 379 105 317 93 236 63 283 72 291 86
Olej opałowy* 8 10 6 9 4 4 12 15 13 23
RAZEM   588   473   431   678   736

*lekki i ciężki

 

Tabela: Ilość i koszt zakupu paliw od dostawców zewnętrznych w 2015, 2014 oraz 2013 roku.

Rodzaj paliwa 2015 2014 2013
Ilość
(w tys. ton)
Koszt
(mln PLN)
Ilość
(w tys. ton)
Koszt
(mln PLN)
Ilość
(w tys. ton)
Koszt
(mln PLN)
Węgiel kamienny 5,588 1,315 6,197 1,536 6,109 1,557
Gaz (tys. m3) 575,198 484 378,949 258 377,177 271
Biomasa 1,215 333 1,236 353 1,061 304
Olej opałowy* 30 38 40 75 44 96
RAZEM   2,170   2,222   2,228

*lekki i ciężki

 

W 2015 roku koszty zakupu głównych paliw od dostawców spoza Grupy wyniosły 2.170 mln PLN i były niższe o 52 mln PLN w porównaniu do wykonania w 2014 roku, przy czym koszt zakupu gazu wzrósł o 226 mln PLN, a koszt pozostałych paliw spadł o 278 mln PLN.

Największy wpływ na zmianę w kosztach zakupu głównych paliw w GK PGE miał przede wszystkim:

 • Gaz
  • wyższy wolumen zakupu o 52% (+134 mln PLN) wynikał z przywrócenia systemu wsparcia dla kogeneracji gazowej. W 2014 roku ze względu na brak wsparcia, produkcja w elektrociepłowniach gazowych była na niskim poziomie. Czas funkcjonowania systemu wsparcia został przedłużony do 31 grudnia 2018 roku. Dodatkowo zwiększenie zakupu gazu wynika z wyższej produkcji w Elektrociepłowni Rzeszów na skutek oddania do eksploatacji nowego bloku gazowo-silnikowego w listopadzie 2014 roku.
  • wyższa średnia cena o 24% (+92 mln PLN)
   Wzrost średniej ceny zakupu gazu w 2015 roku spowodowany był zmianą struktury zużycia gazu wysokometanowego, pochodzącego z sieci krajowej oraz rynku lokalnego.

W związku z przywróceniem systemu wsparcia dla kogeneracji wznowiona została produkcja energii elektrycznej i ciepła w jednostkach zużywających gaz wysokometanowy z sieci przesyłowej gazu. Wsparcie obejmuje jednostki wytwórcze wytwarzające energię elektryczną i ciepło w instalacjach opalanych paliwami gazowymi i poprawia efektywność produkcji tych wytwórców. Cena jednostkowa gazu wysokometanowego jest wyższa w porównaniu z gazem ze złóż lokalnych, który zużywany był w 2014 rok, co powoduje wzrost zakupu ceny gazu w GK PGE pomimo obniżki cen gazu na rynkach światowych.

 • Węgiel kamienny
  • niższy wolumen zakupu o 10% (-151 mln PLN) wynika z niższej produkcji w Elektrowni Opole, co jest następstwem postoju bloku nr 3, który był w remoncie planowanym od 16 października do 19 listopada 2015 roku oraz z niższego średniego obciążania bloków przez PSE S.A. i większego czasu postoju w rezerwie.
  • niższa średnia cena o 5% (-70 mln PLN) wynika głównie z sytuacji na rynku wydobywczym, która związana jest z nadpodażą węgla kamiennego oraz niskimi cenami na rynkach międzynarodowych, co miało wpływ na spadek cen w kraju.
 • Olej opałowy
  • niższy o 25% wolumen zakupu (-19 mln PLN)
  • niższa o 32% średnia cena (-18 mln PLN)
 • Biomasa
  • niższa średnia cena o 4% (-14 mln PLN)
  • niższy wolumen zakupu o 2% (-6 mln PLN)

W 2015 roku około 70% energii elektrycznej zostało wyprodukowane z węgla brunatnego pochodzącego z kopalń wchodzących w skład Grupy, którego koszt wydobycia jest w całości kontrolowany przez Grupę Kapitałową PGE.